28 Φεβ 2011

Η επίδραση της «Πράσινης διαµόρφωσης των σχολικών αυλών», στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη µάθηση, τη σωµατική, την κοινωνική και την ψυχική υγεία µαθητών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

Του Ιωάννη Γαρίτση
Στο Επιστηµονικό Περιοδικό «∆ιοίκηση Αθλητισµού & Αναψυχής», 2010,7,(2),19-37
Της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...