ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

1 Ιουλ 2010

Piaget vs Vygotsky


Ανακτήθηκε από http://epimorfosib.pblogs.gr

Jean Piaget (1896-1980)

Η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού είναι μια διαδοχή 4 σταδίων, με διαφορετική ίσως ταχύτητα από παιδί σε παιδί αλλά με την ίδια σειρά.
Μιλάει για διάφορες φάσεις και βαθμίδες στην ανάπτυξη ορισμένων μόνο βασικών εννοιών που μελέτησε , όπως χρόνος , φυσικής αιτιότητας , χώρος, ηθικής συνείδησης
Ο μαθητής σαν ένας μικρός επιστήμονας , σχηματίζει σε μεγάλο βαθμό αυτοτελώς την εικόνα του κόσμου
Βασικές έννοιες : σχήμα (γνωστική δομή)
Αφομοίωση ,η ένταξη νέων ερεθισμάτων σε υπάρχουσα γνωστική δομή ,
Εναρμόνιση , η τροποποίηση υπαρχόντων ή δημιουργία νέων σχημάτων για την ένταξη νέων ερεθισμάτων . (Α+Ε=προσαρμογή),
...

Γνωστική ανάπτυξη =διαρκής μεταβολή γνωστικών δομών
Δεν αρνείται ότι η γνωστική ανάπτυξη επηρεάζεται και από τις κοινωνικές εμπειρίες ΑΛΛΑ περιγράφει συνήθως τις διαδράσεις με το υλικό κυρίως περιβάλλον και στην μελέτη αυτή ασχολείται κυρίως με το άτομο. Κατά συνέπεια προκύπτει η εικόνα του παιδιού απομονωμένου από την κοινωνία (ατομικός κονστρουκτιβισμός)
Ατομικός δομισμός

Η γνωστική ανάπτυξη προηγείται της μάθησης
Η συντελεσθείσα ανάπτυξη είναι η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσει την διδασκαλία


Lev Vygotsky (1896-1934)

H κατάκτηση των συμβολικών συστημάτων γίνεται με μια σειρά και μια ακολουθία, της οποίας δεν μπορούν να αλλάξουν οι φάσεις.
Συμβολικά συστήματα είναι σύμβολα μιας κουλτούρας , γλώσσα, σύστημα γραφής αρίθμησης, που βοηθούν το άτομο να σκέφτεται.
Το τι και πότε μαθαίνει ένα παιδί και πως αναπτύσσει τις ικανότητες σκέψης του,(κοινωνικός δομισμός) καθορίζεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις διαδράσεις με διάφορα πρόσωπα
Η γνωστική ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από την εκάστοτε κουλτούρα ,τα εξωτερικά ερεθίσματα, που δέχεται το άτομο
Βασικές έννοιες : ζώνη επικείμενης ανάπτυξης Αυτορύθμιση ,

Η γνώση , οι σκέψεις , οι στάσεις οι πεποιθήσεις προκύπτουν μέσα από τις διαδράσεις με τους άλλους , όχι με παθητική αποδοχή αλλά με ενεργητική εσωτερίκευση .
Κοινωνικός δομισμός
Δεν αρκεί να μελετήσει κανείς μόνο το κοινωνικό περιβάλλον( όπως έκαναν οι συμπεριφοριστές) ή μόνο το άτομο ( όπως ο Piaget) αλλά τις διαδράσεις μέσα στο ιστορικό πλαίσιο που συμβαίνουν
Η διδασκαλία οφείλει να κινείται στην ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (δυνητική ανάπτυξη)

Γιατί και οι δύο είναι δομιστές ; Η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού είναι μια διαδικασία κατά την οποία το παιδί ως ενεργούν υποκείμενο οικοδομεί συστήματα νοημάτων και κατανόησης της πραγματικότητας , με τις εμπειρίες του και τις διαδράσεις του.
Μάθηση δεν είναι η απόκτηση γνώσεων αλλά μια διαδικασία δόμησης και αναδόμησης γνωστικών δομών και διαδικασιών του ατόμου.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...