ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ


Βιογραφικό Σημείωμα


Εκπαίδευση
2019: 
Υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
2012:                                                  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με βαθμό Άριστα
1994:  
Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε)

Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά (Cambridge Bulats 93/100 , C2)
Γερμανικά (Mittelstufe Zertificat, C1)
Αραβικά (Βεβαίωση μέσου επιπέδου, φροντιστηριακού οργανισμού Ξυνή )

Επαγγελματική Εμπειρία:
10/09/2001 – έως σήμερα:
Καθηγητής Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας
Από 01/09/2004 – 31/08/2008 Αναπληρωτής Διευθυντής στο 1ο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης
Από 01/09/2015 έως σήμερα Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης στην Αλβανία
03/08/1998 – 09/09/2001:
Υπεύθυνος περιοχής (βόρειας Ελλάδας) στην BTI Hellas S.A. (Λ. Κηφισού 48, Αθήνα)   για τις μηχανές Prepress and Direct Imaging της Heidelberg.
H BTI (από την Ολλανδία) και η Heidelberg (από τη Γερμανία) είναι πολυεθνικές εταιρείες και οι μεγαλύτερες στον κόσμο στις μηχανές γραφικών τεχνών και εκτύπωσης
01/01/1997- 31/07/1998:
Υπεύθυνος Μηχανογράφησης στην Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ, (Λ. Ηρακλείου 414 Αθήνα) τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας και γραφικών τεχνών στην Ελλάδα η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
14/8/1995-21/06/1996
Διαχείριση Δικτύου Novell 3.11 εξήντα χρηστών, ανάπτυξη και συντήρηση προγράμματος σε Clipper για τη διαχείριση συμβάσεων και ανάπτυξη στατιστικής εφαρμογής σε Access για την παρακολούθηση των συμβάσεων του Ελληνικού Στρατού στη Διεύθυνση Προμηθειών του ΓΕΣ (ΔΠΜ/ΓΕΣ)
           
Άλλες Επαγγελματικές Δραστηριότητες:
-Αξιολογητής έργων πληροφορικής του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. όπου έχω ήδη συμμετάσχει σε τρεις επιτροπές αξιολόγησης έργων πληροφορικής διαφόρων φορέων του δημοσίου μεγάλης αξίας
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του Α.Σ.Ε.Π.
-Εγγεγραμμένος στο Υπομητρώο 4 (ΥΜ4) Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων – Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο της Δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth)» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
-Εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ειδικών Επιστημόνων - Αξιολογητών για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέο Σχολείο», του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
-Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών
-Μέλος επιτροπών αξιολόγησης ιδιωτικών ΙΕΚ στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) 
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιολογητών, επιτηρητών, ελεγκτών, επιθεωρητών, εμπειρογνώμων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης
-Πιστοποιημένος επιμορφωτής πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας με συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
-Πιστοποιημένος επιμορφωτής ενηλίκων στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης του Υπουργείου Εργασίας (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο επιμορφωτών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στον τομέα της Πληροφορικής
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο διδακτικού προσωπικού του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε)
-Εγγεγραμμένος στο μητρώο συνεργατών πληροφορικής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
-Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιμόρφωσης Συνδικαλιστών της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
-Εισηγητής της θεματικής ενότητας «Πληροφοριακά Συστήματα» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα πιστοποίησης εξειδικευμένων γνώσεων πληροφορικής EUCIP το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους ανωτέρων και ανωτάτων σχολών
-Εισηγητής σεμιναρίων πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) για τη βόρεια Ελλάδα

Συμμετοχή σε Επιστημονικούς Συλλόγους και Ενώσεις:
Τακτικό μέλος στην Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), Τακτικό μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ), στην Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ), στην Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΑΣΕΕ), στην Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ), Πάρεδρο μέλος στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τακτικό μέλος στην  Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).   

Επαγγελματικές Εφαρμογές:
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση και την ανάλυση κόστους παραγγελιών εξωτερικού
-Ανάπτυξη εφαρμογής για την πλήρη διαχείριση συναλλαγματικών – υποσχετικών εξωτερικού
-Στατιστική εφαρμογή για την παρακολούθηση πωλήσεων και κινήσεων πελατών
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των εξεταστικών επιτροπών πιστοποίησης πρακτικού μέρους των ΙΕΚ
-Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των υποψηφίων πιστοποίησης πρακτικού μέρους της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών»

Επιμορφώσεις - Εξειδικεύσεις:
1989:   “People of Europe” (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Δανία, 40 ώρες)
1996:   “As/400 System and Rpg Programming Language” (Online Computer Services, Αθήνα, 47 ημέρες)
1997:   “Microsoft Office 97” (Microsoft Hellas, Αθήνα)
1997:   “Uniface 7.0” (Compuware Hellas – Αθήνα)
1998:   “Millenium Bug and EURO” (SAP Hellas, Αθήνα)
1999:   “Sales Strategy” (Kiel, Germany)
2001:   “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών” (1ο ΠΕΚ Θεσ/νίκης)
2007:   “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών” (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης, Θεσσαλονίκη, 300  ώρες)
2008:   “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Ηλεκτρονική Μάθηση” (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Θεσσαλονίκη, 70 ώρες)
2009:   “Οι τάσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ευρώπη” (Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Θεσσαλονίκη, 7 ώρες)
2010:   “Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Ιστορίες Ζωής και σύγχρονες τάσεις Μάθησης” (Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Θεσσαλονίκη 4 ώρες)
2011:   “Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτών στη Διαδικτυακή Μάθηση” (ΙΔΕΚΕ, Θεσσαλονίκη, 25 ώρες)
2011:   “Ερευνητικές Εργασίες (project)” (ΟΕΠΕΚ, Θεσσαλονίκης 15 ώρες)
2012:   “Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων” (Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Θεσσαλονίκη, 16 ώρες)
2014:   “Java Fundamentals” (Oracle e-learning program, 116 ώρες)
2014:   “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου” (ΚΣΕ Πανοράματος, 96 ώρες)
2014:   “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης” (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Θεσσαλονίκη, 37 ώρες)
2014:   “Ψηφιακό Σχολείο” (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 6 ώρες)
2015:   "Introducing Technology-Enhanced Teaching" (European Schoolnet Academy, 20 ώρες)
2015:   “Database Design and Programming with SQL” (Oracle e-learning program, 60 ώρες)
2015:   “Programming for Everybody (Python)” (University of Michigan, eLearning, 11 weeks)
2017:   “Όψεις του προσφυγικού φαινομένου” (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 50 ώρες)
2018:   “Μουσειακές Αφηγήσεις” (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, eLearning, 5 εβδομάδες)
2018:   “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων” (Center of Academic Research & Gulielmo Marconi University, eLearning, 300 ώρες)
2018:  “Τι είναι γλώσσα; Από τη νόηση στη φωνή” (Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, 30 ώρες)
2019:  “Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές” (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, eLearning, 50 ώρες)
2019:  “Γλωσσική διδασκαλία και διαπολιτισμική επικοινωνία: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε τάξεις με μαθητές μεταναστευτικού/ προσφυγικού προφίλ” (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, eLearning, 350 ώρες)
2020:  “Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων στο Σχολικό Περιβάλλον” (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, eLearning, 50 ώρες)
2020: "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση" (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, eLearning, 15 ώρες)


Δημοσιεύσεις & Εισηγήσεις σε Συνέδρια - Ημερίδες:
Εισήγηση στην ημερίδα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) με θέμα "Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Επιστήμη και Εργαλείο". Θεσσαλονίκη, 2010
3. Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στη διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel.
Εισήγηση στην τριημερίδα που διοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Θεσσαλονίκης με θέμα "Βελτιώνοντας την εκπαίδευση: διδακτικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών". Θεσσαλονίκη, 2011
Εισήγηση στην ημερίδα του Αριστοτέλειου Κολλεγίου που οργανώθηκε σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Αγγελική Δεληγιάννη, τους Σχολικούς Συμβούλους, κ. Σύρμω Βαϊραμίδου και κ. Δημοσθένη Κατσιάρη και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning». Θεσσαλονίκη, 2011
5. Γαρίτσης, Γ., Κουθούρης, Χ., Καρακατσάνης, Κ., & Σωτηρούδας, Β. (2011). Διαφοροποίηση των παραγόντων μάθησης, κοινωνικής και ψυχικής υγείας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω διαφορετικής "πράσινης διαμόρφωσης" των σχολικών αυλών. 19o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Κομοτηνή, 20-22 Μαΐου 2011.
6. Σωτηρούδας, Β. (2011). Η αξιοποίηση της ομάδας και της παροχής κινήτρων στη διδασκαλία προχωρημένων εννοιών στο Excel. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 17, 247-256
7. Σωτηρούδας, Β. & Γαρίτσης, Ι. (2012). Ευαισθητοποίηση εκπαιδευόμενων γονέων στους κινδύνους του διαδικτύου. Μια μελέτη περίπτωσης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη  "Διδακτική της Πληροφορικής" (σελ. 373-380). Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012.
8. Σωτηρούδας, Β. (2012). Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. Albatross: An eye on Workplace Learning. 1, 3-11.
9. Σωτηρούδας, Β. & Γαρίτσης, Ι. (2012). Τα επιστημονικά εκπαιδευτικά ιστολόγια μέσα από την κριτική ματιά των ειδικών. 8 Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για τις "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση". Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2012.
10. Γαρίτσης, Ι., & Σωτηρούδας, Β. (2012). Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη σχέση μεταξύ διαμόρφωσης σχολικών αυλών και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, μάθησης και κοινωνικής υγείας μαθητών/τριών6ο  Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012.
11. Σωτηρούδας, Β., Γαρίτσης, Ι. & Κούνδουρος, Μ. (2013). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία της πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης του Edmodo. 7o Συνέδριο της ΠΕΚΑΠ "Η πληροφορική στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές". Θεσσαλονίκη,12-14 Απριλίου 2013
12. Σωτηρούδας, Β. & Γαρίτσης, Ι. (2013). Κριτήρια αξιολόγησης ενός ιστολογίου ως εκπαιδευτικού. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία". Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.
14. Sotiroudas, V. (2013). Criteria for evaluating an educational blog as a scientific one.
7th International Conference in Open and Distance Learning. Athens
, 8-10 November 2013.
15. Σωτηρούδας, Β., Γαρίτσης, Ι. & Κούνδουρος, Μ. (2013). Διδασκαλία  αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Alice. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Η πληροφορική στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Βόλος, 28-30 Μαρτίου 2013.
16. Σωτηρούδας, Β. & Γαρίτσης, Ι. (2014). Εγγραφή και είσοδος σε ψηφιακή τάξη. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ημαθίας «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Νάουσα, 4-6 Απριλίου 2014.
17. Sotiroudas, V., Garitsis, I, & Koundouros, M. (2014). Raising the parents' awareness to develop a more critical attitude towards Web communication applications. A case study. 2nd International Conference "Education across borders. Critical thinking in Education". Corca, 31 October -1 November 2014.
18. Σωτηρούδας, Β. & Γαρίτσης, Ι. (2015). Δημογραφικά Στοιχεία των Αναγνωστών Εκπαιδευτικών Ιστολογίων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής "Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές". Καστοριά, 24-26 Απριλίου 2015. 
19. Τσακιρίδου, Ε., Γρίβα, Ε., Σωτηρούδας, Β, & Γεωργιάδης, Ζ. (2017). Διερεύνηση των αναγκών στην εκμάθηση της Ελληνικής μαθητών που φοιτούν σε δίγλωσσες ελληνοαλβανικές εκπαιδευτικές μονάδες. 1ο Διεθνές Συνέδριο, Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια. Κομοτηνή, 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2016.
20. Σωτηρούδας, Β., Τσακιρίδου, Ε, & Γρίβα, Ε. (2018). Η διγλωσσία ως εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην Αλβανία. Διεθνές Συνέδριο, Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών. Κομοτηνή, 25-27 Μαΐου 2018.
21. Sotiroudas, B. & Garitsis, I. (2018). Outdoor Education as an Entry Field of Intercultural Education in the Framework of Shcool Evolution towards Sustainability. 4th International Conference "Education Across Borders". Florina, 19-20 October 2018
22. Σωτηρούδας, Β., Τσακιρίδου, Ε., & Γρίβα, Ε. (2020). Το πολυποίκιλο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Αλβανία. Στο Δημάση, Μ., Γρίβα, Ε. & Γαβριηλίδου, Ζ.  (Επιμ.)., «Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια»: Ερευνητικές αποτυπώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις (σελ. 176-192). Καβάλα: Σαΐτα.

Κριτής σε Επιστημονικά Συνέδρια – Περιοδικά:
2014:     “Νέος Παιδαγωγός”, Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 3-4 Μαΐου 2014, Αθήνα
2014:     “«H εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.”, Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 22-23 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
2015:     “9o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής”, 24-26 Απριλίου 2015, Καστοριά
2015:     “Νέος Παιδαγωγός”, Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 23-24 Μαΐου 2015, Αθήνα
2015:     “Κρήτη-Χανιά 2015: Εμπειρίες, Οπτικές, Προοπτικές στη Διά Βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων-Κοινοτική Ενδυνάμωση & στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Για τη Διασύνδεση των τοπικών Φορέων και την Ανάπτυξη της Περιφερειακής Κοινότητας”, Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή. Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης. 12-14 Ιουνίου 2015, Χανιά.
2015:     “7ος Διαγωνισμός Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων”, 28 Ιουνίου 2015, Σύρος
2016:     “Νέος Παιδαγωγός”, Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 16-17 Απριλίου 2016, Αθήνα
2016:     “10o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής”, 15-17 Απριλίου 2016, Άργος – Ναύπλιο
2017:     “Νέος Παιδαγωγός”, Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 1-2 Απριλίου 2017, Αθήνα
2017:     “8ος Διαγωνισμός Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότοπων”, 30 Απριλίου 2017, Σύρος
2017:     “11o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής”, 5-7 Μαΐου 2017, Χαλκίδα
2018:     “5o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας”, 27-29 Απριλίου 2018, Θεσσαλονίκη, https://5syn-thess2018.ekped.gr/epitropes/epistimoniki-epitropi/
2018:     “Νέος Παιδαγωγός”, Πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 28-29 Απριλίου 2018, Αθήνα
Μέλος της επιτροπής κριτών του επιστημονικού περιοδικού i-Teacher http://i-teacher.gr/committees.html
Μέλος της συντακτικής ομάδας του επιστημονικού περιοδικού "Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα" με ISSN: 1792-2674, που δημοσιεύεται από το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης

Συγγραφική Δραστηριότητα:
1. Σωτηρούδας, Β. (2011). Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας. Θεσσαλονίκη: Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή – iWrite
2. Σωτηρούδας, Β. (2012). Κριτήρια Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Ιστολογίου ως Επιστημονικό για Ενήλικες Αναγνώστες. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
3. Μέλος της συγγραφικής ομάδας των εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο έργο «Δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», όπου μου ανατέθηκε η θεματική ενότητα «Το πεδίο και οι μορφές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων»
4. Σωτηρούδας, Β. (2014). Οδηγός Επιτυχίας για την Πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων. ISBN 978-960-93-6542-0. e-Book.

Παρακολούθηση Συνεδρίων - Ημερίδων:
2005:     “Νέες Τεχνολογίες στη δια βίου Μάθηση” (ΕΜΠ, Λαμία)
2005:     “Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση” (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, (Θεσσαλονίκη)
2008:     “Προώθηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση: Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών” (ΕΠΥ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη)
2009:     “Η Συμβολή της Τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων” (Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Θεσσαλονίκη)
2010:     “Η Μελέτη του Φαινομένου της Μάθησης: Κοινωνιολογικές και Υπαρξιακές Προσεγγίσεις” (Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Θεσσαλονίκη)
2011:     “19o Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού” (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή)
2011:     “9th International Transformative Learning Conference (ΕΕΕΕ, Athens)
2012      “Το Μέλλον σου στην Απασχόληση: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση” (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη)
2013:     “21ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή)
2013:     “7th International Conference in Open and Distance Learning” (Athens)
2014:     “Καινοτόμες Διδακτικές Πρακτικές στην Α/θμια Εκπαίδευση” (Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη)
2014:     “3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας” (ΕΕΦ, Νάουσα)

Συμμετοχή επίσης σε δεκάδες συνέδρια και ημερίδες στα πλαίσια των δράσεων του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) σε όλη την Ελλάδα

Συμμετοχές ως εκθέτης σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις:
GRAPHICA 1998”
Η μεγαλύτερη έκθεση γραφικών τεχνών στην Ελλάδα στο εκθεσιακό κέντρο ΜΕΚ στην Αθήνα
BTI HELLAS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999”
Open House που διοργανώθηκε από τη BTI HELLAS S.A στο υποκατάστημα βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη
DRUPA 2000”
 Η μεγαλύτερη έκθεση γραφικών τεχνών στον κόσμο στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας
CEBIT 2001” Η μεγαλύτερη έκθεση πληροφορικής στον κόσμο στο Ανόβερο της Γερμανίας
“69η , 70η , 71η και 72η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2004 - 2007”
Περίπτερο Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εκπρόσωπος του 1ου ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Διακρίσεις σε Διαγωνισμούς:
2014:   eTwinning Label για το έργο “Ο κήπος μας μικρός, τα όνειρα μεγάλα. Φυτεύω και γνωρίζω βότανα των περιοχών της Ελλάδας”
2015: 2η θέση στον 7ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων για το ιστολόγιο «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (http://edu4adults.blogspot.gr) του οποίου είμαι διαχειριστής.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...