1 Ιουν 2012

Η µη λεκτική επικοινωνία στην διαχείριση κρίσεων στην οµάδα

Τ
ης Μαρίας-Ελένης Φραγγεδάκη (δασκάλα ΠΕ70, MSc ΕΚΠΑ, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,: Εκπαίδευση Ενηλίκων και δια βίου Μάθηση)

In 5th International Conference in Open & Distance Learning - ovember 2009, Athens, Greece - PROCEEDI GS

Εισαγωγή
Η επικοινωνία ως διαδικασία είναι τόσο άρρηκτα δεµένη µε την ανθρώπινη ύπαρξη ώστε να γίνεται συνεχώς και ασταµάτητα. Ακόµα κι όταν δεν εµπερικλείει τον λόγο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. «∆εν µπορούµε παρά να επικοινωνούµε», αναφέρει ο Dance (Κοντάκος, 2008, σ. 53). Με την µη-λεκτική επικοινωνία, η οποία περιλαµβάνει την συµµετοχή ολόκληρου του σώµατος στην έκφραση συναισθηµάτων και διαθέσεων, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να διαγνώσει, να προλάβει και, τελικά, να αντιµετωπίσει καίρια τυχόν κρίσεις µέσα στα πλαίσια της διδακτικής του οµάδας, ή της οµάδας εργασίας. Με την ευρεία έννοια ο όρος επικοινωνία έρχεται για να περιγράψει την ανταλλαγή µηνυµάτων, την µετάδοση σηµασιών µεταξύ ατόµων και οµάδων. Αυτή η ανταλλαγή µηνυµάτων εµπεριέχει και την αλληλεπίδραση του ενός ατόµου µε το άλλο, την κοινωνική αλληλεπίδραση ή την διαπροσωπική επικοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται τόσο η λεκτική, όσο και η µη λεκτική µορφή επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αφού η ανθρώπινη επικοινωνία πραγµατοποιείται µε ψηφιακούς και µε αναλογικούς τρόπους (Κοντάκος, 2008, σ. 53). Για την επικοινωνιακή διαδικασία χρειάζεται µια σειρά από πολλά και πολυποίκιλα στοιχεία. Αυτά είναι:

Για να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου της Μαρίας-Ελένης Φραγγεδάκη, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...