27 Φεβ 2011

Επικοινωνία Καθηγητή – Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε. ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Της Χρυσούλαε Ηλιάδου (Μ.Ed., Εκπαιδευτικός) και του Παναγιώτη Αναστασιάδη (Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Στο Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Τόμ. 6, Αρ. 1,2 (2010)

Περίληψη

Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ φοιτητή και διδάσκοντα και το καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία ενός προγράμματος εξΑΕ που στοχεύει στο να οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο σε μία ευρετική πορεία της γνώσης.
Μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας ο διδάσκων διευκολύνει την αλληλεπίδραση και ενεργητική εμπλοκή του φοιτητή με το εκπαιδευτικό υλικό, κινητοποιεί το ενδιαφέρον του για εμβάθυνση στη μελέτη και συμβάλλει σημαντικά στη προσπάθεια του φοιτητή να διερευνήσει και να οικοδομήσει τις γνώσεις του. Επίσης, η ποιοτική επικοινωνία μεταξύ συμβούλου και φοιτητή λειτουργεί υποστηρικτικά με τη σαφή και επαρκή ανατροφοδότηση που πληροφορεί τον φοιτητή για την πρόοδό του και υπηρετεί τον εμψυχωτικό ρόλο του συμβούλου.
Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη στους φοιτητές της Θεματικής ενότητας ΕΚΠ65 (Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) του Ε.Α.Π. Σκοπός της ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με τη συχνότητα, το αντικείμενο και τους τρόπους επικοινωνίας με τον διδάσκοντα, καθώς και οι απόψεις τους για τη συνεισφορά της επικοινωνίας αυτής στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Μέσα από τις απαντήσεις τους, θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε το πλαίσιο της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή και Κ.Σ. και να συνθέσουμε το προφίλ του επιτυχημένου Κ.Σ. σύμφωνα με τη γνώμη των φοιτητών.

Πλήρες Κείμενο: PDF
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...