ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

21 Φεβ 2012

H Bιντεο-διάλεξη (webcast) ως µαθησιακό εργαλείο στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Των Σπύρου Παπαδάκη (Υπ. ∆ιδάκτορας – ΕΑΠ) και Θανάση Χατζηλάκου (Αναπληρωτής Καθηγητής – ΕΑΠ)

Πρακτικά από το 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών, σελ. 277-288ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε ένα πανεπιστήµιο που παρέχει σπουδές µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, η παροχή εναλλακτικού διδακτικού υλικού όπως οι βιντεοδιαλέξεις αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο για την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Ενώ η διάλεξη είναι η φτωχότερη µορφή δια ζώσης διδασκαλίας, η βιντεοδιάλεξη (webcast) µπορεί να είναι εξαιρετικό συµπλήρωµα στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βιντεοδιαλέξεις ως µαθησιακά αντικείµενα και οι δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης τους στην εκπαίδευση από απόσταση σε ευρεία κλίµακα, όπως στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. Το webcast είναι µία τεχνολογία που µπορεί να φέρει στην εκπαίδευση από απόσταση ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα των διαλέξεων ως µέρος ενός συνθετότερου εκπαιδευτικού υλικού και µέσα σε µια ολοκληρωµένη εκπαιδευτική διαδικασία (περιβάλλον µάθησης). Η εκπαιδευτική τεχνολογία µπορεί να αµβλύνει ορισµένα από τα µειονεκτήµατα της δια ζώσης διάλεξης µε κατάλληλες προδιαγραφές και λειτουργίες που προωθούν την ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων. Έτσι ενώ η κλασική και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν πολύ διαφορετικά ισχυρά και αδύνατα σηµεία, είναι ενδιαφέρον πως τα µειονεκτήµατα της ζωντανής διάλεξης ως εκπαιδευτικού µέσου (π.χ. η µειωµένη ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευόµενου) είναι αδιάφορα στην βιντεοδιάλεξη ως εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού µέσου και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αντιστρέφονται.


Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία των Παπαδάκη και Χατζηλάκου, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...