ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

4 Οκτ 2012

Ανακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών & Αποφοίτων Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου


Σ
τις 19 Σεπτεμβρίου 2012 ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει τα προβλήματα που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στο ΕΑΠ.


Σε συνέχεια της παραπάνω επιστολής ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών και Αποφοίτων ΔΕΟ δηλώνει ότι :

Με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αυτής ο Σύλλογός μας συμφωνεί απόλυτα αφού αναφέρονται μέσα σε αυτή προβληματισμοί, θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
...


ANAKOINΩΣΗ ΝΟ. 8 / 29-09-2012
Αγαπητοί φίλοι του ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ,
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 ο Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει τα προβλήματα που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στο ΕΑΠ. 

Με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αυτής ο Σύλλογός μας συμφωνεί απόλυτα αφού αναφέρονται μέσα σε αυτή προβληματισμοί, θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου μας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΕΑΠ, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, ασκεί τη διοίκηση του Ιδρύματος με τρόπο που δεν λαμβάνει πάντοτε υπόψη την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την ορθολογική κατανομή των πόρων του Ιδρύματος. Αυτό έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της ανάπτυξης, την υποβάθμιση των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ, την υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών και συνολικά την απαξίωση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα (συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών, αποφάσεις ΔΕ που λαμβάνονται «εν κρυπτώ» χωρίς διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα, χωρίς ενημέρωση των εμπλεκομένων, χωρίς να αιτιολογούνται και που ανακοινώνονται με καθυστέρηση.

Επίσης η ΔΕ παρέχει ελάχιστη υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργου των μελών ΔΕΠ του, καθυστερεί σημαντικά τον επανασχεδιασμό και αναβάθμιση των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, αρνείται να χρηματοδοτήσει επαρκώς την ερευνητική ανάπτυξη των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων. Επιλέγει συστηματικά να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες αντί των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος για κάθε είδους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συχνά διοικητικό έργο, μέλη της ΔΕ αντί να περιορισθούν στον διοικητικό, υποστηρικτικό, καθοδηγητικό και ελεγκτικό ρόλο που τους έχει αναθέσει η πολιτεία, αυτο‐ορίζονται και αυτο‐προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι υλοποίησης έργων, μέλη επιτροπών διαγωνισμών αλλά και ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η διαδικασία επιλογής Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι προβληματική τόσο ως προς τη νομιμότητα (σύμπτωση ελέγχοντος και ελεγχόμενου), όσο και ως προς την ουσία της (λειτουργεί σε βάρος των νέων αξιόλογων επιστημόνων) και η ΔΕ αρνείται συστηματικά να λάβει μέτρα βελτίωσής της παρά τις συνεχείς αιτήσεις και προτάσεις των μελών ΔΕΠ.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα (ΕΦΜ) Μελών ΔΕΠ ΕΑΠ έχει συστηματικά και με επιμονή επισημάνει στη ΔΕ κατά την τελευταία διετία. Η έλλειψη αντίδρασης ή απόκρισης από τη ΔΕ στο διάστημα αυτό οδήγησε στη διόγκωση των προβλημάτων, με αποτέλεσμα να απειλείται η ακαδημαϊκή λειτουργία του ΕΑΠ.

Προκειμένου να επανέλθει το Ίδρυμα σε στοιχειωδώς ανεκτή κατάσταση λειτουργίας, ζητούνται μεταξύ άλλων να αντιμετωπισθούν άμεσα η πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΑΠ τα εξής: 

 Άρση των παράνομων περιορισμών στο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ οι οποίοι υποβαθμίζουν το έργο των μελών ΔΕΠ και οδηγούν ευθέως σε σπατάλη πόρων του ιδρύματος, 
 Iσότιμη με τους εξωτερικούς συνεργάτες αντιμετώπιση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στην ανάθεση ερευνητικού, διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου, άμεση διακοπή της συμμετοχής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και τα κάθε είδους έργα του ΕΑΠ ώστε να είναι σε θέση να ασκούν απρόσκοπτα και αποκλειστικά τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΔΕ.
 Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ΔΕ με την ουσιαστική συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ στη λήψη αποφάσεων. Συμμετοχή των Κοσμητόρων των Σχολών, ενός αντιπροσώπου των μελών ΔΕΠ στην ΔΕ, αλλά και εκπροσώπου των Φοιτητών ανά Κοσμητεία.
 Μεταφορά όλων των ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων στις Κοσμητείες των Σχολών του ΕΑΠ, σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου.
 Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ για όλα τα οικονομικά και θεσμικά θέματα του Ιδρύματος καθώς και την εξέλιξη των κάθε είδους ιδρυματικών έργων (ΕΣΠΑ, κτλ) που συνδέονται με τη στρατηγική ανάπτυξη του ιδρύματος.

Προτείνεται ότι θα πρέπει έως τα τέλη του 2012 να πραγματοποιηθούν τα κάτωθι:

 Συνολικός επανασχεδιασμός της διαδικασίας επιλογής των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών ΘΕ και των Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών. Η αποκλειστική ευθύνη επιλογής αυτών να μεταφερθεί στις Κοσμητείες ως αποκλειστικά αρμόδιες για ακαδημαϊκά θέματα. Να δοθεί προτεραιότητα πρόσληψης ΣΕΠ με βάση τον φόρτο εργασίας, για την προώθηση των νέων επιστημόνων σε μια εποχή υψηλής ανεργίας.
 Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ. Χρηματοδότηση της ανανέωσης και επέκτασης του εκπαιδευτικού υλικού για την ουσιαστική αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών.
 Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΕΑΠ στο πλαίσιο της ισοτιμίας των πτυχίων των Ελληνικών ΑΕΙ.
 Υποστήριξη και ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, με την αύξηση της χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς.
 Οργανωτική αναβάθμιση και λειτουργική αυτονόμηση της ΕΔΕΛ.
 Ολοκλήρωση του διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και επιτάχυνση της διαδικασίας προκήρυξης νέων θέσεων και εκλογής νέων μελών ΔΕΠ.

Mε την αυτονόμηση του Ιδρύματος και την ουσιαστική συμμετοχή των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στη διοίκησή του θα αρθούν πολλές από τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται. 

Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι η αναβάθμιση των Σπουδών που παρέχονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Για το επόμενο διάστημα ο Σύλλογος θέτει ως προτεραιότητες την προσπάθεια της ελαχιστοποίησης του χρόνου της επικαιροποίησης των συγγραμμάτων καθώς και στην αναβάθμιση όλων των θεματικών ενοτήτων.
Φαινόμενα που βιβλία για να αλλαχθούν χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερα (4) χρόνια ή να ανανεώνονται μόνο κάποιες συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και όχι όλες θα πρέπει να εξαλειφτούν, όπως και να μην ξαναδημιουργηθεί τέτοια αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποστολή των φετινών βιβλίων.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται…
Για το ΔΣ ΠΑΣΥΦ ΔΕΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Χρυσάνθου Δημήτριος ΔημόπουλοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...