ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

25 Μαΐ 2010

«Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»


ΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το έργο «Ο Σχεδιασµός και η Υλοποίηση Προγραµµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών και Στελεχών ∆ια Βίου Μάθησης»
απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.), εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στους Άξονες: «ΑΠ 7», «ΑΠ 8», «ΑΠ 9» και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους...

Βασικός σκο̟ός του Έργου είναι η συνεχής αναβάθµιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της δια βίου µάθησης µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κατά την τρέχουσα ̟ερίοδο Μάιος-Ιούλιος (2010) θα ̟ραγµατο̟οιηθούν 25ωρα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Για κάθε 25ωρο πρόγραµµα προβλέπονται 10 ώρες που πραγµατοποιούνται από απόσταση και 15 ώρες που πραγµατοποιούνται µέσω δύο (2) συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων (διάρκειας 8 ωρών η πρώτη και 7 ωρών η δεύτερη), κατά την διάρκεια των οποίων δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν οι συµµετέχοντες. Ο ανώτερος αριθµός συµµετεχόντων σε κάθε τµήµα ανέρχεται στα 20 άτοµα. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα τµήµατα έχουν οι υπάλληλοι της Γ.Γ.∆.Β.Μ, τα στελέχη του Ι.∆.ΕΚ.Ε., οι Εκπαιδευτές
Προγραµµάτων και οι Επιµορφωτές Ν.Ε.Λ.Ε.


Προγράµµατα Εκπαίδευσης
1. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Σ∆Ε (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 12.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 26.06.2010 (10:00-17:00)
2. Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιεύθυνσης (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 19.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 03.07.2010 (10:00-17:00)
3. Επιµόρφωση Στελεχών Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 26.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 10.07.2010 (10:00-17:00)
4. Επιµόρφωση Εκκαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 19.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 03.07.2010 (10:00-17:00)
5. Επιµόρφωση Εκκαιδευτών στις Εξελίξεις της Τεχνολογίας ανά Τοµέα Ειδικοτήτων (25
ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 26.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 10.07.2010 (10:00-17:00)
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα συµπλήρωσης και αποστολής µίας µόνο αίτησης για το τρέχον
διάστηµα (Ιούνιος - Ιούλιος) και επιλογής µέχρι δύο προγραµµάτων στην ίδια Περιφέρεια.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σε δύο προγράµµατα είναι να µη συµπίπτουν οι
ηµεροµηνίες των Συντονιστικών Εκπαιδευτικών Συναντήσεων. Η συµπλήρωση της αίτησης
γίνεται ηλεκτρονικά και αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ekesap.kmakedonia2@gmail.com).
Η αίτηση του για το Περιφερειακού πρόγραµµα Στελέχους βρίσκεται στην Κεντρικής ιστοσελίδα του Μακεδονίας Ι∆ΕΚΕ
http://www.ideke.edu.gr/press_news.asp?id=827
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30/05/2010

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραµµάτων 25 ωρών, οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Ε̟ιµόρφωσης (Ν. 3369/2005).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία µε την κ. Φωτεινή Τρίµµη που είναι αρµόδια για τον διοικητικό συντονισµό των προγραµµάτων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...