2 Δεκ 2010

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΚΟΣΜΙΔΗΣ


ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Η αξιολόγηση
Αποτελεί ένα αναγκαίο μέσο ώστε να διαπιστώνεται τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές, ποιες είναι οι προσφορότερες μέθοδοι διδασκαλίας, με ποιον τρόπο διαπιστώνεται η πρόοδος των μαθητών. Κάποια στοιχεία που διερευνώνται για την αποτίμηση του δείκτη είναι: εάν οι μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν επιλεχθεί ανταποκρίνονται στους μαθησιακούς στόχους. Εάν τα αποτελέσματά της χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα (δηλ. εάν αξιολογείται με ακρίβεια ο επιδιωκόμενος στόχος) και από αξιοπιστία (εάν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και συνέπεια). Επίσης, πρέπει να διερευνάται εάν η διδασκαλία ανατροφοδοτείται από τα πορίσματα της αξιολόγησης. Το υλικό της αξιολόγησης θα πρέπει να συγκεντρώνεται, να ταξινομείται και να τίθεται στη διάθεση τόσο των μαθητών όσο και των γονέων. Η ενημέρωση των γονέων για την εικόνα του μαθητή θα πρέπει να είναι συστηματική...

Παράδειγμα αξιολόγησης: Για να αξιολογηθούν οι μαθητές σε κάποια μαθήματα θα πρέπει να συγκεντρώσουν σε ένα φάκελο τις εργασίες και τα τεστ που έχουν κάνει στη διάρκεια ενός διμήνου. Ο φάκελος θα συζητείται με τους αντίστοιχους καθηγητές. Οι καθηγητές για να αυτοαξιολογηθούν θα αξιοποιούν την ανάλυση αποτελεσμάτων των Ημερολογίων Σχολείου–Σπιτιού. Μια μικτή ομάδα παρατηρητών (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων) θα επισκέπτονται την τάξη του εκπαιδευτικού έπειτα από πρόσκληση και θα συμπληρώνουν Φύλλο Γνώμης για το κατά πόσο ο εκπαιδευτικός ακολουθεί κατάλληλες και ποικίλες μεθόδους αξιολόγησης, εάν αξιολογεί με ακρίβεια το στόχο που επιδιώκει, με ποια συχνότητα κ.λπ. Στη συνέχεια θα γίνεται συζήτηση και ο εκπαιδευτικός θα προχωρεί στις αναγκαίες αναπροσαρμογές. Από τους Φακέλους Αναγκών των Μαθητών θα αποδελτιώνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας και η προσοχή θα εστιάζεται σε αυτά που συνιστούν άμεση προτεραιότητα, καθώς η τυχόν καθυστέρηση αντιμετώπισής τους μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στον μαθητή και την τάξη...

3.4 Aξιολόγηση μαθητών

H αξιολόγηση αφορά το γνωσιολογικό, συναισθηματικό, ψυχολογικό και οργανωτικό κόσμο του παιδιού. Eίναι μια συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία η οποία αναπτύσσει το μηχανισμό της κριτικής γνώσης του μαθητή. Kαι εδώ θέλουμε να σημειώσουμε ότι ο μηχανισμός της κριτικής γνώσης του μαθητή δεν αναπτύσσεται στη B’ και Γ’ τάξη λυκείου με τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο, όπως επεδίωξε η δήθεν μεταρρύθμιση του 1998 (και ό,τι απέμεινε απ’ αυτή), αλλά με την άσκηση του μαθητή στο γραπτό και οργανωμένο λόγο από το δημοτικό σχολείο.
Σκοπός της αξιολόγησης πρέπει να είναι η παρώθηση του μαθητή σε μια σωστή “αυτοαντίληψη”, καθώς και η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης.

________________________________________
Aξιολόγηση κατεξοχήν διαγνωστικού χαρακτήρα
________________________________________

Eπομένως, η αξιολόγηση πρέπει να έχει κατεξοχήν διαγνωστικό χαρακτήρα και προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν οι προφορικές και οι γραπτές εξετάσεις στο μάθημα της ημέρας, αλλά κυρίως οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις.
Mε τις γραπτές εξετάσεις ο μαθητής:
• μαθαίνει να συνθέτει, να δημιουργεί, να αποδίδει,
• αποκτά μια συνολική εποπτεία της ύλης που έχει διδαχθεί,
• παρακολουθεί την πρόοδό του, ώστε να μπορεί να βελτιώνεται.
O εκπαιδευτικός, πάλι, θα διαπιστώνει την πορεία των μαθητών και θα έχει τη δυνατότητα να κάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Έτσι, θα καθιερώσουμε γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις δύο φορές τον χρόνο από την E’ τάξη δημοτικού και μέχρι τη Γ’ τάξη γυμνασίου. Mέτρο που είχαμε εφαρμόσει και το 1991, αφού μέχρι τότε ο μαθητής έφτανε στο τέλος της A’ τάξης λυκείου χωρίς να του έχει ζητηθεί να αποτυπώσει σε ένα χαρτί τις γνώσεις του με όλες τις συνέπειες που αυτό επέφερε. Tο παραπάνω μέτρο αποδείχτηκε γενικής αποδοχής από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Παρόλα αυτά το ΠAΣOK το κατήργησε, κρατώντας μόνο τις εξετάσεις στο γυμνάσιο στο τέλος της χρονιάς.

H αξιολόγηση των μαθητών θα γίνεται στο δημοτικό και το γυμνάσιο με δύο τρόπους:
• Mε γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο μισό του διδακτικού έτους και τον Iούνιο και αυτές θα αρχίζουν από την E’ δημοτικού. Oι ερωτήσεις θα προέρχονται από τη διδαχθείσα στο προηγηθέν τετράμηνο ύλη και οι μισές θα είναι ερωτήσεις κρίσεως.

• Eξετάσεις θα γίνονται περιοδικά και σε περιορισμένη ύλη, ώστε ο μαθητής να επαναλαμβάνει και να αφομοιώνει γνωστικά ένα υλικό περιορισμένο, που θα αντιστοιχεί σε μια σχετικά μικρή διδακτική περίοδο.

• Mέσα από την καθημερινή διδακτική πρακτική και απόδοση.

• Mε νέου τύπου και ποιότητας ερωτήσεις (εκ των οποίων οι μισές θα είναι κρίσεως) θα βοηθήσουμε τον μαθητή από το δημοτικό να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, να εκφράζεται σωστά μέσα από την άσκησή του στο γραπτό λόγο, αλλά και να καλλιεργεί την αφαιρετική, τη συνθετική και την κριτική ικανότητά του.

• Για την επιπρόσθετη εργασία που θα απαιτηθεί από τους εκπαιδευτικούς, για την εφαρμογή αυτού του μέτρου καθιερώνεται ειδικό εξεταστικό επίδομα.

• Στο λύκειο η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνεται όπως σήμερα, και δεν χρειάζονται οι ενδιάμεσες γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, αφού οι μαθητές θα έχουν ασκηθεί επαρκώς στο γραπτό λόγο κατά τη φοίτησή τους στο δημοτικό και το γυμνάσιο.


Πέρα από τη Βαθμολόγηση : Επικοινωνία

Βεβαιωθείτε πως οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις κατευθύνσεις των τεστ.

Διορθώστε, επιστρέψτε, και συζητήστε τις ερωτήσεις των τεστ το ταχύτερο δυνατό.

Κατά κανόνα, μην αλλάζετε ένα βαθμό.

Φυλαχτείτε από την προκατάληψη όταν βαθμολογείτε.

Κρατάτε τους μαθητές ενήμερους για το επίπεδό τους στην τάξη.

Δώστε στους μαθητές το προνόμιο της “απαλλαγής λόγω αμφιβολιών”.Όλες οι τεχνικές αξιολόγησης εμπεριέχουν σφάλματα.
Κανείς βαθμός ή γράμμα/ βαθμός δεν αντιστοιχούν πλήρως στην μαθησιακή εμπειρία που απέκτησε ένας μαθητής γενικά στην τάξη ή από ένα μάθημα. Μαθητές και δάσκαλοι προσηλώνονται μερικές φορές υπερβολικά στο τελικό σημείο - τον βαθμό. Τα παιδιά όμως και οι έφηβοι περνούν τις περισσότερες ώρες που βρίσκονται σε εγρήγορση, και για πολλούς μήνες, στο σχολείο, εκεί όπου οι δάσκαλοι αποτελούν τους ενηλίκους. Κάτι τέτοιο δίνει στους δασκάλους την ευκαιρία και την υποχρέωση να γνωρίσουν τους μαθητές τους σαν ανθρώπους.
Οι συζητήσεις με τους γονείς είναι συχνά αναμενόμενες για τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου μπορούν δε επίσης να είναι εξίσου σημαντικές και στα γυμνάσια και λύκεια.
Αναμφισβήτητα, όσο πιο επιδέξιοι είναι οι δάσκαλοι στην επικοινωνία, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είναι στην διεξαγωγή αυτών των συζητήσεων. Όταν συνδιαλέγεστε με γονείς ή μαθητές που είναι θυμωμένοι ή εκνευρισμένοι, βεβαιωθείτε πως ακούτε με προσοχή αυτά που τους απασχολούν.
Η συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για διάλεξη προς γονείς και μαθητές.
Η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι φιλική και αβίαστη. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικές με τον μαθητή πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες, βασισμένες σε παρατηρήσεις ή στοιχεία από εργασίες. Πληροφορία που προέρχεται από τον μαθητή ή τον γονέα πρέπει να τηρείται εμπιστευτική. Οι Οδηγίες στην επόμενη σελίδα δίνουν μερικές χρήσιμες ιδέες για την οργάνωση και διεξαγωγή συζητήσεων.
Οδηγίες Οικογενειακές και Κοινοτικές Συνεργασίες για Επιτυχείς Συζητήσεις Γονέων-Δασκάλων

Οδηγίες
Χρησιμοποιώντας Οποιοδήποτε Σύστημα Βαθμολόγησης

Εξηγείστε την πολιτική σας βαθμολόγησης στους μαθητές κατά την έναρξη του συγκεκριμένου μαθήματος και υπενθυμίζετέ τους την πολιτική αυτή τακτικά.

Καθιερώστε λογικά standards.

Βασίστε τους βαθμούς σας σε όσο το δυνατό περισσότερο αντικειμενική κρίση.
Επίδραση της Ακτινοβολίας : Η τάση της γενικής εντύπωσης που προξενεί ένα άτομο να επηρεάζει την αίσθηση που έχουμε για κάθε πλευρά του ατόμου αυτού.
Πέρα από τη Βαθμολόγηση : Επικοινωνία

Βεβαιωθείτε πως οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις κατευθύνσεις των τεστ.

Διορθώστε, επιστρέψτε, και συζητήστε τις ερωτήσεις των τεστ το ταχύτερο δυνατό.

Κατά κανόνα, μην αλλάζετε ένα βαθμό.

Φυλαχτείτε από την προκατάληψη όταν βαθμολογείτε.

Κρατάτε τους μαθητές ενήμερους για το επίπεδό τους στην τάξη.

Δώστε στους μαθητές το προνόμιο της “απαλλαγής λόγω αμφιβολιών”.Όλες οι τεχνικές αξιολόγησης εμπεριέχουν σφάλματα.
Κανείς βαθμός ή γράμμα/ βαθμός δεν αντιστοιχούν πλήρως στην μαθησιακή εμπειρία που απέκτησε ένας μαθητής γενικά στην τάξη ή από ένα μάθημα. Μαθητές και δάσκαλοι προσηλώνονται μερικές φορές υπερβολικά στο τελικό σημείο - τον βαθμό. Τα παιδιά όμως και οι έφηβοι περνούν τις περισσότερες ώρες που βρίσκονται σε εγρήγορση, και για πολλούς μήνες, στο σχολείο, εκεί όπου οι δάσκαλοι αποτελούν τους ενηλίκους. Κάτι τέτοιο δίνει στους δασκάλους την ευκαιρία και την υποχρέωση να γνωρίσουν τους μαθητές τους σαν ανθρώπους.
Οι συζητήσεις με τους γονείς είναι συχνά αναμενόμενες για τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου μπορούν δε επίσης να είναι εξίσου σημαντικές και στα γυμνάσια και λύκεια.
Αναμφισβήτητα, όσο πιο επιδέξιοι είναι οι δάσκαλοι στην επικοινωνία, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είναι στην διεξαγωγή αυτών των συζητήσεων. Όταν συνδιαλέγεστε με γονείς ή μαθητές που είναι θυμωμένοι ή εκνευρισμένοι, βεβαιωθείτε πως ακούτε με προσοχή αυτά που τους απασχολούν.
Η συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για διάλεξη προς γονείς και μαθητές.
Η ατμόσφαιρα πρέπει να είναι φιλική και αβίαστη. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικές με τον μαθητή πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο τεκμηριωμένες, βασισμένες σε παρατηρήσεις ή στοιχεία από εργασίες. Πληροφορία που προέρχεται από τον μαθητή ή τον γονέα πρέπει να τηρείται εμπιστευτική. Οι Οδηγίες στην επόμενη σελίδα δίνουν μερικές χρήσιμες ιδέες για την οργάνωση και διεξαγωγή συζητήσεων.
Οδηγίες Οικογενειακές και Κοινοτικές Συνεργασίες για Επιτυχείς Συζητήσεις Γονέων-Δασκάλων

Καταρτίστε μελλοντικά σχέδια

Ξεκινήστε με μία θετική δήλωση.

Ακούτε με προσήλωση.

Καθιερώστε μιά συνεργασία.

Καθιερώστε επαφές παρακολούθησης.

Ολοκληρώνετε με μία θετική δήλωση.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διαμορφωτική και Συνολική Αξιολόγηση
Δύο σημαντικές και ενδιαφέρουσες εργασίες γιά τους δασκάλους είναι η αξιολόγηση των μαθητών και η βαθμολόγηση. Πολλά σχολεία έχουν καθιερώσει διάφορες πολιτικές σχετικές με τον τρόπο διεξαγωγής των τεστ και τις μεθόδους βαθμολόγησης, ο κάθε δάσκαλος όμως αποφασίζει μόνος του για τον τρόπο διεκπεραίωσης αυτών των μεθόδων. Στην τάξη, η αξιολόγηση μπορεί να είναι διαμορφωτική (μη βαθμολογούμενη, διαγνωστική) ή συνολική (βαθμολογούμενη). Η διαμορφωτική αξιολόγηση βοηθά στην διαμόρφωση της εκπαίδευσης, και η συνολική αξιολόγηση συνοψίζει τα πεπραγμένα του μαθητή.
Αποκομίζοντας το Μέγιστο από τις Παραδοσιακές Προσεγγίσεις Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση απαιτεί προγραμματισμό. Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα μάτριξ συμπεριφοράς - περιεχομένου για να καταστρώσουν τεστ, έτσι ώστε οι ερωτήσεις των τεστ να ταιριάζουν με τους αντικειμενικούς στόχους του μαθήματος. Έχοντας κατά νου τους στόχους της αξιολόγησης, οι δάσκαλοι είναι σε ευνοϊκότερη θέση να καταστρώσουν τα δικά τους τεστ ή να αξιολογήσουν τα τεστ που υπάρχουν σε εκπαιδευτικά βιβλία.
Δύο παραδοσιακές μορφές τεστ είναι τα αντικειμενικά τεστ και τα τεστ δοκιμίου. Τα αντικειμενικά τεστ, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστό/λάθος, συμπλήρωση κενών, και ταίριασμα θεμάτων, θα πρέπει να συντάσσονται λαμβανομένων υπ’ όψιν ειδικών οδηγιών. Το γράψιμο και η αξιολόγηση των ερωτήσεων δοκιμίου απαιτούν προσεκτική κατάστρωση και κριτήρια για να αποθαρρύνουν την προκατάληψη κατά την βαθμολόγηση.
Καινοτομίες στης Αξιολόγηση
Οι κριτικοί του παραδοσιακού τεστ πιστεύουν πως οι δάσκαλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυθεντικά τεστ και άλλες διαδικασίες αυθεντικής αξιολόγησης. Η προσέγγιση αυτή ζητά από τους μαθητές να εκτελέσουν εργασίες και να λύσουν προβλήματα παρόμοια με αυτά που θα αντιμετωπίσουν στην καθημερινή ζωή έξω από το σχολείο. Οι φάκελοι εργασίας και οι παρουσιάσεις είναι δύο παραδείγματα αυθεντικής αξιολόγησης. Στους φακέλους εργασίας και τις παρουσιάσεις υπάρχει μία έμφαση στην εκτέλεση εργασιών καθημερινής ζωής σε ουσιαστικές πραγματικές συνθήκες. Οι εναλλακτικές αξιολογήσεις απαιτούν ευθυκρισία και προσοχή σε θέματα αξιοπιστίας, εγκυρότητας, και δικαιοσύνης, όπως ακριβώς σε όλες τις αξιολογήσεις.
Επιδράσεις Βαθμών και Βαθμολογίας στους Μαθητές
Οι μαθητές χρειάζονται πείρα για να αντιμετωπίζουν την αποτυχία, έτσι τα standards πρέπει να είναι επαρκώς υψηλά ώστε να ενθαρρύνουν την προσπάθεια. Μια περιστασιακή αποτυχία μπορεί να αποβεί θετική αν δοθεί η κατάλληλη προσοχή. Οι βαθμοί μπορούν να ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία των μαθητών εφόσον είναι συνυφασμένοι με την ουσιαστική μάθηση.
Βαθμολόγηση και Έλεγχος : Λεπτομέρειες
Η βαθμολόγηση μπορεί να είναι προσωπικού ή συγκριτικού επιπέδου. Οι έλεγχοι προσωπικού επιπέδου συνήθως εμφανίζουν το μέγεθος της επίτευξης των αντικειμενικών στόχων καθενός μαθητή. Ένα δημοφιλές σύστημα συγκριτικού επιπέδου είναι η βαθμολόγηση καμπύλης, βασισμένο στην κατάταξη των μαθητών σε σχέση με το μέσο επίπεδο απόδοσης.
Τα τεστ και τα γραπτά βαθμολογούνται συνήθως με ένα point system. Πολλά σχολεία εφαρμόζουν ποσοστιαία βαθμολογικά συστήματα, η δυσκολία όμως των τεστ και τα κριτήρια βαθμολόγησης επηρεάζουν συχνά τα αποτελέσματα. Η διαφορά μεταξύ ενός Β και ενός Γ μπορεί να είναι ζήτημα ενός ή δύo points στο γραπτό, η επίδραση όμως αυτής της διαφοράς μπορεί να είναι μεγάλη για τον συγκεκριμένο μαθητή.
Εναλλακτικές μέθοδοι βαθμολόγησης είναι το σύστημα συμβολαίου, η προσωπική μαθησιακή προσδοκία, και το σύστημα διπλής καταχώρησης. Οποιοδήποτε σύστημα ακολουθείτε, θα πρέπει να αποφασίσετε αν επιδιώκετε να βαθμολογήσετε την προσπάθεια, τη βελτίωση, ή κάποιο συνδυασμό καθώς επίσης και αν θέλετε να περιορίσετε τον αριθμό των διαθεσίμων καλών βαθμών.
Πολλοί παράγοντες πέραν της ποιότητας της εργασίας μπορούν να επιδράσουν στους βαθμούς : Οι εντυπώσεις του δασκάλου σχετικά με την ικανότητα ή την προσπάθεια ή την συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη, για παράδειγμα.
Πέρα από την Βαθμολόγηση : Eπικοινωνία
Δεν είναι απαραίτητο κάθε επικοινωνία με τον δάσκαλο να συνδέεται με ένα βαθμό. Η επικοινωνία με μαθητές και γονείς μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το δάσκαλο στην κατανόηση των μαθητών και τη δημιουργία αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Μαθητές και γονείς έχουν νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο του μαθητή.
ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΑΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΤΕ
Μπορείτε να εφαρμόσετε τις ιδέες αυτού του κεφαλαίου πάνω στην αξιολόγηση τάξης και τη βαθμολόγηση ώστε να λύσετε τα παρακάτω προβλήματα πρακτικής ;
Nηπιαγωγείο Οι γονείς αρκετών παιδιών στην τάξη σας θέλουν να ενημερωθούν για την “πρόοδο” των παιδιών τους. Πώς θα ανταποκριθείτε στο αίτημά τους ; Τι είδους αξιολόγηση και αναφορά θα ήταν χρήσιμη για τους μαθητές σας ;
Δημοτικό Σχολείο Σε μία συζήτηση με γονείς, η μητέρα και ο πατέρας σας κατηγορούν ότι μεροληπτείτε αρνητικά προς το παιδί τους και του βάζετε μικρούς βαθμούς “μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικό”. Πώς θα απαντήσετε ;
Γυμνάσιο και Λύκειο Αρκετοί μαθητές είναι πολύ δυσαρεστημένοι με τους βαθμούς των εργασιών τριμήνου. Έρχονται σε σας ζητώντας εξηγήσεις και προσπαθούν να βελτιώσουν τους βαθμούς τους. Τι θα κάνετε ; To σχολείο σας ζητά να εφαρμόσετε την ποσοστιαία βαθμολόγηση, εσείς όμως θα προτιμούσατε ένα διαφορετικό σύστημα. Πώς θα υπερασπίζατε την επιλογή σας ;
Συνεργατική Μαθησιακή Δραστηριότητα Μαζί με πέντε άλλους συναδέλφους σας της τάξης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, καταστρώστε ένα σχέδιο χρήσης των φακέλων εργασίας κατά τη διδασκαλία σας. Ποιο θα ήταν το περιεχόμενο ; Πώς θα αξιολογούσατε την εργασία και θα ενημερώνατε τους μαθητές ;
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ) ΣΕΝΑΡΙΟ

Στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων για το έργο ''Σειρήνες: Μελέτες και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού Πολυμέσων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση'' του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα, 1997) αναφέρεται ότι το Εκπαιδευτικό (διδακτικό) σενάριο (educational scenario) είναι η περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο (-α) γνωστικό (-ά) αντικείμενο (-α), συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές. Ένα τέτοιο σενάριο ενέχει αλλά και υλοποιείται μέσα από σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities). Η δομή και η ροή κάθε δραστηριότητας, ο ρόλος του διδάσκοντα και των μαθητών καθώς και η αλληλεπίδραση αυτών με τα χρησιμοποιούμενα μέσα και υλικά, περιγράφονται σε ένα πλάνο δραστηριότητας (activity plan). Μια ομάδα τέτοιων πλάνων ή σεναρίων προβλέπει τη χρήση του λογισμικού.
Οι βασικές παιδαγωγικές αρχές που διέπουν το εκπαιδευτικό (διδακτικό) σενάριο είναι η διερευνητική και η συνεργατική μάθηση καθώς και η διαθεματικότητα.
Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διδασκαλία με τη χρήση των σεναρίων αυτών, αυτή γίνεται από τον καθηγητή με βάση τους στόχους που τέθηκαν αρχικά καθώς και τις βασικές παιδαγωγικές αρχές κατασκευής σεναρίων.
Η δομή των εκπαιδευτικών σεναρίων που περιέχονται στο παρόν βιβλίο είναι η ακόλουθη:
ü Τάξη. Προσδιορίζεται η τάξη στην οποία θα διδαχτεί το συγκεκριμένο σενάριο.
ü Διδακτικό (-ά) αντικείμενο (-α). Αναφέρεται (-ονται) το (-α) διδακτικό (-ά) αντικείμενο (-α)στο (-α) οποίο (-α) εστιάζεται το σενάριο.
ü Ενδεικτικός απαιτούμενος χρόνος. Προτείνεται ο χρόνος που απαιτείται, για να υλοποιηθεί το σενάριο. Ο πραγματικός όμως χρόνος εξαρτάται από το πώς ο ίδιος ο καθηγητής θα χειριστεί το σενάριο αλλά και από τη δυναμική της τάξης.
ü Η ιδέα του σεναρίου. Αναφέρεται ο προβληματισμός ο οποίος οδήγησε στη δημιουργία του σεναρίου με την αξιοποίηση μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
ü Απαραίτητο υλικό. Αυτό είναι το τετράδιο, το σχολικό εγχειρίδιο, ο πίνακας, το φύλλο εργασίας, το λογισμικό και γενικά οτιδήποτε θεωρείται απαραίτητο για την υλοποίηση του σεναρίου.
ü Πορεία διδασκαλίας. Η πορεία διδασκαλίας περιλαμβάνει:
α. την Αφόρμηση - Αφετηρία, όπου αναφέρεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο (ή η ενότητα ή το κείμενο) του σχολικού εγχειριδίου στο οποίο βασίζεται το σενάριο καθώς και ο προβληματισμός των μαθητών που προέκυψε κατά τη διδασκαλία του κεφαλαίου αυτού και ο οποίος επιχειρείται να ''απαντηθεί'' μέσα από το σενάριο αυτό, και
β. τη Διδακτική διαδικασία, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες των μαθητών και του καθηγητή κατά την υλοποίηση του σεναρίου.
ü Εργασία για το σπίτι. Αναφέρεται η εργασία που δίνει ο καθηγητής στο τέλος της διδακτικής ώρας και η οποία ποικίλει ανάλογα με τους στόχους του σεναρίου. Για τον ίδιο λόγο το τμήμα αυτό μπορεί να παραλείπεται σε κάποια σενάρια.
ü Δυνατότητα τροποποίησης / επέκτασης. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια ή κάποιες ιδέες για μικρή τροποποίηση ή επέκτασή του σεναρίου χρονικά, σε περίπτωση που ο καθηγητής επιθυμεί να διαθέσει περισσότερο χρόνο για το σενάριο αυτό.
ü Σχετικές διευθύνσεις. Πρόκειται για ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σε κάποια διδακτικά σενάρια μπορούν να αντικαταστήσουν την αρχικά προτεινόμενη διεύθυνση, χωρίς το σενάριο να αλλάξει, ή να χρησιμοποιηθούν σε παραλλαγή του σεναρίου ή / και για την άντληση συμπληρωματικού υλικού. Τονίζεται ότι οι διευθύνσεις αυτές είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούν το θέμα.
üΕνδεικτική βιβλιογραφία. Αναφέρονται βιβλία, άρθρα περιοδικών ή ηλεκτρονικές διευθύνεις που χρησιμοποιήθηκαν ως βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο σενάριο.
üΦύλλο εργασίας. Αν το σενάριο το απαιτεί, δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες για την περιήγησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή / και ερωτήσεις - ασκήσεις. Ο καθηγητής στο τέλος της διδακτικής ώρας συγκεντρώνει τα φύλλα εργασίας, για να έχει τη συνολική εικόνα της τάξης. Σε επόμενη διδακτική ώρα συζητά με τους μαθητές τις απαντήσεις.

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

«ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ –ΚΟΣΜΙΔΗΣ »

Π.Δ. 86 / 2001(ΦΕΚ 73/Τ.Α΄12-4-01)
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 26 / 2002(ΦΕΚ 21/Τ.Α΄12-2-02)


(Η ισχύς του Π.Δ 26 / 02 , αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις , αρχίζει από την δημοσίευση του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (12-2-2002 ) βάση του άρθρου 2 του Π.Δ. 26 / 2002.)

Πηγή Ανάκτησης:
Κατσίρας Λεωνίδας
Σχολικός Σύμβουλος Νομικών - Πολιτικών ΕπιστημώνRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...