29 Απρ 2012

2ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Αθήνα, 16-18 ∆εκεµβρίου 2005
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Επιστηµονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων - «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CD:
Θ. Καραλής, Σ. Παπαδάκης, Ι. Φραγκούλης

Για να δείτε τα πρακτικά του συνεδρίου, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Το ιστολόγιο του Κ. Κιουρτσή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...