23 Ιουλ 2015

Ανάδειξη χαρακτηριστικών του βιώσιμου σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου


Διδακτορική Διατριβή Καλλαρά Αθηνάς
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης


Εξεταστική επιτροπή
Ταμουτσέλη Κωνσταντία
Μητακίδου Χριστοδούλα
Ντρενογιάννη Ελένη
Μαρκόπουλος Ιωάννης
Λιάμπας Αναστάσιος
Φίστα Ευαγγελία
Φλογαϊτη Ευγενία

Η παρούσα ερευνητική εργασία επικεντρώθηκε στην προοπτική εξέλιξης του Βιώσιμου Σχολείου, το οποίο βασίζεται στις αρχές της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ειδικότερα, επιδίωξε να μελετήσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου, όπως της συνεργατικής κουλτούρας, της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης και της εστιασμένης στο σχολείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης καθώς και το ρόλο του ιστολογίου (blog) στην ανάδυση αυτών των χαρακτηριστικών στο σχολικό πλαίσιο, στο οποίο εφαρμόζεται η μελέτη. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η «Μελέτη Περίπτωσης» για τη σε βάθος διερεύνηση του συγκεκριμένου σχολικού περιβάλλοντος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα σχολείο της Χαλκιδικής με τη συμμετοχή έντεκα εκπαιδευτικών και είχε διάρκεια μια σχολική χρονιά. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των δράσεων και διδακτικών δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου. μέσα από την υλοποίηση ενός συνεργατικού σχεδίου για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σχολικό πρόγραμμα με την αξιοποίηση ενός διαδικτυακού εργαλείου, του ιστολογίου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας αναδεικνύει ότι συγκεκριμένες δράσεις και διδακτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην ανάδυση τριών χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου, της συνεργατικής κουλτούρας, της ολιστικής προσέγγισης της διδασκαλίας και μάθησης και της εστιασμένης στο σχολείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και ότι ο ρόλος του ιστολογίου μπορεί να είναι υποστηρικτικός στη διαδικασία αυτή.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διδακτορική διατριβή, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...