16 Ιουν 2012

Οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων


Του Γιώργου Κουλαουζίδη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναδείξει ένα σύνολο προϋποθέσεων (αρχών) οι οποίες είναι δυνατό να συμβάλλουν έτσι ώστε να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα μια μαθησιακή διεργασία στην οποία συμμετέχουν ενήλικοι εκπαιδευόμενοι. Κεντρικά στοιχεία της συζήτησης στο κεφάλαιο αυτό αποτελούν οι έννοιες της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού. Σημειώνουμε, ότι στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (άρα και στο πλαίσιο των σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) μια εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται περισσότερο αποτελεσματική όταν δεν οδηγεί απλά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά που απευθυνόμενη στο αξιακό σύστημα των εκπαιδευόμενων βοηθά να αντιμετωπιστούν οι πιθανές δυσλειτουργικές παραδοχές που συνέβαλλαν στη δημιουργία της ανάγκης για μάθηση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Εμπειρική μάθηση
Κριτικός στοχασμός
Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να:
 Αναγνωρίζετε τη σημασία της εμπειρίας για τη μάθηση των ενηλίκων.
 Κατανοείτε την έννοια του κριτικού στοχασμού.
 Γνωρίζετε τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η μαθησιακή διεργασία στους ενηλίκους συντελείται με αποτελεσματικό τρόπο.
 Αξιοποιείτε τις προϋποθέσεις αυτές για να βελτιστοποιήσετε την πρακτική σας τόσο στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις με τους φοιτητές σας όσο και γενικότερα στη λειτουργία σας ως σύμβουλοι-καθηγητές στο ΕΑΠ.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...