3 Ιαν 2011

Χρήσιμοι Όροι για τις Εξετάσεις σχετικά με την Επιστημονική Έρευνα

Ανακτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η επιστημονική έρευνα ορίζεται ως μια συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική διαδικασία που περιλαμβάνει υποθετικές προτάσεις που περιγράφουν υποθετικές σχέσεις μεταξύ παρατηρήσιμων φαινομένων.

Η επιστημονική έρευνα είναι:

1. Κοινά διαχειριζόμενη
2. Αντικειμενική
3. Εμπειρική
4. Συστηματική και προσθετική
5. Προβλεπτική

Η Ερευνητική Διαδικασία

· Επιλογή Προβλήματος
· Αξιολόγηση των υπαρχόντων ερευνών και θεωριών
· Ανάπτυξη υποθέσεων ή ερευνητικών ερωτημάτων
· Επιλογή κατάλληλης μεθόδου και σχεδιασμός της
· Συλλογή στοιχείων
· Ανάλυση και ερμηνεία
· Παρουσίαση αποτελεσμάτων
· Επανάληψη
...

Επαγωγή (Induction) και Αφαίρεση (Deduction)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στατιστικά Δείγματα (Probability Samples) – Η πιθανότητα επιλογής του κάθε στοιχείου είναι γνωστή.

Μη-Στατιστικά Δείγματα (Non-Probability Samples) – Η Πιθανότητα επιλογής του κάθε στοιχείου δεν είναι γνωστή.

Επιλογή: Πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας «γενίκευση»?

Είδη Μη-Στατιστικών Δειγμάτων

Α. Δείγμα διαθεσιμότητας (Convenience Sample)
Β. Δείγμα Εθελοντών (Volunteer Sample)
Γ. Δείγμα Σκοπιμότητας (Purposive Sample)

Είδη Στατιστικών Δειγμάτων

Α. Τυχαίο Δείγμα

1. Τυχαίο δείγμα χωρίς επιστροφή
2. Τυχαίο δείγμα με επιστροφή

Δημιουργία Πινάκων επιλογής – Χρήση Προγραμμάτων για την επιβεβαίωση της τυχαιότητας
Συστηματικό Τυχαίο Δείγμα

Περιοδική επιλογή στοιχείων – Προβλήματα σχετικά με την περιοδικότητα

Τυχαιότητα στα Υποσύνολα – Ο παράγοντας χώρος και χρόνος (Stratification)

Μέγεθος του Δείγματος

Ο σωστός σχεδιασμός του δείγματος μειώνει την πιθανότητα στατιστικού λάθους (Sampling Error)

Μεταβλητές και Μετρήσεις

Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες Μεταβλητές
Επίσης: Ελεγχόμενες Μεταβλητές (Control Variables)

Ασυνεχείς και συνεχείς μεταβλητές (Discrete and Continuous Variables)

Εν δυνάμει Ορισμοί (Operational Definitions) – Η Σχετικότητα των μετρήσεων

Μετρήσεις

Η χρησιμότητα των αριθμών – Από δείκτες ανεργίας μέχρι σεισμούς.

Η σημασία του ισομορφισμού

Κλίμακες Μέτρησης

· Η Ονομαστική Κλίμακα (Nominal Scale)

· Η Τακτική Κλίμακα (Ordinal Scale) -- Διαβάθμιση χωρίς ίσες αποστάσεις.

· Η Διαστημική Κλίμακα (Interval Scale) – Όμοιες κατηγορίες χωρίς μηδέν. Π.Χ. ο δείκτης ευφυΐας.

· Η Αναλογική Κλίμακα (Ration Scale) – Υπάρχει πραγματικό μηδέν.

Όργανα Μετρήσεων

Κλίμακες Thurstone, Guttman και Likert

Thurstone

Ποσοτική αξιολόγηση 100 θέσεων από τις οποίες επιλέγονται 20-30.

Guttman

Προσθετική διαμόρφωση προτάσεων ώστε εκείνος που συμφωνεί με την τελευταία συμφωνεί και με τις προηγούμενες.

Likert

Συνήθως 5 θέσεις από τις οποίες η μεσαία αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο και οι άλλες ανά δύο τα άκρα αντίστοιχα.

Ερευνητικές Ερωτήσεις και Υποθέσεις

Ερωτήσεις – Περιγραφή φαινομένων

Υποθέσεις – Σχέσεις φαινομένων

Τύποι Υποθέσεων

Όσο συμβαίνει το Α … τόσο συμβαίνει το Β (Ποσοτική)

Αν συμβαίνει το Α … τότε συμβαίνει το Β (Υποθετική)

Όταν προηγείται το Α … τότε ακολουθεί το Β (Χρονική)

Στατιστική στη Μέτρηση Υποθέσεων

1. Πόσο ισχυρή είναι μια σχέση μεταξύ μεταβλητών
2. Είναι η σχέση πραγματική ή τυχαία?

Συλλογή Δεδομένων και Κωδικοποίηση

Συνέντευξη

1. Δομημένη
2. Μη δομημένη
3. Άμεση ή Έμμεση
4. Επαναλαμβανόμενη
5. Κλινική
6. Σε βάθος

Ερωτηματολόγια

Οδηγός Συνέντευξης
Ερωτηματολόγια Συνέντευξης
Ερωτηματολόγια που αποστέλλονται ταχυδρομικά

Βασικός Στόχος: Ο Συσχετισμός

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Περιγραφικές και Αναλυτικές Δημοσκοπήσεις

Πλεονεκτήματα

Έρευνα σε πραγματικά περιβάλλοντα

Λογικό Κόστος

Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί, πολιτισμικοί και δημογραφικοί περιορισμοί

Αξιοποίηση υπαρχόντων αρχείων

Μειονεκτήματα

Ανεξάρτητες μεταβλητές δεν μπορούν να ελεγχθούν – Δεν μπορούν να παρατηρηθούν σχέσεις αιτίας αποτελέσματος.

Προβλήματα εγκυρότητας

Ακατάλληλες ερωτήσεις, λάθος άνθρωποι
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις

Ενδιάμεση λύση μεταξύ ταχυδρομείου και προσωπικών συνεντεύξεων

Πιο ακριβές από το ταχυδρομείου πιο φτηνές από προσωπικές συνεντεύξεις

Ο Ρόλος του Συνεντευκτή – Ουδέτερο μέσο.

Πλεονεκτήματα

Πιο απαιτητικές ερωτήσεις, επεξηγήσεις, μεγάλη ανταπόκριση, ταχύτητα

Μειονεκτήματα

Καχυποψία του κοινού λόγω πωλήσεων που προωθούνται τηλεφωνικά, προβλήματα δειγματοληψίας με τους τηλεφωνικούς καταλόγους.

Προσωπικές Συνεντεύξεις

Πλεονεκτήματα

Μη λεκτική επικοινωνία, Έλεγχος Ταυτότητα εκείνου που συμμετέχει, Εύκολη ολοκλήρωση της συνέντευξης.

Μειονεκτήματα

Υψηλό κόστος, μεγάλο προσωπικό, προκατάληψη που προέρχεται από την παρουσία του συνεντευκτή.

Συνεντεύξεις στο διαδίκτυο

Προβλήματα στις Δημοσκοπήσεις

1. Απώλεια Μνήμης
2. Προκατάληψη (Prestige Bias)
3. Ψεύτικες πληροφορίες
4. Περίπλοκες απαντήσεις για να κατανοήσουν το σκοπό της έρευνας
5. Αδυναμία έκφρασης


Το Πείραμα

Πλεονεκτήματα

Σχέσεις αιτίας αποτελέσματος

Έλεγχος (Κατασκευή Πειραματικού Περιβάλλοντος)

Χαμηλός Κόστος

Επανάληψη (Αξιοπιστία)

Μειονεκτήματα

Πλαστό Περιβάλλον

Εγκυρότητα

Προκαταλήψεις των Ερευνητών

Πειραματική Διαδικασία

Επιλογή και διαμόρφωση πειραματικού περιβάλλοντος

Σχέδιο Πειράματος

Εν δυνάμει Ορισμοί Μεταβλητών

Διαμόρφωση της Ανεξάρτητης Μεταβλητής

Επιλογή ατόμων και τυχαία ενσωμάτωση σε ομάδες

Πιλοτική Έρευνα

Κυρίως Έρευνα

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Έλεγχος των Παρεμβαλλόμενων Μεταβλητών

Επιλογή Περιβάλλοντος
Διαμόρφωση της ανεξάρτητης μεταβλητής
Τυχαιότητα στην σύσταση των ομάδων

Άλλες Τακτικές για την Εξασφάλιση της Ομοιότητας

1. Ομοιότητα Κοινών Παραγόντων (Επιλογή π.χ. μόνο γυναικών για να αποφευχθούν συγκεκριμένες συμπεριφορές (effects)
2. Ομοιότητα Συστοιχιών (Διαχωρίζουμε όμοιες συμπεριφορές)

Εισαγωγή Περισσοτέρων Μεταβλητών
Factorial Designs

Άνδρες
Video A

Άνδρες
Video B

Γυναίκες
Video A
Γυναίκες
Video B

Το φύλο – Μια επιπλέον μεταβλητή
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών (Interaction)

Ο Σχεδιασμός

Αρχική Μέτρηση (Pretest)
Διαφοροποίηση της Ανεξάρτητης Μεταβλητής (Experimental Treatment)
Τελική Μέτρηση (Posttest)

R = Τυχαιότητα
X =Διαμόρφωση της Ανεξάρτητης
Μεταβλητής
Ο =Παρατήρηση/ μέτρηση

Ο Σχεδιασμός

Αρχική Μέτρηση (Pretest)
Διαφοροποίηση της Ανεξάρτητης Μεταβλητής (Experimental Treatment)
Τελική Μέτρηση (Posttest)R = Τυχαιότητα
X =Διαμόρφωση της Ανεξάρτητης
Μεταβλητής
Ο =Παρατήρηση/ μέτρηση

Κατηγορίες Πειραμάτων

«Μόνο Μετά» (Posttest-Only Control Group)

R X O1
R O2

«Πριν και Μετά» (Pretest-Posttest Control Group)

R O1 X O2
R O1 O2

«Τέσσερις Ομάδες» (Solomon Four-Group Design)

R O1 X O2
R O3 O4
R X O5
R O6

Διασταύρωση Μεταβλητών
Factorial Designs

Άνδρες
Video A

Άνδρες
Video B

Γυναίκες
Video A
Γυναίκες
Video B

Το φύλο – Μια επιπλέον μεταβλητή
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών (Interaction)

Σχεδιασμοί με Χαρακτηριστικά Πειράματος
(Quasi-Experimental Designs)

«Πριν και Μετά με Ανόμοιες Ομάδες»

Ο1 Χ Ο2
Ο3 Ο4

«Σειρά Παρατηρήσεων»

Ο1 Ο2 Ο3 Ο4 Χ Ο5 Ο6 Ο7 Ο8

Πειράματα Εκτός Εργαστηρίου

Πλεονεκτήματα: Εξωτερική Εγκυρότητα
Μειονεκτήματα: Μη ελεγχόμενα προβλήματα που προκύπτουν εκτός εργαστηρίου

Κατηγορίες Πειραμάτων

Α. Ο Ερευνητής επηρεάζει την ανεξάρτητη μεταβλητή
Β. Η Ανεξάρτητη μεταβλητή αλλάζει από περιβαλλοντικούς παράγοντες

Ανάλυση Περιεχομένου

Συστηματική διαδικασία ανάλυσης περιεχομένου που έχει καταγραφεί.

Α. Συστηματική Β. Αντικειμενική Γ. Ποσοτική

Τι εξετάζουμε?

Περιγραφές επικοινωνιακού περιεχομένου

Χαρακτηριστικά μηνυμάτων

Σύγκριση επικοινωνιακού περιεχομένου με τον πραγματικό κόσμο

«Εικόνα» διαφόρων κοινωνικών ομάδων

Αφετηρία για αναλύσεις επιδράσεων των ΜΜΕ σε ακροατήρια

Περιορισμοί

Η ανάλυση περιεχομένου δεν αρκεί για την ανίχνευση επιδράσεων

Υπόκειται στους περιορισμούς των «εν δυνάμει ορισμών»

Έλλειψη περιεχομένου
Ερευνητική Διαδικασία

1. Υποθέσεις / ερωτήσεις
2. Ορισμός πληθυσμού
3. Δειγματοληψία
4. Μονάδα ανάλυσης
5. Κατηγορίες μεταβλητών
6. Μετρήσεις
7. Διαδικασία κωδικοποίησης
8. Ανάλυση
9. Συμπεράσματα

Διαχρονική Έρευνα

Κλινικές Έρευνες στην Ανάπτυξη των Παιδιών

Διαφορές μεταξύ γενεών

Είδη Διαχρονικών Ερευνών

Αναλύσεις Κοινωνικών Τάσεων (Trend Studies)

Διαφορετικά δείγματα, σε διαφορετικό χρόνο από τον ίδιο πληθυσμό.

Πλεονεκτήματα

Δεδομένα που αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου

Συγκρίσεις με δημογραφικά δεδομένα

Μειονεκτήματα

Τα αρχεία δεδομένων συχνά δεν είναι ακριβή

Ομαδικές Αναλύσεις (Cohort Studies)

Ο όρος «Cohort» προέρχεται από Λατινικά και συγκεκριμένα από τον Ρωμαϊκό Στρατό – Κουστωδία.
Οι έρευνες γίνονται σε ομάδες με κοινές εμπειρίες και δεσμούς.

Π.Χ. μια ομάδα ανδρών που υπηρέτησαν στον ίδιο στρατό και πολέμησαν μαζί.

Ο στόχος των ερευνών είναι να ανακαλύψουν επενέργειες (συνέπειες / επιδράσεις) που είναι κοινές σε τέτοιες ομάδες.

Πλεονεκτήματα

Παρέχει στοιχεία για επιδράσεις που προκαλούνται από την γήρανση, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές αλλαγές.

Μειονεκτήματα

Δυσκολία ορισμού «ομαδικών» χαρακτηριστικών μόνο με στατιστικές αναλύσεις.

Δυσκολία μετρήσεων λόγω «θνησιμότητας»

Δειγματικές Διαχρονικές Aναλύσεις (Panel Studies)

Μετρήσεις από το ίδιο δείγμα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές

Πλεονεκτήματα

Αλλαγές στο συγκεκριμένο δείγμα

Μετρήσεις της δυναμικής της αλλαγής.

Τι προξένησε συγκεκριμένες αλλαγές?

Μειονεκτήματα

Δυσκολία στη δημιουργία και παρακολούθηση

«Θνησιμότητα»

Εξοικείωση με την έρευνα
Ανακοινώσεις και Δημοσιεύσεις

Ποιοι είναι οι αναγνώστες

1. Επιστήμονες
2. Μη-εξειδικευμένο κοινό

Ανάγκη για ακριβείς Αναφορές

Κατανόηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε

Αποθήκευση των δεδομένων

Η Σύνταξη της Ερευνητικής Αναφοράς

Περίληψη

Εισαγωγή

1. Το Πρόβλημα
2. Γιατί το πρόβλημα είναι σημαντικό
3. Ο Στόχος της έρευνας

Επισκόπηση διαθέσιμων ερευνών

1. Ακρίβεια
2. Σχέση με την τωρινή έρευνα

Μεθοδολογία

1. Μεταβλητές
2. Μέγεθος δείγματος
3. Χαρακτηριστικά του δείγματος
4. Μεθοδολογία
5. Διαμόρφωση των μεταβλητών

Αποτελέσματα

1. Περιγραφή της Ανάλυσης
2. Περιγραφή των Αποτελεσμάτων
3. Πίνακες, Διαγράμματα

Συμπεράσματα

1. Σύνοψη
2. Πιθανές Επιπτώσεις / Συνέπειες
3. Περιορισμοί
4. Προτάσεις για άλλες έρευνες

Βιβλιογραφία

Το Ύφος του Κειμένου

1. Αποφεύγουμε το «πρώτο πρόσωπο.»
2. Πίνακες και διαγράμματα χωριστά
3. Διαβάστε τις οδηγίες της «Επιθεώρησης»
4. Συνέπεια και επιμέλεια στη δομή
5. Κατανοητές επικεφαλίδες
6. Καθαρή και απλή γλώσσα
7. Ενεργητική και όχι παθητική φωνή
8. Προσεκτική διόρθωση
9. Ξεκάθαρες ποσοτικές παρουσιάσεις

Δεοντολογία στην Έρευνα

1. Μη συμπεριλαμβάνετε ανθρώπους σε έρευνα χωρίς τη συγκατάθεσή τους
2. Μη τους πιέζετε να συμμετέχουν
3. Εξηγήστε με ειλικρίνεια ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνας
4. Μη λέτε ψέματα
5. Μη φέρετε κάποιον/α σε θέση να προβεί σε πράξεις που μειώνουν την αξιοπρέπειά του
6. Μη παραβιάζετε δικαιώματα ατομικών ελευθεριών
7. Μην εκθέτετε ανθρώπους σε φυσική ή ψυχολογική πίεση
8. Μην παραβιάζετε την ιδιωτική του ζωή
9. Να αντιμετωπίζετε αυτούς που συμμετέχουν με σεβασμό

Εθελοντική Συμμετοχή και Συγκατάθεση μετά από ΕνημέρωσηRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...