15 Νοε 2010

Σεμινάριο με θέμα: «Εφαρμογές μεθόδων έρευνας στην εκπαίδευση ενηλίκων»

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα των μελών της, οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εφαρμογές μεθόδων έρευνας στην εκπαίδευση ενηλίκων», το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το 11 & 12 Δεκεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη και 8 και 9 Ιανουαρίου 2011 στη Λάρισα.

Συντονίστρια: Ελένη Γιαννακοπούλου*

Στόχος του σεμιναρίου
Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων που σχεδιάζουν ή διεξάγουν έρευνα σε ενήλικους πληθυσμούς ή επιθυμούν και ενδιαφέρονται να μελετούν με κριτικό πνεύμα μία έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το σεμινάριο αποβλέπει, όχι μόνο να παρουσιάσει αναλυτικά τις κυριότερες μεθόδους έρευνας που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, αλλά κυρίως να υποστηρίξει σχεδιαζόμενες ή σε εξέλιξη ερευνητικές προσπάθειες...

Ειδικότερα, στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις βασικών ερευνητικών μεθόδων, ποσοτικών και ποιοτικών, οι κυριότερες τεχνικές συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων, καθώς και οι γενικές προδιαγραφές παρουσίασης και συγγραφής των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Μέθοδος
Η εκπαιδευτική μέθοδος του σεμιναρίου επιδιώκει να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες εμπειρία σε ζητήματα έρευνας της εκπαίδευσης ενηλίκων και να υποκινήσει προσωπικές απορίες και ερωτήματα για την έρευνα ενήλικων πληθυσμών. Όλες οι ενότητες του σεμιναρίου περιλαμβάνουν εισηγήσεις, αναλυτική παρουσίαση και σχολιασμό χαρακτηριστικών παραδειγμάτων ερευνών, πρακτική άσκηση ατομική και σε μικρές ομάδες και συζήτηση, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν προβλήματα και να επιλύσουν ζητήματα, που έχουν συναντήσει ή που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σχετικά με την έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του σεμιναρίου θα υλοποιήσουν και θα παρουσιάσουν μικρής έκτασης ερευνητικές ασκήσεις, ώστε να αποκτήσουν ερευνητική εμπειρία και να έχουν την ευκαιρία για ανατροφοδότηση στη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Διάρκεια σεμιναρίου
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 12 ώρες.
Περιεχόμενα διδακτικών ενοτήτων:Ενότητα 1
Εισαγωγή: Η σημασία της έρευνας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.
1η μελέτη περίπτωσης: Διαβάζουμε και σχολιάζουμε μία έρευνα με ποσοτική μεθοδολογία
2η μελέτη περίπτωσης: Διαβάζουμε και σχολιάζουμε μία έρευνα με ποιοτική μεθοδολογία.
Συζήτηση: Οι ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Εισήγηση: Τα βασικά στάδια της εμπειρικής έρευνας (Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, βιβλιογραφική επισκόπηση, θεωρητικό πλαίσιο, επιλογή μεθόδων συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, διατύπωση συμπερασμάτων)
Ατομική Άσκηση(1): Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε θέμα της επιλογής των συμμετεχόντωνΕνότητα 2
Συνοψίζουμε την προηγούμενη ενότητα και Συζητάμε την ασκήση (1)
Σχεδιάζουμε μία έρευνα με ποσοτική μεθοδολογία: Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, πληθυσμός αναφοράς και μέθοδοι δειγματοληψίας, κατασκευή ερωτηματολογίου. (Σύντομες εισηγήσεις, εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση).
Διεξάγουμε εικονικά μια έρευνα: Συλλογή και κωδικοποίηση στοιχείων, στατιστική ανάλυση (περιγραφική στατιστική, συμπερασματική στατιστική). (Σύντομες εισηγήσεις, εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση).
Ατομική Άσκηση(2): Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας σε θέμα της επιλογής των συμμετεχόντων.
Ενότητα 3
Συνοψίζουμε τις προηγούμενες ενότητες και Συζητάμε την ασκήση (2)
Σχεδιάζουμε μία έρευνα με ποιοτική μεθοδολογία: Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, τύποι ποιοτικής έρευνας, επιλογή των υποκειμένων της έρευνας, διατύπωση ερωτήσεων μιας συνέντευξης, κατασκευή σχάρας παρατήρησης, ανάλυση τεκμηρίων. (Σύντομες εισηγήσεις, εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση).
Διεξάγουμε εικονικά μια έρευνα: Συλλογή, κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Προβλήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων. (Σύντομες εισηγήσεις, εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση).
Ατομική Άσκηση(3): Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας σε θέμα της επιλογής των συμμετεχόντων (συνέχεια)
Ενότητα 4
Συνοψίζουμε τις προηγούμενες ενότητες και Συζητάμε την ασκήση (3)
Οργανώνουμε την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. (Σύντομες εισηγήσεις, εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση).
Σχεδιάζουμε τη συγγραφή των ερευνητικών αποτελεσμάτων. (Σύντομες εισηγήσεις, εργασίες σε μικρές ομάδες και συζήτηση).
Ατομική Άσκηση (4): Συγγραφή μιας ερευνητικής ανακοίνωσης
Αξιολόγηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου – Προτάσεις - Παρατηρήσεις.

Διδακτικό υλικό: Σημειώσεις, άρθρα του περιοδικού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» και κείμενα από την ιστοσελίδα της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Σάββατο και Κυριακή 11 και 12 Δεκεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη και 8 και 9 Ιανουαρίου 2011 στη Λάρισα.
Κόστος σεμιναρίου: Για τα μέλη της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων 100 ευρώ, για τα μη μέλη 150 ευρώ.
Αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
Δηλώσεις συμμετοχής: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο adulteduc@adulteduc.gr
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Τόπος διεξαγωγής: KEK ΔΗΜΗΤΡΑ
Θεσσαλονίκη, Κωλέττη 24, 54627 Τηλ: 2310 547180 Fax: 2310 556675
Λάρισα, Παλαιολόγου 19, 41223 Τηλέφωνα: 2410 554026, Fax: 2410 554028
Δείτε χάρτη στο http://www.dimitra.gr/contact/ath.el.html

*Σύντομο βιογραφικό συντονίστριας:

Η Ελένη Γιαννακοπούλου είναι Καθηγήτρια - Σύμβουλος στο ΕΑΠ από το 2005 και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την ίδρυση της. Μαθηματικός (Πανεπιστημίου Αθηνών), με μεταπτυχιακές σπουδές στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στις Κοινωνικές Επιστήμες (D.E.A. στο Πανεπιστήμιο Paris V) και στην Εκπαίδευση (Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στη Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), με εικοσάχρονη εργασία στο σχεδιασμό και στη διεξαγωγή ερευνών, πολύχρονη διδακτική εμπειρία, δημοσιεύσεις για ζητήματα οργάνωσης & επεξεργασίας ερευνητικών δεδομένων και για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
E-mail: egian@tutors.eap.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...