ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

16 Φεβ 2012

ΗΜΕΡΙ∆Α: Το Ελληνικό ερευνητικό σύστηµα ως δηµιουργός νέας γνώσης και µοχλός ανάπτυξης

Π α ν ε λ λ ή ν ι α Οµ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ λ λ ό γ ω ν
∆ ι δ α κ τ ι κ ο ύ κ α ι Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ ( Π Ο Σ ∆ Ε Π)
Οµοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE)

ΗΜΕΡΙ∆Α
Το Ελληνικό ερευνητικό σύστηµα ως δηµιουργός νέας γνώσης και µοχλός ανάπτυξης
16 Φεβρουαρίου 2012, Αµφιθέατρο ΕΙΕ (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48),
ΑΘΗΝΑ
Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΘΑ ΜΕΤΑ∆ΟΘΕΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜ Α
09.30-10.00 Υποδοχή Συµµετεχόντων
10.00-10.10 Καλωσόρισµα και Χαιρετισµοί
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Ι - Εισηγητές
...

10.10-10.30 Γενικός Γραµµατέας Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης
10.30-10.45 Πρόεδρος Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας, καθηγητής Σταµάτης
Κριµιζής
10.45-11.00 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, ∆ρ. Εύη Σαχίνη (Προϊσταµένη Τµήµατος
Στρατηγικής & Ανάπτυξης του ΕΚΤ)
11.00-11.15 Πρόεδρος ΕΕΕ, ∆ρ ∆ηµήτρης Λουκάς, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
11.15-11.30 Πρόεδρος Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, καθηγητής Θωµάς
Μαλούτας, Πρόεδρος ΕΚΚΕ
11.30-11.45 Εκπρόσωπος Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ, καθηγητής Αθανάσιος Μητρόπουλος,
Πρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας
11.45-12.00 Εκπρόσωπος ΠΟΣ∆ΕΠ, Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ
12.00-12.15 Εκπρόσωπος ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, Γιώργος Παναγιάρης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
12.15-12.30 Πρόεδρος Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ, ∆ρ Παναγιώτης Πλατής
12.30-12.45 Πρόεδρος Συνδικάτου ΙΓΜΕ, ∆ρ Χάρης Σµυρνιώτης
12.45-13.00 Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδία Εργαζοµένων Ερευνητικών Κέντρων
– Ιδρυµάτων, κ. Προκόπης Μαντόπουλος
13.00-13.20 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Οι διευθύνσεις αναμετάδοσης είναι:

www.ekt.gr/events/live και http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8853


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...