ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

5 Σεπ 2010

Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων «Ψηφιακής Σύγκλισης»


Ανακτήθηκε από computer-engineers

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού ενημερώνει για την σύσταση μητρώου αξιολογητών, με την ονομασία «Μητρώο Αξιολογητών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης»


Σκοπός της σύστασης του Μητρώου (εφ' εξής ΜΑΠΨΣ), είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των Πράξεων ΕΣΠΑ της ΕΥΔ ΕΠ "ΨΣ", που υποβάλλονται στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, στους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και των εκχωρηθέντων ποσών από τα λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Το ΜΑΠΨΣ αποτελεί εργαλείο για την επιστημονική, τεκμηριωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεμβάσεων Ψηφιακής Σύγκλισης που συγχρηματοδοτούν στην Ελλάδα τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Β. και λειτουργεί συμπληρωματικά των διαδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των ως άνω ενεργειών, όπως αυτές ορίζονται στα εκάστοτε συστήματα διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης, στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Ο σκοπός του ΜΑΠΨΣ επιτελείται, σύμφωνα με τα εκάστοτε συστήματα διαχείρισης:

* με τον ορισμό μελών του ως αξιολογητών των Πράξεων που υποβάλλονται για έγκριση και χρηματοδότηση, μετά από σχετική Πρόσκληση στον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης.
* το σώμα των αξιολογητών θα συγκροτείται ανά Πρόσκληση (ή ανά κύκλο Πρόσκλησης) σύμφωνα με τις ανάγκες και κατόπιν απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού.
* η διαχείριση και η λειτουργία του ΜΑΠΨΣ υπάγεται στις αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"
* για την εύρυθμη λειτουργία του ΜΑΠΨΣ θα χρη-
σιμοποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα (εφ' εξής ΠΣ/ ΜΑΠΨΣ ), το οποίο θα λειτουργεί μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του ΜΑΠΨΣ

Με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού συστήνεται Διαρκής Επιτροπή Διαχείρισης του ΜΑΠΨΣ (εφ' εξής ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ) με αντικείμενο την διαχείριση και λειτουργία του ΜΑΠΨΣ. Η σύνθεση της ΔΕΔ/ΜΑΠΣ είναι 3μελής και έχει ως ακολούθως:

1. ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ. ως πρόεδρος με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Μονάδας Α1 της ΕΥΔ
2. ένα (1) στέλεχος της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ως μέλος με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του
3. ένας (1) εμπειρογνώμονας εξειδικευμένος σε θέματα ΤΠΕ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.


Έργο της ΔΕΔ/ΜΑΠΨΣ είναι:

* i. H εξέταση των υποψηφιοτήτων και η ένταξη των υποψηφίων, ως μελών του ΜΑΠΨΣ.
* ii. H επιλογή και εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα των αξιολογητών για την αξιολόγηση Πράξεων προς ένταξη, στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης
* iii H παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης του έργου των αξιολογητών.

Διαβάστε στο ΦΕΚ τις πληροφορίες σχετικά με:
- Όρους και Προϋποθέσεις για την Υποβολή Υποψηφιότητας στο ΜΑΠΨΣ
- Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιότητας για ένταξη στο ΜΑΠΨΣ
- Διαδικασία για την ένταξη των Υποψηφίων στο ΜΑΠΨΣ
- Επιλογή Αξιολογητών από το ΜΑΠΨΣ (στο πλαίσιο συγκεκριμένης Πρόσκλησης προς αξιολόγηση)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...