26 Μαΐ 2012

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και κριτικός αναστοχασµός. Η συµβολή των ηµερολογίων στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης

Της Σοφίας Αυγητίδου (Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας)

1. Εισαγωγή
Kοινό τόπο στην οργάνωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αποτελεί η ανάγκη κατοχής τόσο της γνωστικής βάσης του επαγγέλµατος (Shulman 1986) όσο και των ερευνητικών δεξιοτήτων για τη συστηµατική µελέτη των καθηµερινών εκπαιδευτικών προβληµάτων και διληµµάτων (Stenhouse 1975). Απαραίτητη θεωρείται ακόµα η κατάκτηση της ικανότητας αναστοχασµού και κριτικής αµφισβήτησης του εκπαιδευτικού έργου κατά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Zeichner & Liston 1996, Giroux 1992).
Μία βασική παραδοχή πίσω από την έµφαση που δίνεται στον αναστοχασµό και την αναγκαιότητά του κατά την εκπαίδευση κατά των εκπαιδευτικών είναι ότι συγκεκριµένες εκπαιδευτικές πρακτικές αποτελούν κάποιες µόνο από τις επιλογές των εκπαιδευτικών στα συγκεκριµένα πλαίσια που τις οριοθετούν (Zeichner & Liu 2010:68). ∆εν υπάρχoυν, υπό αυτή την έννοια, ιδεολογικά και πολιτικά ουδέτερες εκπαιδευτικές πρακτικές. Αντίθετα, η εκπαιδευτική πράξη αναδεικνύεται πρώτιστα σε ηθική πράξη (moral and ethical), προς έλεγχο και αµφισβήτηση από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και τους άλλους εµπλεκόµενους φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία (ο.π: 68).

Για να διαβάσετε ολόκληρο ο κείμενο της Σοφίας Αυγητίδου, πατήστε εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Μαΐ 2012

Στοχαστικο-Κριτικά Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια πρόταση με Πολυμορφική Διάσταση

Των Αντώνη Λιοναράκη (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και Μαρίας Φραγκάκη (Δασκάλα, Δρ. ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΕΚΠΑ)

5th International Conference in Open & Distance Learning - November 2009, Athens, Greece - PROCEEDINGS

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στα ‘Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Επιμόρφωσης’ τα οποία αφορούν στον ‘επαγγελματισμό’ και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εκφράζουν ριζικά διαφορετικές επιστημολογικές αντιλήψεις και γνωσιακά ενδιαφέροντα. Παρουσιάζεται ένα εξ Αποστάσεως Στοχαστικο-Κριτικό Μοντέλο το οποίο αφορά στην ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από μια επιμορφωτική και ερευνητική-διδακτική δραστηριότητα. Συνιστά μια πρόταση που προωθεί την Πολυμορφική Εκπαίδευση, αφού δεν περιορίζεται στη χωροχρονική υπόσταση της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ), αλλά ορίζει το γνωσιακό και αξιακό περιεχόμενο της διδασκαλίας, το διδακτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Το μοντέλο στηρίζεται στο φιλοσοφικό και διδακτικό πλαίσιο του χειραφετικού γνωσιακού ενδιαφέροντος, βασίζεται στις θεωρίες του Κριτικού-Εποικοδομισμού και Κριτικού Αναστοχασμού και προωθεί συνεργατικές διδακτικές μεθόδους σε αυθεντικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Λιοναράκη και Φραγκάκη, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Μαΐ 2012

Μία διαφορετική πρόταση για την Παιδεία

Ακολουθεί το πρόγραμμα του υπό σύσταση νέου κόμματος Κοινωνία Αξιών για την Παιδεία

Η αποστολή της παιδείας είναι η ανάπτυξη των αξιών, των γνώσεων και των ικανοτήτων των ανθρώπων, ούτως ώστε να πραγματώνουν τις δυνατότητες τους στη ζωή και να εξασφαλίζουν την ατομική και ταυτόχρονα την κοινωνική ευημερία στα πλαίσια της συνύπαρξης και της συμβίωσης.

Το όραμά μας είναι να καταστήσουμε τη παιδεία της χώρας, ένα παγκόσμιο πρότυπο και μοχλό ανάπτυξης του πολιτισμού, της οικονομίας, της κοινωνικής κουλτούρας, της δημοκρατίας, της οικολογίας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και του ανθρωπισμού.

Οι στρατηγικοί στόχοι
Οι στρατηγικοί μας στόχοι ή επιδιώξεις για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για την παιδεία είναι:

Ίσες ευκαιρίες σε όλους για εκπαίδευση, μόρφωση και καλλιέργεια με κριτήρια τη θέληση, την αξιοκρατία, την προσπάθεια και τις επιδόσεις.
Αριστεία σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας και ποιότητα παντού.
Ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου μέσω της ανάπτυξης όλων των διανοητικών ικανοτήτων (αριστερό και δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου), της ενστέρνισης των θεμελιωδών ανθρώπινων και δημοκρατικών αξιών, της ανάπτυξης της υπαρξιακής, συναισθηματικής, κοινωνικής, οικολογικής και «πολιτισμικής» νοημοσύνης.
Διεθνοποίηση της παιδείας ώστε να καταστεί ένας παγκόσμιος προορισμός για ξένους σπουδαστές με στόχο της δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των «πρεσβευτών», των διεθνών σχέσεων και της εικόνας της χώρας, καθώς και της εξωστρέφειας της οικονομίας.
Άμεση σύνδεση της παιδείας με τις ανάγκες της οικονομίας των δημοσίων και κοινωνικών οργανισμών, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.
Η αποδοτική χρήση των πόρων και της αποτελεσματικότητας του κάθε οργανισμού (σχολεία, ΑΕΙ, κλπ) και συνολικά του συστήματος παιδείας.
Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνεργιών μεταξύ της Παιδείας, του Πολιτισμού, της Εργασίας και του Αθλητισμού.

Προτάσεις Βασικών Αλλαγών στην Παιδεία

Εφαρμογή συστημάτων, μεθόδων και τεχνικών μάνατζμεντ, σε όλους τους οργανισμούς και στο σύστημα παιδείας συνολικά ώστε να εξασφαλίζει την αξιοκρατία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα μέσω αποτελεσματικών και αντικειμενικών μεθόδων ελέγχου και αξιολόγησης των επιδόσεων όλων των εργαζομένων στη παιδεία, καθώς και των μονάδων (σχολείο, ΑΕΙ, κλπ) και σύνδεση με μηχανισμό επιβράβευσης των εξαιρετικών επιδόσεων και βελτίωσης μέτριων.
Ανάπτυξη νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα επιτυγχάνει από τη μια την ελευθερία πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και από την άλλη τον έλεγχο και την λογοδοσία σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις – αποτελέσματα και την αποδοτική χρήση των πόρων.
Διαμόρφωση μηχανισμών ανίχνευσης και προώθησης των άριστων ή ταλέντων μαθητών – σπουδαστών.
Εστίαση της παιδείας στο μαθητή, στη μάθηση και στην ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου (και όχι στη μετάδοση και την απόκτηση γνώσης) μέσω σύγχρονων, εργαστηριακών και βιωματικών μεθόδων μάθησης και αναμόρφωσης του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών ώστε να ενισχυθούν μαθήματα τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών.
Ανάπτυξη και άμεση σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με τις ανάγκες της οικονομίας.
Ανάπτυξη του επαγγελματικού προσανατολισμού των γονέων και των μαθητών ώστε ν αντιμετωπισθεί η νοοτροπία της ταύτισης της επαγγελματικής επιτυχίας μόνο με την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και κατανόησης της διαφοράς μεταξύ παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης...Ορθολογική κατανομή των πόρων που διατίθενται στη παιδεία με κριτήρια την αποδοτικότητα τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες.
Σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης οι μαθητές των γονέων με υψηλά εισοδήματα συνεισφέρουν υπό μορφή διδάκτρων –χορηγιών. Ένα ποσό το οποίο αποδίδεται από τη σχολική μονάδα σε υποτροφίες αρίστων και αποδεδειγμένα φτωχών μαθητών. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου ασφαλώς προϋποθέτει την αξιοπιστία των δηλωθέντων εισοδημάτων.
Σε όλους τους μαθητές τα βιβλία δίνονται δανεικά και επιστρέφονται.
Το Υπουργείο Παιδείας αποκτά επιτελικές δομές διαμόρφωσης στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για την Παιδεία και τον έλεγχο των επιδόσεων.
Η ευθύνη της στρατηγικής και των επιχειρησιακών σχεδίων για την Παιδεία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας ενσωματώνει στο σχεδιασμό τις προτάσεις των άλλων Υπουργείων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση και τη Παιδεία, καθώς και της ΤΑ.


Προτάσεις για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εισαγωγή συστημάτων αξιολόγησης και ελέγχου των επιδόσεων και σύνδεση των προαγωγών και των αμοιβών με αυτές.
Ελευθερία πρωτοβουλιών και εξουσία στους διευθυντές των σχολικών μονάδων ν ασκούν αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία με ταυτόχρονη αξιολόγηση με βάση τις συμπεριφορές και τ’ αποτελέσματα από τους προϊσταμένους τους αλλά και από τους συνεργάτες τους δασκάλους – καθηγητές (360ο αξιολόγηση) και σύνδεση των αμοιβών και της εξέλιξης τους με τις επιδόσεις τους.
Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των διευθυντικών στελεχών των σχολικών μονάδων, απαραίτητη εκπαίδευση και εξέταση σε προγράμματα Διοίκησης και Ηγεσίας Σχολικών Μονάδων.
Η θητεία των διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι τριετής και η συνέχισή της κρίνεται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους.
Ενίσχυση των πρότυπων σχολικών μονάδων.
Συνεχής και σχεδιασμένη επιμόρφωση των δασκάλων και καθηγητών.
Δημιουργία συστημάτων αναγνώρισης και επιβράβευσης μαθητών, δασκάλων, διευθυντών και σχολικών μονάδων.
Οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση και συμβουλευτική των γονέων από τους δασκάλους – καθηγητές.
Οργανωμένη και συστηματική συνεργασία της σχολικής μονάδας με τις τοπικές κοινωνίες ώστε οι μαθητές ν αποκτούν εμπειρίες.
Ενίσχυση της ειδικής– εκπαίδευσης των παιδιών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες.
Ειδικές δράσεις ή υπηρεσίες για παιδιά με οικονομικά, κοινωνικά ή ψυχολογικά προβλήματα.
Επέκταση του ωραρίου απασχόλησης των παιδιών στα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (6-15 ετών)
Ισοβαρής αντιμετώπιση των κλασσικών, θετικών, τεχνολογικών, ανθρωπιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών πεδίων μελέτης.
Εφαρμογή σύγχρονων βιωματικών και εργαστηριακών μεθόδων μάθησης (π.χ βιωματικά παίγνια).

Προτάσεις για τα ΑΕΙ

1.Τα μαθήματα, ο τρόπος, εξετάσεων και ο αριθμός των εισακτέων, καθορίζεται από το κάθε ΑΕΙ και υλοποιείται με την εποπτεία του Υπουργείου όπως μέχρι τώρα για την εξασφάλιση του αδιάβλητου.
2.Τα ΑΕΙ είναι ελεύθερα με εσωτερικούς κανονισμούς να ενισχύουν την ευελιξία των σπουδών, των φοιτητών, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών και τις εξειδικεύσεις.
3.Ιδρύονται μη κρατικά ΑΕΙ που εποπτεύονται από το κράτος και οι συνθήκες ανταγωνισμού με τα κρατικά είναι υγιείς.
4.Ενισχύεται η αυτονομία των ΑΕΙ σε συνδυασμό με τον ουσιαστικό έλεγχο των επιδόσεων και την αποδοτική χρήση των πόρων.
5.Ενισχύεται η δυνατότητα των ΑΕΙ ν αποκτούν πόρους εκτός κρατικού προϋπολογισμού χωρίς κανένα περιορισμό και με βάση μηχανισμούς διαφάνειας και ελέγχου.
6.Διαμορφώνεται και υλοποιείται σχέδιο δημιουργίας ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, τμημάτων Σχολών ή ΑΕΙ με στόχους την προσέλκυση 100.000 ξένων φοιτητών σε μια δεκαετία.
7.ΑΕΙ και Σχολή θεσμοθετεί συγκεκριμένα και διαφανή κριτήρια επιλογής και προαγωγής μελών ΔΕΠ.
8.Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ συνδέεται με τις επιδόσεις τους όπως και οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ.
9.Στα ΑΕΙ λειτουργούν φοιτητικοί σύλλογοι και όχι πολιτικές παρατάξεις.

Προτάσεις για Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι μεταλυκειακή (καταργούνται τα ΕΠΑ).
Συνδέεται άμεσα με την οικονομία και συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις και τους συνδέσμους ή ενώσεις επαγγελματιών.
Τα ΑΤΕΙ μετατρέπονται σε επαγγελματικές Ανώτερες Σχολές (διετής ή τριετής, ανάλογα με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος), με σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.
Τα δημόσια ΙΕΚ επαναξιολογούνται ως προς την αποστολή, τη σκοπιμότητα ύπαρξης τους και αναδιαρθρώνονται με κριτήριο τις ανάγκες της οικονομίας και την αποδοτική χρήση των πόρων. 
Σε συνδυασμό με τα ΙΕΚ, πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά η πρότασή μας για τα τοπικά κολέγια.
Σε αυτά μπορεί ο οποιοσδήποτε νέος απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παρακολουθήσει πλησίον του τόπου κατοικίας και εργασίας του, προγράμματα σπουδών από 1-3 έτη, διαφόρων θεματικών πεδίων, ενδεικτικά από κλασσική αρχαιολογία μέχρι προχωρημένο προγραμματισμό Η/Υ, που στόχο έχουν κυρίως την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων της περιοχής σε μια σειρά από θέματα που άπτονται είτε των τρεχουσών τοπικών αναγκών ή των μελλοντικών σχεδιασμών της τοπικής κοινωνίας. Επίσης τα τοπικά κολλέγια υποστηρίζουν και τις δομές δια βίου μάθησης (ενδεχομένως και τις τοπικές τεχνικές – επαγγελματικές σχολές). Απόφοιτοι των κολλεγίων θα μπορούν να αναγνωρίζουν μέρος των σπουδών τους (πιστωτικές μονάδες) και στα πανεπιστήμια εφόσον πετύχουν στις σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις και συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έτσι δεν θεωρείται χαμένος χρόνος ή αδιέξοδο για όποιον επιλέξει αυτή τη διαδρομή. Οι εγκαταστάσεις και μέρος του προσωπικού, διοικητικού, τεχνικού και εκπαιδευτικού των σημερινών ΤΕΙ θα πρέπει να υπηρετήσει το νέο αυτό θεσμό. Τα ΤΕΙ όπως τα ξέρουμε θα πρέπει να καταργηθούν.

Διαβάστε το πλήρες πρόγραμμα της Κοινωνίας Αξιών εδώΔιαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

23 Μαΐ 2012

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δ
ιπλωματική εργασία της Μπλέτσου Περιστέρας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αύγουστος 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο εκπαίδευσης, ο οποίος στην ελληνική πραγματικότητα αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια (σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας). Ως όρος είναι γνωστός·οι τομείς και οι φορείς, όμως, μέσω των οποίων δραστηριοποιείται δεν είναι πάντα με σαφήνεια προσδιορισμένοι, με αποτέλεσμα να προβάλλεται ως ανάγκη μια περαιτέρω εξέταση του πλαισίου εφαρμογής της. Ως προς την ορολογία που χρησιμοποιείται,τρεις είναι οι όροι που επαναλαμβάνονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα: «ζωή», «διάρκεια», «εκπαίδευση». Από αυτούς, ο όρος που προβληματίζει περισσότερο ως προς το περιεχόμενό του είναι ο όρος «εκπαίδευση», καθώς διαφοροποιείται από την κοινή αντίληψη περί εκπαίδευσης, δηλαδή μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού σχολικού συστήματος. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ως όρος ευρύτερος, εντάσσει μέσα στη δυναμική του και την εκπαίδευση ενηλίκων.Η εκπαίδευση ενηλίκων, σε γενικές γραμμές, έχει επικρατήσει πως αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα της ζωής ενός ανθρώπου, κατά το οποίο οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις βασικές θέσεις παλαιότερου μοντέλου(front end), το οποίο βρήκε μεγάλη απήχηση,η εκπαίδευση εμφανίζεται μόνο στο στάδιο κατά το οποίο κάποιος γενικά διαμορφώνεται (formative years) και τείνει προς τη λήξη του όταν φτάσει κανείς στην κοινωνική ωριμότητα ή όταν «ενταχθεί» στη χρονική περίοδο της ενηλικίωσης, κατακτώντας προηγουμένως τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής. (Jarvis, 1983:24).

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική της Περιστέρας Μπλέτσου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

22 Μαΐ 2012

Η  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην  Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση

Τ
ης Μαρία Δόκου, Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση, Προϊσταμένη Τμήματος στο Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


1. Οι έννοιες της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης Η  εισήγηση αυτή υπάγεται στο θεματικό άξονα  της μάθησης και ειδικότερα  της δια βίου μάθησης. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διαχωριστεί ο όρος μάθηση από τον όρο εκπαίδευση. Όλες οι μορφές εκπαίδευσης πρέπει να περιέχουν μάθηση, ενώ η μάθηση δεν είναι πάντοτε  εκπαίδευση. Η μάθηση  είναι τμήμα  της  διεργασίας  της  ζωής  και είναι τόσο φυσικό φαινόμενο όσο και η  αναπνοή. Είναι η  συνεχής  διεργασία προσαρμογής  στις  διάφορες  αλλαγές  που  όλοι αντιμετωπίζουμε  μέσα  από τις εμπειρίες  της ζωής  μας, όταν  π.χ. αναλαμβάνουμε  νέους κοινωνικούς  ρόλους ως εργαζόμενοι, ως οικογενειάρχες, ως γονείς, όταν  ανταποκρινόμαστε  στις μεταβαλλόμενες  απαιτήσεις  των επαγγελμάτων μας, όταν συντελούνται μεταβολές στα  προσωπικά μας  ενδιαφέροντα.  Η  ανάγκη να  μαθαίνουμε, ως  μέρος  της προσωπικής  μας  ανάπτυξης  με  στόχο την  αυτοεκπλήρωσή  μας  αποτελεί μείζονος σημασία στοιχείο των δια βίου μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Μαρίας Δόκου, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάκτησης:

Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης & Toπικής Αυτοδιοίκησης. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

21 Μαΐ 2012

Η Έρευνα Δράσης ως εκπαιδευτική διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

Της Μαίρης Κουτσελίνη- Ιωαννίδου, Καθηγήτρια - Αναλυτικά Προγράμματα και διδασκαλία,
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο 1ο τεύχος του περιοδικού Action Researcher in Education
Εξαμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό για την εκπαιδευτική έρευνα δράσης ISSN: 1792-6041

Εισαγωγή
Η Έρευνα Δράσης ορίζεται ως η διαδικασία ανάπτυξης η οποία διευκολύνει τη διερεύνηση αυθεντικών προβλημάτων στο χώρο εργασίας και υποστηρίζει τη δημιουργία νέας γνώσης. Θεωρείται ως μια μορφή πρακτικής φιλοσοφίας (Carr, 2004· Elliott, 2010) που συνδυάζει την ανάπτυξη θεωρίας και πράξης. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δημιουργούν - και όχι απλώς να αποδέχονται- το αποτέλεσμα και διευκολύνει εκ μέρους των ερευνητών την κατανόηση όλων των παραμέτρων και μεταβλητών που καθορίζουν το μαθησιακό κλίμα και τον τρόπο σκέψης των εμπλεκομένων.
Είναι επομένως η Έρευνα Δράσης μια διαδικασία αμφίδρομης επιμόρφωσης και συνεταιριστικού – από κοινού αποδεκτού- αποτελέσματος, η οποία με διαλεκτικές κινήσεις οδηγεί από τη συναπόφαση για δράση στον αναστοχασμό και την επανάδραση (Freire, 1972: 31). Αποβλέπει στη συνεργατική διαδραστική απεικόνιση και καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων καθώς και στην επίλυσή τους με συμμετοχή των ερευνητών, οι οποίοι διαμορφώνουν μαζί με τους άλλους συμμετέχοντες
εναλλακτικούς τρόπους δράσης.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

20 Μαΐ 2012

Open Educational Resources

Find Free-to-Use Teaching and Learning Content from Around the WorldSubject Areas:
Arts
Business
Humanities
Mathematics & Statistics
Science & Technology
Social Sciences

Grade Levels:
Primary
Secondary
Post-secondary

Visit Open Educational Resources here


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...