ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

29 Ιαν 2013

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»


Τ
ο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών».

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:
Επιστημονική υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γεωργία Ανδρέου, η οποία έχει και τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις τεχνικές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που διέπουν την αποτελεσματική συγγραφή και ολοκλήρωση εργασιών ακαδημαϊκού επιπέδου...
Διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες/1 μήνας. Θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση κάθε Μάρτιο (έναρξη Μάρτιος 2013) και όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά. 

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:
Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, ο
κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το
εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα.

Σκοπός του προγράμματος:
Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα έρευνας, συγγραφής και ολοκλήρωσης εργασιών ακαδημαϊκού επιπέδου. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εργαλείων για τη σύνταξη περιλήψεων και επιστημονικών εργασιών καθώς
και την τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αφετέρου παραδείγματα εφαρμογής του θεωρητικού πλαισίου στην ακαδημαϊκή πράξη.

Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:
 Τεχνικές περίληψης
 Ακαδημαϊκή δεοντολογία και λογοκλοπή
 Συγγραφή επιστημονικής εργασίας και σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών

Διδάσκοντες:
Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες.

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης:
Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στο αντικείμενο «Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικών εργασιών»

Κόστος συμμετοχής:
Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 60 € και θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις των τριάντα ευρώ (30€) η καθεμία. Η 1η δόση θα καταβληθεί με την εγγραφή (τέλη Φεβρουαρίου), ενώ η 2η στο μέσον του Προγράμματος (15 Μαρτίου).
Καταβολή Διδάκτρων (με την έναρξη του προγράμματος):
Τα δίδακτρα θα καταβληθούν στην Alpha Bank, στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935
ΙΒΑΝ GR6401403100310002002020935
Κωδικός έργου: 4165.0024

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Κ.Ε.Κ. αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (Γραμματεία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος) από τη Δευτέρα 14/01/2013 έως και την Παρασκευή 22/02/2013, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Αίτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
(Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από τη διεύθυνση: www.kek.uth.gr)
 Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 Αποδεικτικό Τίτλου/ων Σπουδών (απλή φωτοτυπία) (για ήδη πτυχιούχους) ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος (για προπτυχιακούς φοιτητές)
 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση και ανάλογα με το χρόνο απόσυρσης δικαιούνται επιστροφή διδάκτρων. Οι χρεώσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Πριν την έναρξη των μαθημάτων 0%
1η εβδομάδα μαθημάτων 25%
2η εβδομάδα μαθημάτων 50%
3η εβδομάδα μαθημάτων 75%
Μετά από την 3η εβδομάδα μαθημάτων 100%

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις :
 galantomos@aegean.gr & andreou@uth.gr (κατά προτίμηση) ή στο τηλέφωνο 00357 99105036 ή
6945 719410 (Δρ. Ιωάννης Γαλαντόμος, Παρασκευή έως Κυριακή 11:00-14:00)
 Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ.: 2421006367, fax: 2421006487, e-mail: kek@uth.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...