1 Δεκ 2015

Περιπτωσιακή Μελέτη της Συμβολής της Βιωματικής Μάθησης σε Περιβάλλον μη Τυπικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Τ
ων Νικόλαος Δουκάκης, Οικονομικός Σύμβουλος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed), 
Ευθύμιος Βαλκάνος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής–Σύμβουλος του ΕΑΠ (M.Sc, Ph. D)
Βασιλική Μπρίνια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Καθηγήτρια –Σύμβουλος του ΕΑΠ, (MBA, Ph. D)


Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος»Τόμος 3, Τεύχος2, 2015© eκπ@ιδευτικός κύκλοςISSN: 2241-4576

Περίληψη: Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να αναδείξει τα οφέλη της βιωματικής μάθησης σε περιβάλλοντα μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, μέσω εφαρμογής της μεθόδου των σχεδίων (project). Η μέθοδος προέρχεται από την ελληνική αρχαιότητα και βασίζεται στις εμπειρικές εργασίες των Dewey, Lewin, Piagetκαι Kilpatrick. Ως βιωματικήτεχνική εκπαίδευσης συντίθεταιαπό τέσσερις διαφορετικές φάσεις που παρατίθενται ακολούθως: προβληματισμός,σχεδίαση των διδακτικών δραστηριοτήτων, διεξαγωγή των διδακτικών δραστηριοτήτων και αξιολόγηση. Κατά την υλοποίηση της βιωματικής διδασκαλίας φαίνεται ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ενεργοποιούν ικανότητεςσυναισθηματικής νοημοσύνης και μαθησιακές δεξιότητες. Έτσι, η σκέψη λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για επίλυση προβλημάτων και δράση. Η διαδικασίααξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με την πολυμεθοδική προσέγγιση, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι εφαρμόσιμη σε μια ολόκληρη ομάδα ενηλίκων καταρτιζόμενων στο αντικείμενο του επικοινωνιακού ΜΚΤ, καθώς και σε μιαποικιλία παρεμφερών αντικειμένων. Η εν λόγω εφαρμογή προτείνει έναν γόνιμο προβληματισμό σχετικά με εναλλακτικές, πρακτικές διδασκαλίας στα μελλοντικά ιδρύματα της ευρύτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και τηναποτελεσματική τους σύνδεση με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο ...κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...