ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

1 Αυγ 2012

Η ερευνητική μεθοδολογία Delphi και η εφαρμογή της στις επιστήμες υγείας


Ά
ρθρο των Θ. Μπελλάλη (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης) και I. Καραμήτρη (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα) 

Copyright © Athens Medical Society www.mednet.gr/archives 
ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 

 Η Delphi είναι μια ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλήθος επιστημονικών πεδίων, μεταξύ των οποίων και στο χώρο της υγείας. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μιας προεπιλεγμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων πάνω σε ένα θέμα, μέσα από τη χορήγηση σε αυτούς μιας σειράς διαδοχικών ερωτηματολογίων. Πλεονεκτήματα της Delphi αποτελούν η απουσία γεωγραφικών περιορισμών, αφού συνήθως τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται μέσω παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η δυνατότητα των συμμετεχόντων να εκφράζουν την προσωπική τους άποψη μέσα από δεδομένα που αναδύονται από την εμπειρία και τη διάδραση όλων των μελών της ομάδας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Delphi είναι η ανωνυμία, η επανάληψη, η ελεγχόμενη ανατροφοδότηση και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τα θέματα που έχουν διερευνηθεί με τη μέθοδο Delphi αφορούν, inter alia, στην επίλυση κλινικών προβλημάτων, στη σύνταξη κλινικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών, στον καθορισμό προτεραιοτήτων στην κλινική έρευνα, στο σχεδιασμό των υπηρεσιών της φροντίδας υγείας, αλλά και στον εντοπισμό ελλείψεων σε εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες υγείας. Η Delphi είναι μια ευέλικτη ερευνητική μεθοδολογία και για το λόγο αυτόν έχουν διαμορφωθεί διάφορες παραλλαγές της. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή των βασικών αρχών που διέπουν τη μέθοδο Delphi και η αναλυτική παρουσίαση των σταδίων εκπόνησής της, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι ερευνητές που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία για πρώτη φορά. Για ευκολότερη κατανόηση και συσχέτιση των θεωρητικών εννοιών με την πράξη, τα βήματα της Delphi επεξηγούνται μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ερευνών που διεξήχθησαν στο χώρο της υγείας. Για να διαβάσετε τη συνέχεια, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...