11 Αυγ 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία στο 1ο Π.Ε.Κ. Θεσ/νίκης

Σ
τα πλαίσια Πραγματοποίησης του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-13, λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 81870/Δ3/17-07-2012 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και σε εφαρμογή της με αριθ. πρωτ. 79044/Δ3/11-07-2012 έγγραφο του Ι.Ε.Π. και την αριθ. 17/29-06-2012 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σχετικά με το οργανωτικό πλαίσιο του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν στην Α΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 1ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου του 2012 για τους νεοδιόριστους και από την 1/11/2012 έως τις 14/12/2012 για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, να καταθέσουν στη Γραμματεία του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

...

1) Αίτηση, η οποία θα περιλαμβάνει: α) τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ειδικότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα και ηλεκτρονική διεύθυνση) και β) το ή τα γνωστικά αντικείμενα που επιθυμεί να διδάξει (ακριβής περιγραφή του αντικειμένου σύμφωνα με τα περιεχόμενα των παρακάτω αναφερόμενων θεματικών πεδίων).
2) Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο), το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία που θεμελιώνουν τη δυνατότητα του ενδιαφερόμενου για διδασκαλία του ή των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.
3) Συνοπτικό διάγραμμα διδασκαλίας (θεματικό πεδίο, σύντομη περίληψη, στόχοι διδασκαλίας, μεθοδολογία, εκπαιδευτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία).
4) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών (για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα).

Θεματικά Πεδία Α΄ Φάσης

I. Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς:
1. Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης
1α Δομή εκπαίδευσης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα των εκπαιδευτικών ως δημοσίων υπαλλήλων. Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα διοίκησης της σχολικής μονάδας.
1β Ο ρόλος της Ηγεσίας στο σχολείο (Διευθυντή, Συλλόγου διδασκόντων, Σχολικού Συμβούλου, εκπαιδευτικών κ.λπ.). Μαθητικά συμβούλια, σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους , με τους γονείς και την ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα, Σύλλογοι γονέων, Συνδικαλιστικά όργανα, Τοπική Κοινότητα.

2. Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης
2α Προσδοκίες και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, διαμόρφωση-διαπραγμάτευση παιδαγωγικού και διδακτικού συμβολαίου (Εργαστήριο)
2β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού, ζητήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες (Εργαστήριο)

3. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος - Μοντέλα διδασκαλίας και στρατηγικές που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών
3α Παρουσίαση της φιλοσοφίας των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος (Εργαστήριο)
3β Προετοιμασία διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου, στάδια διδασκαλίας με επιλογή διδακτικών στόχων και αντίστοιχων διδακτικών ενεργειών και μαθησιακών δραστηριοτήτων (εξοικείωση με μοντέλα διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία) (Εργαστήριο)

4. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
4α Εικονικές διδασκαλίες, μικροδιδασκαλίες, διδακτικές καταστάσεις / βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες (Εργαστήριο)
4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects), ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων (Εργαστήριο)

5. Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο
5α Η αξιολόγηση στην πράξη: Βασικές αρχές, μορφές, κριτήρια, τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή μέσα από παραδείγματα διαμόρφωσης δοκιμασιών και διαμόρφωση κριτηρίων βαθμολογίας (εργαστήριο)
5β Τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και μαθητή, φάκελος επιτευγμάτων - portfolio (αξιολόγηση μεθόδων και μορφών διδασκαλίας, επίτευξη στόχων κ.ά.) (εργαστήριο)
6. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
6α. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Εικονική διδασκαλία στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ (Εργαστήριο)
6β. Χρήση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών και εργαλείων και αξιοποίηση τους στην τάξη (Εργαστήριο)
ΙΙ. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς :
1. Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης
1α Δομή εκπαίδευσης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα των εκπαιδευτικών ως δημοσίων υπαλλήλων. Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει τα θέματα διοίκησης της σχολικής μονάδας.
1β Ο ρόλος της Ηγεσίας στο σχολείο (Διευθυντή, Συλλόγου διδασκόντων, Σχολικού Συμβούλου, εκπαιδευτικών κ.λπ.). Μαθητικά συμβούλια, σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με τους γονείς και την ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα.
2. Βασικές αρχές διαχείρισης σχολικής τάξης
2α Προσδοκίες και επιδιώξεις των εκπαιδευτικών, διαμόρφωση-διαπραγμάτευση παιδαγωγικού και διδακτικού συμβολαίου (Εργαστήριο)
2β Διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού πληθυσμού, ζητήματα συμπεριφοράς, διαχείριση κρίσεων, μελέτες περίπτωσης (Εργαστήριο)

3. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος - Μοντέλα διδασκαλίας και στρατηγικές που ευνοούν την ενεργό συμμετοχή και αυτενέργεια των μαθητών
3α Παρουσίαση της φιλοσοφίας των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Προγραμματισμός και οργάνωση διδακτέας ύλης, εκπόνηση σχεδίου μαθήματος (Εργαστήριο)
3β Προετοιμασία διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου, στάδια διδασκαλίας με επιλογή διδακτικών στόχων και αντίστοιχων διδακτικών ενεργειών και μαθησιακών δραστηριοτήτων (εξοικείωση με μοντέλα διδασκαλίας, διδακτικές στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία) (Εργαστήριο)

4. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
4α Εικονικές διδασκαλίες, μικροδιδασκαλίες, διδακτικές καταστάσεις / βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες (Εργαστήριο)
4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects) με ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων (Εργαστήριο)

5. Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη και ερευνητική διαδικασία σε σχέση με τον μαθητή και το διδακτικό έργο
5α Η αξιολόγηση στην πράξη: Βασικές αρχές, μορφές, κριτήρια, τεχνικές αξιολόγησης του μαθητή μέσα από παραδείγματα διαμόρφωσης δοκιμασιών και διαμόρφωση κριτηρίων βαθμολογίας (εργαστήριο)
5β Τρόποι αξιολόγησης του διδακτικού έργου - Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού και μαθητή, φάκελος επιτευγμάτων - portfolio (αξιολόγηση μεθόδων και μορφών διδασκαλίας, επίτευξη στόχων κ.ά.) (Εργαστήριο)

Επιμορφωτές Α΄ Φάσης
Στην Α΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης μπορούν να συμμετέχουν ως επιμορφωτές:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Σύμβουλοι, Πάρεδροι) και Σχολικοί Σύμβουλοι.

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα-δράσεις), οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου της περιοχής ευθύνης του 1ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης

γ) Ιδιώτες χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80

δ) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων «Ε.Ε.ΔΙ.Π.» (Ν. 2817/2000)

ε) Συνταξιούχοι: Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι. και Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας

στ) Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ. μόνο στην περιοχή ευθύνης του οικείου Π.Ε.Κ., για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών

Όσοι επιλεγούν ως επιμορφωτές οφείλουν να καταθέσουν στο Π.Ε.Κ. το επιμορφωτικό υλικό που θα χορηγήσουν στους επιμορφούμενους, το οποίο και μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Ε.Κ. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν ως επιμορφωτές υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Π.Ε.Κ. εγκαίρως και πριν από την έναρξη του προγράμματος επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων που πιστοποιούν τα αυξημένα προσόντα τους.
Οι επιμορφωτές Α΄ φάσης κάθε βαθμίδας και ειδικότητας υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην κοινή συνάντηση που θα οργανώνεται με ευθύνη της διοίκησης του Π.Ε.Κ. σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και στην οποία θα γίνεται ενημέρωση και συντονισμός. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τους τα Συντονιστικά Συμβούλια έχουν τη δυνατότητα να τους αντικαταστήσουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. ή να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: apekthes@otenet.gr. μέχρι τις 22/08/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2310-904017 και 2310-907876 καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.

Θεσσαλονίκη, 31/07/2012

Η αναπληρώτρια ΔιευθύντριαΑναστασία Βακαλούδη
Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ02


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

9 Αυγ 2012

"Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στην διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel"

Π
ρώτη δημοσίευση 18/12/2011

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος 17, σελ. 247-256, του Περιοδικού "Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η εργασία μου με θέμα "Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στην διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel".


Για να δείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 17 του Περιοδικού "Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε την εργασία μου (αρχείο pdf), πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Αυγ 2012

Διαφοροποίηση των παραγόντων μάθησης, κοινωνικής και ψυχικής υγείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω διαφορετικής "πράσινης διαμόρφωσης" των σχολικών αυλών

Πρώτη δημοσίευση 25/5/2011

Η εργασία των Γαρίτση*, Κουθούρη**, Καρακατσάνη*, Σωτηρούδα***

*Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κομοτηνή
** Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τρίκαλα
*** Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
με θέμα:
Διαφοροποίηση των παραγόντων μάθησης, κοινωνικής και ψυχικής υγείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω διαφορετικής "πράσινης διαμόρφωσης" των σχολικών αυλών.
Παρουσιάστηκε στο 19 Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή στις 21 Μαϊου 2011.

Το Πόστερ της Εργασίας:Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

5 Αυγ 2012

Η ετοιµότητα του Ελληνικού σχολείου να ενσωµατώσει τους διαδραστικούς πίνακες και τις νέες τεχνολογίες

Π
ρώτη δημοσίευση 12/3/2011

Εισήγησή μου στην ημερίδα του Αριστοτέλειου Κολλεγίου που οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Αγγελική Δεληγιάννη, τους Σχολικούς Συμβούλους, κ. Σύρμω Βαϊραμίδου και κ. Δημοσθένη Κατσιάρη και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
με θέμα 


«Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning»

Εισήγηση_Αριστοτέλειο Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...