3 Δεκ 2010

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας και το ΚΕΕ

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια από το ΥΠΠ σε φυσικά πρόσωπα ή οργανισμούς για διεξαγωγή έρευνας σε δημόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθμίδας, απαιτείται η νωμοδότηση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ).
Η γνωμοδότηση του ΚΕΕΑ θα κοινοποιείται γραπτώς στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΠ μετά από μελέτη του Αναλυτικού Σχεδίου Έρευνας (ΑΣΕ) το οποίο θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (βλ. επισυναπτόμενο έντυπο ΑΣΕ). Η τελική χορήγηση άδειας για διεξαγωγή μιας έρευνας συνιστά αυτόματα δέσμευση του ερευνητή σε πρώτο στάδιο, για πιστή εφαρμογή του εγκριθέντος ΑΣΕ και σε δεύτερο στάδιο για κοινοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στο πρώτο, το ΥΠΠ θα επιτηρεί και θα διασφαλίζει ότι η ερευνητική διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με το εγκριθέν ΑΣΕ, μέσω της διεύθυνσης των σχολείων τα οποία εμπλέκονται. Συνεπώς, οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υλοποίηση της έρευνας σύμφωνα με το ΑΣΕ, το οποίο θα τους κοινοποιείται από τις οικείες...

διευθύνσεις. Αναφορικά με το δεύτερο, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αναμένεται η υποβολή Συνοπτικού Δελτίου Έρευνας (ΣΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ (βλ. επισυναπτόμενο έντυπο ΣΔΕ). Το ΣΔΕ θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ ώστε να είναι προσβάσιμο από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Τονίζεται ότι η άδεια που χορηγεί το ΥΠΠ θα εκδίδεται για συγκεκριμένα σχολεία (αυτά που αναφέρονται στο ΑΣΕ). Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού είναι καλό να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση του ερευνητή με τη διεύθυνση κάθε σχολείου ώστε να διασφαλίζεται ότι το σχολείο έχει όντως τη δυνατότητα να εμπλακεί στην έρευνα την συγκεκριμένη περίοδο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ΤΙΤΛΟΣ
2. ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
3.ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
4. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δ. ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Α1. Ο τίτλος πρέπει να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του σκοπού της έρευνας και να είναι σαφής, πλήρης και συνοπτικός.
Α2. Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα/ υποθέσεις της έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις υπό μελέτη μεταβλητές και το δείγμα της έρευνας με σαφή και συνοπτικό τρόπο
Α3. Σύντομη αναφορά στη χρησιμότητα της έρευνας (στο πλαίσιο της κυπριακής εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα στην παιδαγωγική επιστήμη) και στη δυνατότητα διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν.
Β1. Σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας με έμφαση στη διαδικασία συλλογής εμπειρικών δεδομένων που θα ακολουθηθεί. Σημαντικό κριτήριο είναι η διαδικασία να ανταποκρίνεται στην ερευνητική δεοντολογία (προστασία προσωπικών δεδομένων, αποφυγή έκθεσης των υποκειμένων σε ακατάλληλα για την ηλικία τους ερεθίσματα κλπ) και να υιοθετούνται οι αντίστοιχες πρακτικές (π.χ. χρειάζεται γραπτή συναίνεση των γονέων για να απαντήσει ένα παιδί ερωτηματολόγιο).
Β2. Αναφορά στα κριτήρια και τον τρόπο επιλογής του δείγματος της έρευνας. Παρουσίαση αναλυτικής κατάστασης των σχολείων/ τμημάτων που θα εμπλακούν στην ερευνητική διαδικασία.
Β3. Να επισυναφθούν τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν (π.χ. ερωτηματολόγια, πρωτόκολλα συνεντεύξεων, έντυπα παρατήρησης κλπ). Σε περίπτωση που τα ερευνητικά εργαλεία προέρχονται από μετάφραση ή προσαρμογή υφιστάμενων εργαλείων να κατατίθεται και το πρωτότυπο και η σχετική αναφορά/ πηγές. Σε περίπτωση που τα εργαλεία είναι σταθμισμένα ή τίθενται θέματα copyright για να κοινοποιηθούν (π.χ. Wisc - III) να υποβάλλεται πλήρης βιβλιογραφική αναφορά και περιγραφή τους. Πέρα από τα θέματα δεοντολογίας που αναφέρονται στο σημείο Β1, δύο άλλα σημαντικά στοιχεία στα οποία θα δίνεται βαρύτητα είναι η χρήση κατάλληλης γλώσσας που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των υποκειμένων του δείγματος καθώς και η έκταση κτλ.
Β4. Αναλυτική εκτίμηση των διδακτικών περιόδων απασχόλησης των εκπαιδευτικών/ μαθητών που θα εμπλακούν στην ερευνητική διαδικασία
Γ1. Αναγράφεται η χρονική περίοδος κατά την οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί η έρευνα στα σχολεία καθώς και ο αναμενόμενος χρόνος υποβολής του ΣΔΕ.
Δ1. Στις περιπτώσεις αιτήσεων για έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια ΠΡΟπτυχιακής εργασίας/ διπλωματικής πρέπει οπωσδήποτε να επισυναφθεί ενυπόγραφη βεβαίωση από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο που να δηλώνει ότι εγκρίνει το περιεχόμενο του ΑΣΕ που υποβάλλεται στο ΥΠΠ για έγκριση. Η βεβαίωση θα πρέπει να σαρωθεί σε scanner.
Δ2. Όπως περιγράφεται στο Β3 πιο πάνω.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Θα υποβληθεί μετά το τέλος της έρευνας
1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (μέχρι 500 λέξεις)
3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (και στοιχεία επικοινωνίας)
4. ΜΕΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
5. ΦΟΡΕΑΣ
6. ΕΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...