10 Δεκ 2019

Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε Μικτές Τάξεις


Τ
ης Αικατερίνης Δημητριάδου στην πλατφόρμα Open eClass του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης


Περιγραφή
Μάθηση και διδασκαλία. Γνωστική ανάπτυξη. Βασικές ιδέες του Piaget. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της θεωρίας του Piaget. Συμπεριφορισμός και Κοινωνικογνωστική θεωρία (Bandura). Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Συμπεριφορισμού και της Κοινωνικογνωστικής θεωρίας. Γνωστικά διδακτικά μοντέλα (Gagné, Bruner, Ausubel). Η πολιτισμικογνωστική θεωρία του Vygotsky. Εκπαιδευτικές εφαρμογές της θεωρίας του Vygotsky. Θεωρίες μάθησης: Εφαρμογές στις μαθησιακές δυσκολίες. Μαθησιακές δυσκολίες - δυσλεξία. Ιστορία και σύγχρονες τάσεις. Ορισμοί και βασικές έννοιες. Αίτια. Διάγνωση και αξιολόγηση. Αναγνωστικές δυσκολίες. Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου. Μεταγλωσσικές δυσκολίες. Γνωστικές, μνημονικές και μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες...


Για να παρακολουθήσετε ελεύθερα το ηλεκτρονικό μάθημα, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Δεκ 2019

Μετασχηματίζουσα μάθηση - Η Αισθητική εμπειρία της Τέχνης στην Εκπαίδευση


Του Γεράσιμου Αντύπα, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διευθυντής 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας, Med

Στο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό "εκπ@ιδευτικός κύκλος" Τόμος 7, Τεύχος 2, 2019 © εκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Περίληψη: Η μετασχηματίζουσα μάθηση αποτελεί ένα είδος μάθησης που έχει ως κεντρικό στόχο τον μετασχηματισμό των πλαισίων αναφοράς των εκπαιδευομένων έτσι ώστε αυτά να γίνουν περισσότερο περιεκτικά, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή. Η χρήση έργων τέχνης με αισθητική αξία ως εναύσματα για την ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης μπορεί να ενδυναμώσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση της μεθόδου - τεχνικής αξιοποίησης έργων τέχνης με δύο εκπαιδευτικές δράσεις σε μαθητές Γυμνασίου. Η χρήση της μεθόδου της Αισθητικής εμπειρίας της Τέχνης στην Εκπαίδευση υλοποιήθηκε σε έξι (6) στάδια και οι ομάδες των μαθητών αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη, βελτίωσαν και αναθεώρησαν την αρχική άποψή τους, αποτύπωσαν ποικιλόμορφες συναισθηματικές καταστάσεις, αντιμετώπισαν προκαταλήψεις και επαναξιολόγησαν ποικίλα στερεότυπα τεκμηριώνοντας τις απόψεις τους με επιχειρήματα καθιστώντας τη μέθοδο αποτελεσματική. Η μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία της τέχνης φαίνεται να έχει πεδίο εφαρμογής πέρα από τους ενήλικους όπου αρχικά εφαρμόστηκε και στους μαθητές της τυπικής εκπαίδευσης.


Για να διαβάσετε/κατεβάσετε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Νοε 2019

Η Αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Δράματος ως Εκπαιδευτικής Τεχνικής σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών


Διπλωματική εργασία της Άννας Κιόρογλου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το 2017


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως βασικό σκοπό να διερευνήσει τη συμβολή του Εκπαιδευτικού Δράματος ως εκπαιδευτικής τεχνικής στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων προγραμμάτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα που έχει πολλές μεταβλητές και ιδιαίτερες δυσκολίες στη μελέτη, δεδομένου ότι η ίδια η τεχνική του Εκπαιδευτικού Δράματος αναπτύσσει ικανότητες σε γνωστικό, κοινωνικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Αφορμή αυτής της εργασίας αποτέλεσε η προσωπική ενασχόληση με το θέατρο και γενικά την τέχνη του δράματος, η επαγγελματική ενασχόληση με την εκπαίδευση, αλλά και μια γενικότερη ανάγκη μελέτης του πεδίου αυτού, προσβλέποντας σε μια περαιτέρω έρευνα για τη διερεύνηση δυνατότητας χρήσης της τεχνικής του Εκπαιδευτικού Δράματος σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική με ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων την ημιδομημένη συνέντευξη αναζητώντας την ποιοτική και όχι την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Το δείγμα συνίσταται από οκτώ (8) εκπαιδευτές ενηλίκων και συγκεκριμένα εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιούν ως βασική τεχνική εκπαίδευσης το Εκπαιδευτικό Δράμα. Τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στο ότι:

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία της Άννας Κιόρογλου...


πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Νοε 2019

Σκιαγραφώντας τις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης των στελεχών εκπαίδευσης: Η περίπτωση των διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Α
του Γεώργιου Ν. Βοζαΐτη, Διδάκτωρ Επιστημών της εκπαίδευσης, Διευθυντή 21ου Γυμνασίου Πατρών

στο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 16ο, 65-77, 2019


Περίληψη. Στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης και ειδικότερα, της διοίκησης των σχολικών μονάδων, τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος και στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η σχετική συζήτηση ή παραμένει πολύ θεωρητική, έξω από το ελληνικό συγκείμενο ή εικονική (π.χ. διαβουλεύσεις). Η σχολική καθημερινότητα τις περισσότερες φορές είναι εντελώς διαφορετική, με αποτέλεσμα, τα κατώτερα στελέχη εκπαίδευσης, οι διευθυντές των σχολείων να βιώνουν όλο και περισσότερο καταστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης, ποικίλων διαστάσεων. Αν η μάθηση δεν είναι μόνο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα μιας οργανωμένης διαδικασίας εκπαίδευσης αλλά και ό,τι προσλαμβάνεται ως βιωμένη εμπειρία, στη μελέτη αυτή μέσω της παρατήρησης καταγράφονται διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης την οποία βιώνουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας, προτείνεται μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και παιδαγωγικά ρεαλιστική πολιτική για την υποστήριξη των στελεχών αυτών.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Νοε 2019

1.500.000 pageviews στο ιστολόγιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Σ
υμπληρώθηκαν πλέον πάνω από 1.500.000 Pageviews στο ιστολόγιο της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" από το Μάρτιο του 2010 που βγήκε στον "αέρα" του διαδικτύου, σύμφωνα με τον μετρητή επισκεψιμότητας της Google που υπάρχει στο ιστολόγιο. Το τεράστιο αυτό νούμερο για ένα θεματικό ιστολόγιο όπως αυτό της "Εκπαίδευσης Ενηλίκων" αποδεικνύει την αποδοχή που τυγχάνει από όλους όσους δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή.


Οι πάνω από 1.300 αναρτήσεις υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος, το εκτεταμένο υλικό για κατέβασμα, τα προγράμματα και οι διαθέσιμες εφαρμογές όπως και το βήμα ελεύθερου διαλόγου που προσφέρονται, έχουν γίνει αποδεκτά από το αναγνωστικό κοινό και έχουν καθιερώσει το ιστολόγιο edu4adults ως σημείο αναφοράς στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επιπλέον, οι δεκάδες βιβλιογραφικές αναφορές σε ελληνικές και ξένες επιστημονικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί, υποδηλώνουν το υψηλό επιστημονικό κύρος του ιστολογίου.

Στα σχεδόν 10 χρόνια της λειτουργίας του το ιστολόγιο edu4adults έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα. Τα πάνω 1.500.000 pageviews αποτελούν μια παρακαταθήκη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους παλιούς και νέους επισκέπτες του ιστολογίου για την προτίμησή τους και γι' αυτά τα 1.500.000 pageviews

Βασίλης Σωτηρούδας

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Νοε 2019

Θεωρία των νοητικών μοντέλων (mental model theory)


Η
νακτήθηκε το ιστολόγιο https://gerasimos-politis.blogspot.com/


Η θεωρία των νοητικών μοντέλων προϋποθέτει ότι οι άνθρωποι έχουν μια περιορισμένη ικανότητα λογικής σκέψης, αλλά ότι αυτή η λογική σκέψη μπορεί να εμποδίζεται από περιορισμούς της επεξεργασίας (π.χ. περιορισμένη μνήμη εργασίας, Johnson-laird 1983, 1995a,b, 1999; Johnson-laird & Byrne, 1991, 1993a, 1996). Σε αντίθεση με την θεωρία των αφηρημένων κανόνων (abstract rule theory), η θεωρία των νοητικών μοντέλων δίνει κεντρικό ρόλο στην κατανόηση κατά τη διαδικασία της λογικής. Οι άνθρωποι δημιουργούν μοντέλα όταν καταλαβαίνουν τη γλωσσική περιγραφή των αντικειμένων και η λογική τους στηρίζεται σ’ αυτά τα μοντέλα.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια...


πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

14 Νοε 2019

15ο τεύχος του περιοδικού Νέος Παιδαγωγός


Αναρτήθηκε το 15ο τεύχος του Περιοδικού "Νέος Παιδαγωγός". Το τεύχος του περιοδικού είναι διαθέσιμο για ανάκτηση (download)...


κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

13 Νοε 2019

Διαχείριση Συγκρούσεων. Η περίπτωση των σχολικών μονάδων


Διπλωματική εργασία της Μαυραντζά Ευτυχίας


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σεπτέμβριος 2011
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

19 Μαΐ 2019

Η Ερασιτεχνική Ενασχόληση με το Θέατρο ως Εργαλείο Μάθησης για τους Ενήλικες - Διπλωματική Εργασία


Διπλωματική εργασία της Μαρίας Φλεσσα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Ατυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έρευνα που διεξήχθη στην παρούσα διπλωματική εργασία, στοχεύει στο να διερευνήσει εάν το θέατρο λειτουργεί ως εργαλείο μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συγκεκριμένα, θέλει να διερευνήσει εάν η ερασιτεχνική ενασχόληση των ενηλίκων με το θέατρο αποτελεί εκπαιδευτική διαδικασία. Προϋπόθεση για το εγχείρημα αυτό ήταν η συλλογή πληροφοριών ποσοτικού χαρακτήρα και γι' αυτό επιλέξαμε ως τεχνική/εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εξήντα επτά ενηλίκους ερασιτέχνες ηθοποιούς, οι οποίοι είναι μέλη Ερασιτεχνικών Θεατρικών Ομάδων του Δήμου Κορινθίων...

Για να δείτε/κατεβάσετε την εργασία της Μαρίας Φλέσσα...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

15 Απρ 2019

Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών - Διερεύνησης Αναγκών & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ψυχολογικής Υποστήριξης


Π
ράξη: Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Δράση 6:Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης
Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Σουζάνα Παντελιάδου

Υποδράση 6.1: Διερεύνησης Αναγκών & Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ψυχολογικής Υποστήριξης
Υπεύθυνη: Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

6 Απρ 2019

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής


Τ
α πρακτικά του 2ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης», το οποίο υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Απριλίου 2018 μπορείτε να τα κατεβάσετε...κάνοντας κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Απρ 2019

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για την καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα


Τ
α πνευματικά δικαιώματα της παρούσας έκδοσης ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανένα μέρος της παρούσας έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αναμεταδοθεί για εμπορικό σκοπό σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, είτε ηλεκτρονικό (CD-Rom, διαδίκτυο, κ.λπ.) είτε μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, της καταγραφής ή κάθε μέσου αποθήκευσης πληροφοριών ή συστήματος ανάκτησης δεδομένων, χωρίς την έγγραφη άδεια του Τμήματος παραγωγής εγγράφων και δημοσιεύσεων (publishing@coe.int), της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (με αντίγραφο στο European Youth Centre Budapest, 1-3 Zivatar utca, H-1024 Βουδαπέστη, Ουγγαρία, email: eycb.secretariat@coe.int).


Η αναπαραγωγή υλικού της παρούσας έκδοσης επιτρέπεται αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ορθή αναφορά της πηγής.

Η παρούσα έκδοση έγινε με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε όλοι Πολίτες», που εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού  οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009–2014 και χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη.
Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα
ISBN 978-960-85913-2-5

Για να κατεβάσετε το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

3 Απρ 2019

Πλήθος βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης για την "Εκπαίδευση Ενηλίκων"


Σ
τον παρακάτω σύνδεσμο της "Ανοικτής Βιβλιοθήκης" 


υπάρχει πλήθος βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή την Εκπαίδευση Ενηλίκων.


Ενδεικτικά αναφέρονται τα:
«Εγχειρίδιο εκπαιδευτή ενηλίκων»
«Ενθαρρύνοντας την εκπαίδευση ενηλίκων»
«Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων» – Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής
«Διδακτική στην εκπαίδευση ενηλίκων»

Για να κατεβάσετε τα ηλεκτρονικά βιβλία...


κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Δεκ 2018

Οι Έλληνες εμπιστεύονται το θεσμό του σχολείου - Αποτελέσματα έρευνας


Σ
ε Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, την περίοδο 6-16/11/2018 που διενήργησε η εταιρεία Public Issue και την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, προέκυψαν ορισμένα πολύ εντυπωσιακά ευρήματα.


Οι Έλληνες εμπιστεύονται το θεσμό του σχολείου περισσότερο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα Πανεπιστήμια, τη Δικαιοσύνη και άλλους θεσμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο θεσμός του σχολείου καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά το Στρατό και την Αστυνομία ως θεσμός που εμπιστεύονται περισσότερο οι Έλληνες. Τα αποτέλεσμα αυτό είναι εντυπωσιακό για πολλούς λόγους...Μολονότι ο θεσμός του σχολείου χάνει 5 μονάδες στο βαθμό εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών (από 71% "έπεσε" στο 66%) εντούτοις, εξακολουθεί να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο βαθμό εμπιστοσύνης, πίσω από το Στρατό και την Αστυνομία που αφορούν θεσμούς με άλλη δομή, οργάνωση και επιρροή στην κοινωνία.

Το ακόμα εντυπωσιακότερο όμως είναι, ότι η εμπιστοσύνη στο σχολείο που ουσία αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνει η ελληνική κοινωνία στους εκπαιδευτικούς, έρχεται σε αντίθεση με τις συντεταγμένες προσπάθειες που γίνονται διαχρονικά για την απαξίωσή τους. Από ότι φαίνεται "οι χαραμοφάηδες", "οι αργόσχολοι" και οι "ανίκανοι" εκπαιδευτικοί κατορθώνουν να κρατούν ψηλά στη συνείδηση της κοινωνίας το ελληνικό σχολείο. Δε θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί ήταν από τις πρώτες επαγγελματικές ομάδες που δέχθηκαν την βίαιη επιδρομή των μνημονίων με πολύ σοβαρές περικοπές στις αποδοχές τους. Περικοπές τέτοιου ύψους που ακόμα και η αξιοπρεπής διαβίωση όταν υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους τίθεται υπό αμφισβήτηση. Τη στιγμή που ακόμη και σήμερα διατηρούνται "ειδικά¨μισθολόγια ή που στα 10 χρόνια των μνημονίων άλλες επαγγελματικές κατηγορίες δεν υπέστησαν την παραμικρή περικοπή στις αποδοχές, οι εκπαιδευτικοί με τα χίλια προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, γεγονός που αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία και αποτυπώνεται στην έρευνα. 

Επιπλέον, δε θα πρέπει να μας ξεφύγει και η διαχρονική προσπάθεια για την απαξίωση του ρόλου του Έλληνα εκπαιδευτικού. Από διάφορες πλευρές γίνεται μια προσπάθεια για τη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι χαρακτηρισμοί "αργόσχολοι", "χαραμοφάηδες", "κηφήνες" κ.λπ. είναι γνωστοί σε όλους. Ευτυχώς φαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή πέφτει τελικά στο κενό.

Οι "αργόσχολοι", "χαραμοφάηδες", "κηφήνες" εκπαιδευτικοί από τον ωρομίσθιο και αναπληρωτή στα ακριτικά νησιά μας, μέχρι και αυτόν που πλησιάζει στη σύνταξη και υπηρετεί δίπλα στο σπίτι του με το καθημερινό τους αγώνα πέτυχαν να έχουν αυτή την υψηλή αναγνώριση. Κάθε μέρα, σε ένα περιβάλλον εργασίας με χίλια προβλήματα, με ένα δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο, με οικονομικές αποδοχές στραγγαλισμένες καλούνται να διαχειριστούν τη σχολική τάξη στην οποία καθρεπτίζονται όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και οικογένειας. Η αυξημένη ανήλικη παραβατικότητα με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή, αφορά παιδιά που την προηγούμενη και την επόμενη μέρα θα είναι μέσα στις σχολικές τάξεις και τα οποία θα πρέπει μεταξύ όλως των υπολοίπων καθηκόντων τους να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί. Τα οικογενειακά προβλήματα που μεταφέρουν οι μαθητές στην τάξη γίνονται προβλήματα των εκπαιδευτικών. Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη δομή και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος στην ουσία καθιστά τον εκπαιδευτικό εκτελεστικό όργανο. Παρόλα αυτά όμως, τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι υπάρχει ελπίδα και αυτό είναι το σημαντικότερο.

Ως εκπαιδευτικός δε μπορώ παρά να αισθάνομαι υπερήφανος για τα ευρήματα της έρευνας.

Για τους "καλοπροαίρετους" που ίσως σπεύσουν να πουν τα γνωστά επειδή "βαριέμαι" να λέω τα ίδια και τα ίδια, η απάντησή μου είναι εδώ και πολύ καιρό δημοσιευμένη εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

8 Οκτ 2018

4th International Conference “Education Across Borders”


4th International Conference “Education Across Borders”
Education in the 21st Century:
Challenges and Perspectives
CONFERENCE PROGRAMME

FLORINA
19th – 20th October 2018

Στο Συνέδριο θα έχω την τιμή να παρουσιάσω με το συνάδελφο Γιάννη Γαρίστη το Σάββατο 20/10/2018 εισήγηση με θέμα "Outdoor Education as an Entry Field of Intercultural Education in the Framework of School Evolution towards Sustainability"
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...