ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

13 Ιουν 2013

Σχεδιασμός και αξιολόγηση στρατηγικών συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενες από την τεχνολογία στα πλαίσια της θεωρίας ανάπτυξης κινήτρων του J. Keller


Διπλωματική εργασία της Ελευθερίας Μιχαήλ Αλεξανδρή
Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων


Περίληψη:
Οι συναισθηματικοί παράγοντες μάθησης (affective factors) αποτελούν μια εξίσου σημαντική συνισταμένη με τους γνωστικούς παράγοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως μάλιστα διαπιστώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, η αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση, καθώς ευρήματα ερευνών αποδεικνύουν ότι ο συγκινησιακός παράγοντας (affect) είναι περίπλοκα συνδυασμένος με τη σκέψη και άλλες σημαντικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η λήψη αποφάσεων και η δημιουργικότητα. Η παρούσα εργασία διερευνά το σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων (motivation) των εκπαιδευομένων, εφαρμόζοντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε περιβάλλοντα που υλοποιούν σενάρια συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενα από την τεχνολογία (CSCL). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ερευνητική διαδικασία με στόχο να εντοπίσει τη μεθοδολογία εκείνη που θα επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να ενισχύει τα κίνητρα των εκπαιδευομένων με τη χρήση των ΤΠΕ. Στόχος της εργασίας είναι να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν διδακτικές στρατηγικές, σε περιβάλλον που θα υποστηρίζεται από την τεχνολογία, στα πλαίσια συνεργατικού σεναρίου και να ερευνηθεί αν αναπτύσσουν τα κίνητρα των μαθητών. Ταυτόχρονα για τις ανάγκες της εργασίας σχεδιάστηκε ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο υποστηρίζει ένα συνεργατικό σενάριο (script) που ακολουθεί τη στρατηγική Jigsaw ως εκπαιδευτική προσέγγιση. Το περιεχόμενο του τεχνολογικά υποστηριζόμενου σεναρίου αφορά το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Β΄ Λυκείου. Παράλληλα μέσω ενός συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle) το ηλεκτρονικό υλικό υποστηρίχθηκε και παρασχέθηκε στους μαθητές. Το περιβάλλον το οποίο σχεδιάστηκε το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό υλικό στηρίχθηκε στο εργαλείο συγγραφής ηλεκτρονικού υλικού Course Lab.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία...

της Ελευθερίας Μιχαήλ Αλεξανδρή, πατήστε εδώ

Ανακτήθηκε από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...