9 Δεκ 2011

H μικροδιδασκαλία ως άσκηση δεξιοτήτων: Η χρήση των παραδειγμάτων

Της Γεωργίας Πολυζώη, M.Εd. Εκπαιδευτικός

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρ οσ ένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5 Πανελλήνιο Συνέδριο μμε θέ α «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010

Η μ ικροδιδασκαλία ως προσο μοιωτική τεχνική και άσκηση δεξιοτήτων αποτελεί ένα πολύτι μο εργαλείο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται συγκεκρι μένα η δεξιότητα της χρήσης των παραδειγμ άτων στη διδασκαλία με βάση τη διεξαγωγή ενός δειγμ ατικού μικρο αθή ματος σχετικά μ ε τη χρήση των λογοτεχνικών παραδειγ άτων. Η κατάλληλη επιλογή και η εποικοδομ ητική χρήση των παραδειγμ άτων προσδιορίζει και την αποτελεσ ματικότητα της μ ικροδιδασκαλίας, όπως αυτή καταγράφεται σε φύλλα αξιολόγησης. Ση μασία έχει ο μαθητής, ε μπλεκόμ ενος ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία, να χρησιμ οποιήσει τα δικά του παραδείγμ ατα, τα οποία λειτουργούν εσυνθετότερους ρόλους ως διαμ εσολαβητές νοη μάτων για την αποφυγή δυσερμ ηνειών και άλλων ε μποδίων εντός ενός μαθησιακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση της Γεωργίας Πολυζώη, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...