ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

4 Μαΐ 2011

Προδημοσίευση προκήρυξης για απασχόληση επιστημόνων σε επιχειρήσεις

Ανακτήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τη νέα προκήρυξη για «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» προδημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η προκήρυξη στοχεύει στη αξιοποίηση των νέων ερευνητών για την ανάπτυξη της χώρας, τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της επαγγελματικής τους ένταξης μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις. Η προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και καταληκτική ημερομηνία στις 15 Ιουλίου 2011.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η μέγιστη επιχορήγηση ανά επιχείρηση αφορά 2 ερευνητές (κατόχους διδακτορικού διπλώματος) και ...

1 τεχνικό (κάτοχος πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος). Η επιχείρηση συνάπτει σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με διάρκεια από 18 έως 36 μήνες. Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 70% του κόστους, ενώ το 30% καλύπτεται από την ίδια την επιχείρηση.

Η προκήρυξη καλύπτει τους επιστημονικούς τομείς: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες Διαστήματος, Επιστήμες της Ζωής, Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Ενέργεια-Περιβάλλον-Μεταφορές. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στα αγγλικά, στον δικτυακό τόπο: https://apps.gov.gr/minedu/employment/

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6867


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...