12 Ιουλ 2014

Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self directed learning) στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης


Τ
ης Δρ. Σοφίας Καλογρίδη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ, Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ανακτήθηκε από το επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα»
(Διαδικτυακή έκδοση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Τέχνη και τον Πολιτισμό)
Τετραμηνιαία έκδοση του Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (ΕΔΕΕΚ): www.cretaadulteduc.gr
ISSN: 1792-2674

Περίληψη

Η δια βίου μάθηση θεωρείται σήμερα ένα από τα βασικά μέσα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. H δια βίου μάθηση επενδύει στις δημοκρατικές αξίες, στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόοδο. Μία τεχνική και στρατηγική μάθησης για την προώθηση της δια βίου μάθησης είναι η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning), η οποία αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία τα άτομα αποκτούν τον έλεγχο στη μάθησή τους, δηλαδή βάζουν μαθησιακούς στόχους, εντοπίζουν τις πηγές μάθησης, επιλέγουν τις πιο κατάλληλες γι’ αυτούς εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές και τέλος αξιολογούν τα προσωπικά μαθησιακά τους επιτεύγματα και γενικότερα την πρόοδό τους. Η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση βοηθά τα άτομα να αναπτύξουν δικές τους στρατηγικές μάθησης, να είναι πιο αποτελεσματικοί ως προς την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων και να είναι δρώντα μέλη της κοινωνίας τους.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο...
της Σοφίας Καλογρίδη, κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

9 Ιουλ 2014

Δημιουργία ενοποιημένου περιβάλλοντος τηλεκατάρτισης ενηλίκων βασισμένο σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα


Διπλωματική εργασία της Σουλτάνας Κάργα

Σχολή/Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Επιβλέπων: Τσιάτσος, Θρασύβουλος Κ. Τσιάτσος, Θρασύβουλος Κ.
Λέξεις Κλειδιά: Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης, Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Moodle, Σύγχρονη μετάδοση βίντεο και ήχου, Teletraining platform, Vocational Education and Training (VET) programs, Moodle tele-education platform, Synchronous video and audio broadcasting

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός ενοποιημένου περιβάλλοντος τηλεκατάρτισης ενηλίκων στηριζόμενο σε πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα, το οποίο προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Vocational Education and Training - VET προγράμματα). Το περιβάλλον αυτό στο εξής θα αναφέρεται ως online VET σύστημα.Η ανάπτυξη του online VET συστήματος δομήθηκε πάνω σε μια ακολουθία σταδίων, ο στόχος και τα αποτελέσματα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:Στάδιο 0: Στόχος του σταδίου αυτού ήταν να διευκρινιστεί ποιες είναι οι θεωρίες μάθησης, οι οποίες συνάδουν με τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και ποια είναι τα εκπαιδευτικά εργαλεία και οι λεπτομέρειες υλοποίησης ενός online VET συστήματος, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις θεωρίες μάθησης και να βελτιώσουν έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία. Το στάδιο αυτό κατέληξε σε ένα σύνολο εργαλείων μεταξύ των οποίων το e-mail, τα discussion groups, το forum, το chat, ο λευκοπίνακας (whiteboard), η διαμοίραση οθόνης (ScreenSharing), και η βιντεοδιάσκεψη (videoconference).Στάδιο 1: Στόχος του σταδίου αυτού ήταν ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ενός online VET συστήματος και ο εντοπισμός εργαλείων τα οποία να μπορούν να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις αυτές. Το στάδιο κατέληξε σε απαιτήσεις όπως η δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών του συστήματος, του εκπαιδευτικού υλικού, και η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία της Σουλτάνας Κάργα...πατήστε εδώ

Πηγή:
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

7 Ιουλ 2014

Γνωσιακές Παράμετροι Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων


Του Σ. Βερνίκου
Ανακτήθηκε από ethelontismos.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1ο: Η εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από το πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Κεφάλαιο 2ο: Εθελοντική δράση, αρχές, φιλοσοφία, στόχοι ενός προγράμματος Πολιτικής Προστασίας.

Κεφάλαιο 3ο: Εισαγωγή στις βασικές γνωσιακές λειτουργίες της Λύσης Προβλήματος.

Κεφάλαιο 4ο: Διαχείριση Πανικού

Βιβλιογραφία

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...