5 Δεκ 2012

Μέθοδοι και τεχνικές συµµετοχικών ερευνητικών προσεγγίσεω


Εργασία της Σοφίας Κασόλα για το
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ»
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η έρευνα είναι ένας από τους τρείς τρόπους µέσω των οποίων επιχειρούµε να ανακαλύψουµε την αλήθεια. Οι άλλοι δυο είναι η εµπειρία και η λογική σκέψη. Η έρευνα έχει κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από τους δυο προαναφερόµενους τρόπους. Είναι καταρχήν συστηµατική και ελεγχόµενη και βασίζει τις ενέργειές της πάνω στο επαγωγικό-απαγωγικό µοντέλο. Είναι επίσης εµπειρική αλλά το πιο χαρακτηριστικό της στοιχείο είναι ότι αυτοδιορθώνεται(Cohen, Manion, 1994). Σύµφωνα µε τον Mouly «…αυτή η αυτό-διορθωτική λειτουργία είναι η πιο σηµαντική πλευρά της επιστήµης, καθώς εγγυάται ότι τα µη σωστά αποτελέσµατα µε τον καιρό θα αποκαλυφθούν ως τέτοια και δεόντως θααναθεωρηθούν ή θα παραµεριστούν».

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Σοφίας Κασόλα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την εργασία σε μορφή pdf, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...