27 Ιαν 2013

Αυτονομία στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


Τ
ων Στυλιανής Γιαγλή (Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), Γεώργιου Γιαγλή (Νευρολόγος-Ψυχολόγος, Μεταπτυχιακός φοιτητής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιo) και Μαρίας Ι. Κουτσούμπα (Επίκουρος καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)


Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology
Volume 6, Number 1 & 2, 2010 Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312

Περίληψη
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με ιδιαίτερη δομή και στόχους όπου ο εκπαιδευόμενος είναι ανεξάρτητος από τη συνεχή παρουσία του διδάσκοντα. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δε συνεπάγεται αυτόματα την ύπαρξη αυτονομίας στη μάθηση. Η έννοια της αυτονομίας αφορά στο δικαίωμα που έχει το εκπαιδευόμενο άτομο να αναλαμβάνει την ευθύνη της μαθησιακής του πορείας και, πιο συγκεκριμένα, να ορίζει το σκοπό, το περιεχόμενο, τη μέθοδο και την αξιολόγηση της μαθησιακής του διαδικασίας. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη της αυτονομίας στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ειδικότερα, διερευνάται η έννοια της αυτονομίας σε σχέση με την εκπαίδευση από απόσταση, αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που εμφανίζονται στην προσπάθεια εφαρμογής της αυτονομίας σε τριτοβάθμια ιδρύματα και παρουσιάζεται μια πρόταση για τον τρόπο επίτευξής της. Διαπιστώνεται ότι η κληρονομιά που έχει αφήσει το παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση της αυτονομίας. Ωστόσο υπάρχει αισθητή αισιοδοξία για τη στροφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προς παιδαγωγικές προσεγγίσεις περισσότερο μαθητοκεντρικές και αυτόνομες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Τα παραπάνω επιτρέπουν την ανάδειξη μελλοντικών τάσεων, προβληματισμών, συμπερασμάτων αλλά και προτάσεων για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του από απόσταση εκπαιδευτικού συστήματος με τη βοήθεια της αυτονομίας στη μάθηση.

Έννοιες κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτονομία στη μάθηση

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο, κάντε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...