ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

9 Ιουν 2011

Κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Ανάδοχος φορέας: EURICON Ε.Π.Ε.

«ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του μέτρου 2.1 “Αναβάθμιση της Ποιότητας της Παρεχόμενης Εκπαίδευσης”, του ΕΠΕΑΕΚ II, που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από τους Εθνικούς Πόρους.

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκει κυρίως την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της Εκπαίδευσης, εστιάζοντας στις σημαντικές παραμέτρους της αξιολόγησης και αξιοποίησης a) του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού β) του εκπαιδευτικού λογισμικού και γ)του οπτικοακουστικού υλικού. Μέσω της απαραίτητης βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν -τόσο για τη χώρα μας όσο και διεθνώς- τα κύρια σημεία προβληματισμού που αναφέρονται στον τρόπο που οι ανωτέρω παράγοντες συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και τη διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Στόχοι αυτής της θεωρητικής προσέγγισης θα είναι:α) να προσδιοριστούν τα καταρχήν κριτήρια βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογηθεί η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού υλικού εν γένει. 
β) να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα τα συγκεκριμένα κριτήρια, να εμπλουτιστούν με βάση την εθνική εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και να αξιοποιηθούν ανταποκρινόμενα στις πραγματικές ανάγκες των ενδιαφερόμενων ομάδων (εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, μαθήτριες και μαθητές, στελέχη εκπαίδευσης).
γ) να διατυπωθούν μέτρα και προτάσεις για τη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός θελκτικού για τους μαθητές και τις μαθήτριες και εύχρηστου για τους/ τις εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικού υλικού
Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με την πρωτογενή έρευνα πεδίου (ποιοτικές μέθοδοι), ενώ ακολούθως, θα διερευνηθεί η σχετική σημαντικότητα κάθε επιμέρους κριτηρίου( ποσοτικές μέθοδοι). Επίσης, για τα κριτήρια αξιολόγησης, όπου αυτό είναι δυνατό, θα προταθεί πρότυπος μεθοδολογία μέτρησης – αποτίμησης του βαθμού επίτευξης των επιμέρους στόχων – και επομένως μέτρησης των κριτηρίων αξιολόγησης στην πράξη.

Για να δείτε ολόκληρη τη μελέτη πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...