9 Ιουλ 2014

Δημιουργία ενοποιημένου περιβάλλοντος τηλεκατάρτισης ενηλίκων βασισμένο σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα


Διπλωματική εργασία της Σουλτάνας Κάργα

Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Επιβλέπων: Τσιάτσος, Θρασύβουλος Κ. Τσιάτσος, Θρασύβουλος Κ.
Λέξεις Κλειδιά: Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle, Σύγχρονη μετάδοση βίντεο και ήχου, Teletraining platform, Vocational Education and Training (VET) programs, Moodle tele-education platform, Synchronous video and audio broadcasting

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος τηλεκατάρτισης ενηλίκων στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, το οποίο προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational Education and Training - VET προγράμματα). Το περιβάλλον αυτό στο εξής θα αναφέρεται ως online VET σύστημα.Η ανάπτυξη του online VET συστήματος δομήθηκε πάνω σε μια ακολουθία σταδίων, ο στόχος και τα αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:Στάδιο 0: Στόχος του σταδίου αυτού ήταν να διευκρινιστεί ποιες είναι οι θεωρίες μάθησης, οι οποίες συνάδουν με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και ποια είναι τα εκπαιδευτικά εργαλεία και οι λεπτομέρειες υλοποίησης ενός online VET συστήματος, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις θεωρίες μάθησης και να βελτιώσουν έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία. Το στάδιο αυτό κατέληξε σε ένα σύνολο εργαλείων μεταξύ των οποίων το e-mail, τα discussion groups, το forum, το chat, ο λευκοπίνακας (whiteboard), η διαμοίραση οθόνης (ScreenSharing), και η βιντεοδιάσκεψη (videoconference).Στάδιο 1: Στόχος του σταδίου αυτού ήταν ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ενός online VET συστήματος και ο εντοπισμός εργαλείων τα οποία να μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις αυτές. Το στάδιο κατέληξε σε απαιτήσεις όπως η δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών του συστήματος, του εκπαιδευτικού υλικού, και η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία της Σουλτάνας Κάργα...πατήστε εδώ

Πηγή:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...