14 Απρ 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Ανακτήθηκε από http://www.actionlinc.eu


1. Εισαγωγή
Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και γενικότερα η μεταφορά και διάδοση της
γνώσης στο σύγχρονο περιβάλλον παρέχεται μέσα από σύνολο διαδικασιών
και μέσων που βασίζονται τόσο στις παραδοσιακές τεχνικές εκπαίδευσης όπως
είναι η καθ’ έδρας διδασκαλία και το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό όσο και σε
σύγχρονες τεχνικές και προσεγγίσεις που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της
ψηφιακής τεχνολογίας και εκμεταλλεύονται τις σύγχρονες θεωρήσεις και
προσεγγίσεις στην εκπαίδευση. Ο πλουραλισμός σε μεθόδους, εργαλεία και...

υλικό που υπάρχει δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες, ώστε η εκπαίδευση και
επαγγελματική κατάρτιση να σχεδιάζεται και να υλοποιείται, ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες στην εκάστοτε εξεταζόμενη περίπτωση, και να
περιλαμβάνει ένα σύνολο από εκπαιδευτικά εργαλεία (χαρτοφυλάκιο)
βοηθώντας στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.
Η εφαρμογή της Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
έδωσε το έναυσμα και τα κίνητρα της ενασχόλησης πολλών εκπαιδευτικών και
τεχνολόγων με το αντικείμενο. Η δραστηριοποίηση και η εμπειρία που
αποκομίσθηκε από τη δραστηριοποίηση αυτή έδειξε ότι:
• Η τεχνολογία δεν αποτελεί πανάκεια αλλά ένα ακόμη εργαλείο που
μπορεί να αξιοποιηθεί και να βελτιστοποιήσει τα αποτελέσματα των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
• Η τεχνολογία και τα συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μπορούν να
δώσουν αποτελεσματικές λύσεις σε περιπτώσεις εκπαίδευσης και
κατάρτισης που υπάρχουν δυσκολίες της φυσικής παρουσίας
εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων στους ίδιους χώρους (πχ Συνοριακές
Περιοχές, ΑΜΕΑ, κλπ)
Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος ή ακόμη και του εκπαιδευτικού
υλικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Στρατηγική που θα ακολουθηθεί
για την υλοποίηση της Εκπαίδευσης και τις βασικές αρχές των θεωριών
μάθησης με βάση τις οποίες οργανώνεται και σχεδιάζεται η εκπαίδευση-
4
κατάρτισης. Τα τελευταία χρόνια και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης
παρατηρείται η μεταστροφή από την κλασσική εφαρμογή της θεωρίας και των
τεχνικών του συμπεριφορισμού προς την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων και
τεχνικών της συνεργατικής μάθησης και του εποικοδομισμού. Οι θεωρίες
μάθησης επηρεάζουν και θέτουν τις θεμελιώδεις αρχές για την ανάπτυξη της
στρατηγικής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχουν σημαντικές θεμελιακές
διαφοροποιήσεις. Ο Συμπεριφορισμός υποστηρίζει τη μάθηση μέσα από την
αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου, λόγω ανακλαστικών λειτουργιών και
είναι επικεντρωμένος στους στόχους μάθησης και στο περιεχόμενο της
εκπαίδευσης χωρίς να αντιμετωπίζει τις συνθήκες και το προφίλ του
Εκπαιδευόμενου. Ο Εποικοδομιτισμός, από την άλλη μεριά, θεωρεί γνώση τη
μετατροπή που εξασκεί το άτομο στην πληροφορία που λαμβάνει προκειμένου
να κτίσει τη γνώση του, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου
και αντιμετωπίζοντας την εκπαίδευση ως μια προσωπική περιπέτεια. Ο
εποικοδομιτισμός ευνοεί τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο ο
εκπαιδευόμενος έχει ενεργή συμμετοχή και ο καθηγητής έναν περισσότερο
συντονιστικό και συμβουλευτικό ρόλο. Ο σχεδιασμός ενός συστήματος
αξιολόγησης εκπαιδευτικού περιεχομένου οφείλει να αναπτύσσεται με βάση
την Στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην παραγωγική εκπαιδευτική
διαδικασία.
Η Αξιολόγηση του Περιεχομένου της Εκπαίδευσης (είτε είναι σε έντυπη ή σε
ηλεκτρονική μορφή) δεν μπορεί να υλοποιηθεί διαφοροποιημένα από τη
Συνολική Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης που περιλαμβάνει πολυάριθμες
παραμέτρους όπως είναι α) Οι υποδομές β) οι Εκπαιδευτές, γ) Οι Διαδικασίες
Υλοποίησης της Εκπαίδευσης δ) Ο Σχεδιασμός της Εκπαίδευσης κα.. Η
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου αποτελεί στην πραγματικότητα
ένα από τους παράγοντες που αξιολογούνται στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
της Αξιολόγησης της Εκπαίδευσης.
Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο δεν είναι η απλή παρουσίαση των
θεματικών αντικειμένων, όπως ακριβώς γίνεται με ένα βιβλίο. Η τεχνολογία
5
Πληροφορίας και Επικοινωνίας, δίνει τη δυνατότητα εμπλουτισμού του
περιεχομένου με δραστηριότητες που συμβάλουν στην καλύτερη παρουσίαση
και κατανόηση των εκπαιδευτικών θεμάτων, την εξάσκηση με
αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, την αξιοποίηση πολυμέσων όπως είναι
video και ήχος κα.
Πριν προχωρήσουμε στην περαιτέρω ανάλυση της μεθοδολογίας αξιολόγησης
του περιεχομένου της εκπαίδευσης θα πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω
ερωτήματα:
Α) Γιατί υλοποιείται η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου;
Η αξιολόγηση δεν έχει στόχο να αποδώσει ευθύνες ή τιμές αλλά να οδηγήσει
και να τροφοδοτήσει διαδικασίες βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της
εκπαίδευσης. Η γνώση που αποκομίζεται από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης θα βοηθήσει να σχεδιασθούν και να
προετοιμασθούν διορθωτικές παρεμβάσεις, Ένα σύστημα αξιολόγησης θα
πρέπει να προβλέπει τόσο στο σχεδιασμό του όσο και στην υλοποίησή του τις
αναδράσεις βελτιστοποίησης και το πώς αυτές θα λειτουργήσουν στο
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της εκπαίδευσης.
Β) Πότε πρέπει να υλοποιηθεί η αξιολόγηση;
Η αξιολόγηση δεν είναι μια διαδικασία μόνο αποτίμησης αλλά ελέγχου και
υποστήριξης της αποτελεσματικής υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου. Η
αξιολόγηση αποτελεί εργαλείο της αποτελεσματικής διοίκησης και εξασφαλίζει
την ποιότητα του παραγόμενου έργου εντασσόμενη σε ένα σύστημα
διασφάλισης ποιότητας. Η αξιολόγηση (και του εκπαιδευτικού περιεχομένου)
αποτελεί μια αέναη διαδικασία που σε κάθε κύκλο της ξεκινά με την έναρξη
ενός εκπαιδευτικού έργου και ολοκληρώνεται με την τροφοδότηση των
αναδράσεων βελτίωσης και προαγωγής του εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
περιεχομένου (και της εκπαίδευσης γενικότερα) θα πρέπει πρώτα στο πλαίσιο
6
σχεδιασμού της εκπαίδευσης να ορισθούν με σαφήνεια και ακρίβεια οι
εκπαιδευτικοί στόχοι, και οι οποίοι θα αποτελέσουν έναν οδηγό
Γ) Πώς θα γίνει η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου;
Είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
περιεχομένου να εξαντλείται στην αξιολόγηση του βαθμού κάλυψης των
θεμάτων και στον τρόπο που αυτά εμφανίζονται και πολύ συχνά στο πόσο
καλογραμμένο είναι το εκπαιδευτικό υλικό. Στην ηλεκτρονική εκπαίδευση τα
πράγματα είναι περισσότερο σύνθετα, καθώς θα πρέπει να εξετασθούν οι
παράγοντες που υπεισέρχονται στην αξιολόγηση του υλικού και αφορούν:
α) Στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται
β) Στο πόσο φιλικό είναι στο χρήστη
γ) Στο πόσο εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
δ) Στο βαθμό της αλληλεπίδρασης που διαθέτει στη διαδικασία μεταφοράς της
γνώσης στον εκπαιδευόμενο
ε) Στο βαθμό που καλύπτει τις παιδαγωγικές και διδακτικές ανάγκες της
ομάδας στόχου.
Ένα άλλο κρίσιμο σημείο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου
είναι ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης (όταν μιλάμε για την
κλασσική καθ΄ έδρας εκπαίδευση) ή την τεχνολογική υποδομή που
χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. Η
αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού περιεχομένου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Συστήματος ή ενός Εκπαιδευτικού έργου.
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική εκπαίδευση η φύση, η δομή και τα τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιεχομένου εξαρτώνται
άμεσα από τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος
(πλατφόρμας) που χρησιμοποιείται.
Για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
περιεχομένου (και της εκπαίδευσης γενικότερα) θα πρέπει πρώτα στο πλαίσιο
7
σχεδιασμού της εκπαίδευσης να ορισθούν με σαφήνεια και ακρίβεια οι
εκπαιδευτικοί στόχοι, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα οδηγό
8
2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης διακρίνεται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων
που ξεκινούν από τη συλλογή στοιχείων που αφορούν την εκπαίδευση,
συνεχίζεται με την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και καταλήγει
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας. Στόχος της αξιολόγησης
είναι να υποστηρίξει μια διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης, έτσι ώστε να
προάγεται η διαδικασία της εκπαίδευσης και να βελτιστοποιούνται τα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Ο βαθμός επιτυχίας μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας καθορίζεται από τρεις
βασικές παραμέτρους :
Α) Τον εκπαιδευτή
Β) Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται
Γ) Τα μέσα που παρέχονται για την υλοποίηση της εκπαίδευσης
Η μορφή, η δομή, το περιεχόμενο και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του
εκπαιδευτικού υλικού εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή και τον
τρόπο που θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση.
• Στην περίπτωση της κλασσικής πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης το
εκπαιδευτικό υλικό εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες του εκπαιδευτή όσο και
του εκπαιδευόμενου καθώς αποτελεί κυρίαρχο σημείο αναφοράς για
την κατανόηση και τη μάθηση.
• Στην περίπτωση της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης, διακρίνονται οι
περιπτώσεις της σύγχρονης ζωντανής εκπαίδευσης και της ασύγχρονης.
Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των
μαθητών και των εκπαιδευτών ή εισηγητών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου γίνεται σε ‘πραγματικό’ χρόνο και κατά
τη διάρκεια του σύγχρονου μαθήματος μπορούν να ανταλλάσουν εκτός
από απόψεις και εκπαιδευτικό υλικό. Από την άλλη μεριά, η ασύγχρονη
εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και
9
των εκπαιδευομένων ή εισηγητών. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι
απαραίτητο να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την
ίδια χρονική στιγμή. Επίσης μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το
προσωπικό τους χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό
υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο
ευέλικτη από τη σύγχρονη. Διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: α)
Αυτοδιδασκαλία, β) Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση και γ) Συνεργαζόμενη
Εκπαίδευση.
• Στην περίπτωση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό
υλικό αποτελεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς, καθώς ο
εκπαιδευτής έχει πλέον το ρόλο του Συμβούλου
Στην περίπτωση της εκπαίδευσης-κατάρτισης που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του έργου ACTION LINC έχουμε τις παρακάτω περιορισμούς που καθοδηγούν
την υλοποίηση των δράσεων:
• Η ομάδα στόχου είναι εργαζόμενοι στη βιομηχανία δέρματος και
υποδήματος, οι οποίοι δεν έχουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και είναι
κυρίως απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης μεγάλης ηλικίας (45+)
• Η γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτύου είναι περιορισμένη.
• Ο χρόνος που διατίθεται από τους εργαζόμενους για εκπαίδευση –
κατάρτιση είναι περιορισμένος λόγω του φόρτου εργασίας τους.
• Στους κλάδους δέρματος και υποδήματος υπάρχουν περίοδοι μεγάλης
έντασης εργασίας (κυρίως τις περιόδους σχεδιασμού και παραγωγής
του εποχιακού εφοδιασμού της αγοράς (Φθινόπωρο και Άνοιξη)
• Έχουν προσδιορισθεί συγκεκριμένες θεματικές περιοχές για την
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τη σχετική
10
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στην αντίστοιχη μελέτη που
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου.
Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία
στην οποία εμπλέκονται:
α) Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού και εμπειρογνώμονες της
ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
β) Ο Εκπαιδευτικός ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό στη
διαδικασία εκπαίδευσης
γ) Ο Εκπαιδευόμενος, ο οποίος θα είναι ο αποδέκτης του εκπαιδευτικού υλικού
στη Διαδικασία της Αξιολόγησης.
Για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού υλικού θα ακολουθηθεί η παρακάτω
διαδικασία:
Α) Αρχική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.
Το Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου θα
δοθεί σε μια ομάδα Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αξιολογηθεί αμέσως
μετά την ολοκλήρωσή τους.
Η Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων θα αποτελείται από τις ακόλουθες
εξειδικεύσεις:
i. Σχεδιασμός και παραγωγή Υποδήματος
ii. Τεχνολογία Επεξεργασίας Δέρματος
iii. Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας
iv. Παιδαγωγικά και Εκπαίδευση Ενηλίκων.
v. Εργασιολόγος - Εργατολόγος
Κάθε μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων θα συμπληρώσει Δομημένο
ερωτηματολόγιο και επιπλέον θα συνταχθεί σχετική έκθεση αποτίμησης του
εκπαιδευτικού περιεχομένου.
11
Β) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού περιεχομένου από τους
Εκπαιδευτές
Οι Εκπαιδευτές που θα συμμετάσχουν στην Εκπαίδευση – Κατάρτιση που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου θα αξιολογήσουν το περιεχόμενο της
εκπαίδευσης – κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης. Για το
σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί δομημένο ερωτηματολόγιο (επισυνάπτεται στο
παράρτημα 2).
Σκοπός αυτής της δραστηριότητας αξιολόγησης είναι να προσδιορισθούν
αφενός τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού (πληρότητα, φιλικότητα,
ευχρηστία, αξιοπιστία, κ.α) και αφετέρου το πώς και πόσο βοήθησε και
υποστήριξε τον εκπαιδευτικό στην υλοποίηση του έργου του. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στις προτάσεις των εκπαιδευτικών για περαιτέρω βελτίωση
και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Γ) Αξιολόγηση από τους Εκπαιδευόμενους
Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετάσχουν στο έργο, όπως επίσης και
οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την
εκπαίδευσή του θα μπορεί να το αξιολογεί με τη συμπλήρωση δομημένου
ερωτηματολογίου που θα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις.
Τα στοιχεία της αξιολόγησης θα αναλύσει και θα επεξεργαστεί η υπεύθυνη
ομάδα της Ομάδας Έργου του Action Linc.
Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από την αξιολόγηση και η ανάλυση τους και
στατιστική επεξεργασία τους θα παραδοθούν στους συγγραφείς του
εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου, μετά από σχετική διερεύνηση και κριτική
αξιολόγησή τους, να προχωρήσουν στη διαδικασία βελτίωσης και αναβάθμισης
του εκπαιδευτικού υλικού.
Στο πλαίσιο του έργου ACTION LINC αυτό θα γίνει δύο φορές:
Α) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Υλικού από
τους εμπειρογνώμονες
Β) Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την ανάλυση των στοιχείων της
αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.
12
3. Κριτήρια Αξιολόγησης
Σε ένα σύστημα αξιολόγησης στόχος είναι να κατασκευασθεί μια συνεπής
οικογένεια κριτηρίων. Η ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού του μοντέλου
αξιολόγησης προϋποθέτει ότι έχουν προσδιορισθεί και αποτυπωθεί με
σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι της εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί. Για
την ανάπτυξη των Κριτηρίων Αξιολόγησης γίνεται διάκρισή τους στις
παρακάτω θεματικές περιοχές:
Α) Βαθμός κάλυψης των θεματικών ενοτήτων της εκπαίδευσης
• Ο βαθμός κάλυψης της Διδακτέας ύλης
• Βαθμός κάλυψης των εκπαιδευτικών στόχων
• Βαθμός αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης
• Βαθμός σύνδεσης με άλλα συναφή εκπαιδευτικά αντικείμενα.
• Βαθμός επάρκειας σε παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και λυμένες
ασκήσεις, πίνακες, γραφικές παραστάσεις και εικόνες.
• Ο βαθμός επάρκειας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
• Η αλληλουχία των εκπαιδευτικών ενοτήτων και η συνέπεια σε όλο το
περιεχόμενο
• Βαθμός κάλυψης αναφορών σε Πηγές Γνώσης
• Ο βαθμός αποφυγής της αλληλοκάλυψης και επανάληψης
• Η επάρκεια των ασκήσεων και των λοιπών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
Β) Βαθμός κάλυψης της εκπαιδευτικής στρατηγικής
• Επάρκεια λειτουργιών ανάδρασης με τον εκπαιδευόμενο
• Επάρκεια λειτουργιών αυτενέργειας του εκπαιδευόμενου
• Υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης
• Επάρκεια ασκήσεων δημιουργικότητας
• Βαθμός και ποιότητα επικοινωνίας εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου
• Δυνατότητα Αυτό-αξιολόγησης του Εκπαιδευόμενου
13
Γ) Η παρουσίαση και η Διεπαφή με τους Εκπαιδευόμενους
• Χρήση κατανοητής γλώσσας
• Παροχή ευκολιών και βοήθειας στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού
• Βαθμός και ποιότητα αλληλεπίδρασης - χρήστη συστήματος
• Εφαρμογή λειτουργιών ανάδρασης με τον εκπαιδευόμενο
• Παρουσίαση των σημαντικών σημείων με ειδικές σημάνσεις.
• Χρήση χρωμάτων, αποχρώσεων ώστε να είναι ευχάριστη και ελκυστική
η ενασχόληση με το υλικό
• Παροχή διευκολύνσεων και βοήθειας στον εκπαιδευόμενο
Δ) Η τεχνική αρτιότητα του εκπαιδευτικού υλικού.
• Ταχύτητα και ευκολία χρήσης του συστήματος
• Βαθμός αξιοποίησης των πολυμέσων (ανάλογα με τη φύση του
αντικειμένου)
• Ελάχιστες απαιτήσεις σε υποδομή από τον εκπαιδευόμενο (Η/Υ,
λογισμικό)
• Παροχή δυνατοτήτων βελτίωσης και επέκτασης.
• Υποστήριξη της διαδικασίας ροής της εκπαίδευσης
14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
15
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο εκφράζοντας
τις απόψεις σας για το εκπαιδευτικό υλικό
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
Α. Εξειδίκευση (Θέση Εργασίας, Αντικείμενο, Μεταπτυχιακές
Σπουδές)
………………………………………..........................................................
………………………………………..........................................................
Β. Ημερομηνία Συμπλήρωσης: …………………
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Αξιολογήστε το βαθμό κάλυψης των θεμάτων που πραγματεύεται το
εκπαιδευτικό υλικό (συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
2. Αξιολογήστε το βαθμό κάλυψης των εκπαιδευτικών στόχων (συμπληρώστε
με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
3. Αξιολογήστε το βαθμό επάρκειας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
(συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
16
4. Αξιολογήστε το βαθμό παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων και των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ως προς την αλληλουχία, τη συνάφεια, τη
συνέπεια, την αλληλοκάλυψη και τη συμπληρωματικότητα (συμπληρώστε
με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
5. Αξιολογήστε την εκπαιδευτική αξία του υλικού σχετικά με τη συνεργατική
μάθηση και τον εποικοδομιτισμό (συμπληρώστε με x την κατάλληλη
επιλογή)
Άριστη 􀀀 Μέτρια 􀀀
Πολύ Καλή 􀀀 Κακή 􀀀
Καλή 􀀀
6. Αξιολογήστε την τεχνική αρτιότητα του υλικού (Ταχύτητα, Χρήση
Πολυμέσων, ροή, επεκτασιμότητα, απαιτήσεις σε
εξοπλισμό)(συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή)
Άριστη 􀀀 Μέτρια 􀀀
Πολύ Καλή 􀀀 Κακή 􀀀
Καλή 􀀀
7. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στο περιεχόμενο και το
βαθμό κάλυψης των θεματικών ενοτήτων που πραγματεύεται;
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
17
8. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στην εκπαιδευτική
διαδικασία που ακολουθείται (αλληλεπίδραση, Εκπαιδευτικές
Δραστηριότητες, Δημιουργικότητα, κλπ);
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
9. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στη χρήση του και στον
τρόπο επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο (φιλικότητα, ευχρηστία, κλπ.)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
10. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για την
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στην τεχνική του
αρτιότητα;
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
18
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο εκφράζοντας
τις απόψεις σας για το εκπαιδευτικό υλικό
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
Α. Εξειδίκευση (Θέση Εργασίας, Αντικείμενο, Μεταπτυχιακές
Σπουδές)
………………………………………..........................................................
………………………………………..........................................................
Β. Ενότητα/ες που Διδάχθηκαν:
………………………………………..........................................................
………………………………………..........................................................
Γ. Ημερομηνία Συμπλήρωσης: …………………
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Πώς χρησιμοποιήσατε το Εκπαιδευτικό Υλικό στην παραγωγική
εκπαιδευτική διαδικασία (μεθοδολογία εκπαίδευσης, τρόπος διδασκαλίας,
κα) ;
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
2. Αξιολογήστε το βαθμό κάλυψης των θεμάτων που πραγματεύεται το
εκπαιδευτικό υλικό (συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
19
3. Αξιολογήστε το βαθμό κάλυψης των εκπαιδευτικών στόχων (συμπληρώστε
με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
4. Αξιολογήστε το βαθμό επάρκειας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
(συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
5. Αξιολογήστε το βαθμό παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων και των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ως προς την αλληλουχία, τη συνάφεια, τη
συνέπεια, την αλληλοκάλυψη και τη συμπληρωματικότητα (συμπληρώστε
με x την κατάλληλη επιλογή)
Πλήρης 􀀀 Σχετικά Ανεπαρκής 􀀀
Σχετικά Πλήρης 􀀀 Ανεπαρκής 􀀀
Επαρκής 􀀀
6. Αξιολογήστε την εκπαιδευτική αξία του υλικού σχετικά με τη συνεργατική
μάθηση και τον εποικοδομιτισμό (συμπληρώστε με x την κατάλληλη
επιλογή)
Άριστη 􀀀 Μέτρια 􀀀
Πολύ Καλή 􀀀 Κακή 􀀀
Καλή 􀀀
20
7. Αξιολογήστε την τεχνική αρτιότητα του υλικού (Ταχύτητα, Χρήση
Πολυμέσων, ροή, επεκτασιμότητα, απαιτήσεις σε
εξοπλισμό)(συμπληρώστε με x την κατάλληλη επιλογή)
Άριστη 􀀀 Μέτρια 􀀀
Πολύ Καλή 􀀀 Κακή 􀀀
Καλή 􀀀
8. Ποια είναι η συνολική αποτίμηση σας για τη χρησιμότητα και εκπαιδευτική
αξία του εκπαιδευτικού υλικού;
Άριστη 􀀀 Μέτρια 􀀀
Πολύ Καλή 􀀀 Κακή 􀀀
Καλή 􀀀
9. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στο περιεχόμενο και το
βαθμό κάλυψης των θεματικών ενοτήτων που πραγματεύεται (αναφέρατε
ενότητες και αντικείμενα);
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
10. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στην εκπαιδευτική
διαδικασία που ακολουθείται (αλληλεπίδραση, Εκπαιδευτικές
Δραστηριότητες, Δημιουργικότητα, κλπ);
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
21
..................................................................................................................
..................................................................................................................
11. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στη χρήση του και στον
τρόπο επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο (φιλικότητα, ευχρηστία)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
12. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για την
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στην τεχνική του
αρτιότητα;
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
22
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο εκφράζοντας
τις απόψεις σας για το εκπαιδευτικό υλικό
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
Α. Θέση(εις) Εργασίας που κατέχετε ή θέλετε να απασχοληθείτε;
………………………………………..........................................................
………………………………………..........................................................
Β. Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 􀀀
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 􀀀
Τεχνική Εκπαίδευση 􀀀
Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ 􀀀
Γ. Ηλικία:
Δ. Φύλο: Άνδρας 􀀀 Γυναίκα 􀀀
Ε. Ποιες Ενότητες Διδαχθήκατε:
………………………………………..........................................................
………………………………………..........................................................
Ζ. Ημερομηνία Συμπλήρωσης: …………………
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιήσατε το εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διαδικασία
εκπαίδευσή σας ;
Πάρα Πολύ 􀀀 Λίγο 􀀀
Πολύ 􀀀 Πολύ λίγο 􀀀
Αρκετά 􀀀
2. Πόσο σας ήταν χρήσιμο το εκπαιδευτικό υλικό κατά την εκπαίδευσή σας;
Πάρα Πολύ 􀀀 Λίγο 􀀀
Πολύ 􀀀 Πολύ λίγο 􀀀
Αρκετά 􀀀
23
3. Έχει ελλείψεις το εκπαιδευτικό υλικό (σε αντικείμενα, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, ασκήσεις, κλπ .
Ναι 􀀀 Όχι 􀀀
3α. Αν Ναι τότε ποιες είναι οι ελλείψεις (αντικείμενο, εκπαιδευτική
δραστηριότητα, κλπ)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3. Πόσο φιλικό και εύχρηστο ήταν το εκπαιδευτικό υλικό;
Πάρα Πολύ 􀀀 Λίγο 􀀀
Πολύ 􀀀 Πολύ λίγο 􀀀
Αρκετά 􀀀
5. Αξιολογήστε την τεχνική αρτιότητα του υλικού (Ταχύτητα, Χρήση
Πολυμέσων, ροή, απαιτήσεις σε εξοπλισμό) (συμπληρώστε με x την
κατάλληλη επιλογή)
Άριστη 􀀀 Μέτρια 􀀀
Πολύ Καλή 􀀀 Κακή 􀀀
Καλή 􀀀
6. Σε ποιες ενότητες ή θεματικά αντικείμενα αντιμετωπίσατε δυσκολίες και
ποιες ήταν αυτές κατά τη μελέτη και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού;
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
24
7. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στο περιεχόμενο και το
βαθμό κάλυψης των θεματικών ενοτήτων που διδαχθήκατε (αναφέρατε
ενότητες, αντικείμενα);
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
8. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού όσον αφορά στη χρήση του και στον
τρόπο επικοινωνίας με τον εκπαιδευόμενο (φιλικότητα, ευχρηστία) ;
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...