ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

12 Οκτ 2010

ΜΙΑ «ΤΥΠΙΚΗ» ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακτήθηκε από το blog του Σπύρου Παπαδάκη

ΔΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ (σύντομος, συγκεκριμένος, κατανοητός)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περίληψη είναι μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της έρευνας. Γράφεται σε χρόνο αόριστο. Δεν περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές εκτός από σπάνιες περιπτώσεις. Το μέγεθος της περίληψης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200 λέξεις (μισή σελίδα Α4). Η περίληψη πρέπει να παρουσιάζεται και στα αγγλικά (abstract).
1. Ποιοι ήταν οι κύριοι στόχοι της έρευνας;
2. Τι σχέδιο / μέθοδος έρευνας χρησιμοποιήθηκε;
3. Ποια ήταν τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα;
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (3-6 σελίδες)
Η εισαγωγή πρέπει να παρουσιάζει τους λόγους που κάνουν ενδιαφέρουσα την έρευνα. Κρίσιμες ερωτήσεις, των οποίων η απάντηση πρέπει να δίνεται στην εισαγωγή:
...

Ποιοι είναι το ζήτημα; Περί τίνος πρόκειται; Γιατί έχει ενδιαφέρον;
Ποιες άλλες σχετικές έρευνες και θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί;
Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας; Ποια είναι τα ερευνητικά ερωτήματα;
Γιατί είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
Ποια είναι η διάρθρωση της έρευνας;
Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν;
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

α) Θεωρητική Προσέγγιση (20-40 σελ.)
Εδώ αναφέρεται ό,τι πολύτιμο υπάρχει στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα και, ακόμα ειδικότερα, σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Δεν ενδείκνυνται γενικές αναφορές στην εκπαίδευση ενηλίκων, στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων κ.λ.π. Επίσης, εξηγείται, με ειδικό υποκεφάλαιο, πώς έγινε η βιβλιογραφική ανασκόπηση (ποιες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές χρησιμοποιήθηκαν, κλπ).
β) Μεθοδολογικό Πλαίσιο (Η δόμηση της έρευνας) (7-10 σελ.)

Ποια είναι τα ερευνητικά ερωτήματα; (1-3 ερωτήματα). Πώς οδηγήθηκε ο φοιτητής σε αυτά; Γιατί τα επέλεξε;
Με ποια μέθοδο («εργαλεία») θα προσεγγιστούν τα ερευνητικά ερωτήματα; (Ας σημειωθεί εδώ ότι το ερωτηματολόγιο, που αποτελεί «εργαλείο» ποσοτικής έρευνας, δεν αποτελεί το μοναδικό «εργαλείο» έρευνας. Το «εργαλείο» πρέπει να επιλέγεται ανάλογα προς τα ερευνητικά ζητούμενα. Πολλές φορές ενδείκνυται η έρευνα να είναι ποιοτική, οπότε ως «εργαλεία» χρησιμοποιούνται η συνέντευξη, η συστηματική παρατήρηση, η μελέτη περίπτωσης, η ανάλυση περιεχομένου κειμένων, η έρευνα ? δράση, οι «ιστορίες ζωής» κ.ά.). Σημαντικό είναι, για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, να υπάρχει «τριγωνοποίηση», δηλ. χρήση πολλαπλών «εργαλείων».
Ποιοι ήταν οι περιορισμοί της έρευνας; Κάτω από ποιες συνθήκες έγινε;
Ποιο ήταν το δείγμα και πώς προσεγγίστηκε (αν έγινε παρατήρηση ή χρήση ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεων).
Πώς έγινε η επεξεργασία των στοιχείων/δεδομένων που προέκυψαν;
Ποια ήταν η χρονολογική σειρά των διαδικασιών;
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (30-40 σελ.)

Παρουσιάζονται τα δεδομένα (αποτελέσματα) σε συσχέτιση με τα ερευνητικά ερωτήματα και με το συναφές θεωρητικό πλαίσιο.
Γίνονται σχόλια «πρώτου επιπέδου», χωρίς να ερμηνεύονται ακόμα τα ευρήματα και τα δεδομένα που προέκυψαν.
Χρησιμοποιούνται πίνακες και γραφήματα, αν χρειάζεται.
Τα μη βασικά δεδομένα παρουσιάζονται σε παράρτημα.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (5-8 σελ.)
Εδώ πρέπει να παρουσιαστούν και να εξηγηθούν τα ευρήματα σε σχέση με το βαθμό σημαντικότητας. Να εξηγηθούν οι περιορισμοί της έρευνας, το πώς συνδέονται τα ευρήματα με προηγούμενες έρευνες, τι πρέπει να κάνουμε σε σχετικές έρευνες στο μέλλον, η τελική ανακεφαλαίωση και τα συμπεράσματα των ευρημάτων. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:
Ποια ήταν, συμπερασματικά, τα κύρια ευρήματα της έρευνας; (χωρίς αριθμούς, χωρίς επανάληψη αποτελεσμάτων). Πώς απαντώνται συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα;
Πώς τα ευρήματα της έρευνας προάγουν την ήδη υπάρχουσα γνώση στην περιοχή που έγινε η έρευνα; (πώς συνδέονται με προηγούμενες έρευνες);
Ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσεις για αυτά τα αποτελέσματα;
Ποιες εναλλακτικές εξηγήσεις παρουσιάζονται για τα υπάρχοντα αποτελέσματα; Ποια νέα ερωτήματα προκύπτουν;
Ποια είναι η πρακτικότητα των αποτελεσμάτων; Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε; Ποιες προτάσεις αναδύονται;
Ποιοι ήταν οι περιορισμοί και τα μειονεκτήματα της έρευνας;
Ποιες έρευνες πρέπει να γίνουν στο μέλλον προκειμένου να αυξήσουμε την ήδη υπάρχουσα γνώση;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...