22 Ιουν 2015

Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»


Σ
ας ενημερώνουμε για την προκήρυξη εκ νέου του προγράμματος Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ "Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες" (έναρξη 1 Οκτ 15) με υιοθέτηση αποκλειστικά μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με συνδυασμό σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας.
http://diaviou.auth.gr/research_proposal_e-learning

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να καλυφθούν οι ποικίλες και πολύπλευρες ανάγκες περισσότερων ενδιαφερόμενων.

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης για Εκπόνηση Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 29 Φεβρουαρίου 2016.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η επιμόρφωση στο ευρύτερο πεδίο της ερευνητικής μεθοδολογίας και να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για τον σχεδιασμό μιας επιστημονικής έρευνας. Η διαδικασία αυτού του σχεδιασμού είναι περισσότερο γνωστή ως ερευνητική πρόταση. Βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων κατά τη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης με θέμα της επιλογής τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, όπως παρακάτω:

πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
απόφοιτοι ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τουλάχιστον τριετούς (συνολικά) διάρκειας
ενδιαφερόμενοι που σχεδιάζουν να καταθέσουν ερευνητική πρόταση για την εξασφάλιση επιχορήγησης ή κληροδοτήματος για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας
αποφοίτους σχολών και τμημάτων διαφορετικών γνωστικών πεδίων (δηλαδή, εκτός των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) κατά περίπτωση.

Οι 160 ώρες διδασκαλίας κατανέμονται σε 60 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (6 online ομαδικές συναντήσεις μέσω Bigbluebutton και 1-2 ατομικές online συναντήσεις κάθε εκπαιδευόμενου με τους εκπαιδευτές μέσωSkype) και 100 ώρες ατομικής εκπαίδευσης σε χρόνο επιλογής των εκπαιδευόμενων. Τα μαθήματα γίνονται από μέλη ΔΕΠ και ειδικό πανεπιστημιακό προσωπικό συναφών ειδικοτήτων, με εξειδικευμένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 190 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ένα βιβλίο (η κύρια βιβλιογραφική πηγή), ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, δημοσιευμένα άρθρα και αναλυτικός - εξατομικευμένος σχολιασμός στον σχεδιασμό ερευνητικής πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευόμενου. Επίσης, δίνεται υποτροφία στον αριστεύσαντα.

Οι ακριβείς ημερομηνίες της σύγχρονης εκπαίδευσης (Bigbluebutton & Skype) θα καθορισθούν με την έναρξη του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Η πρώτη online συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 1 Οκτωβρίου 2015, 20:00.

Παρακαλούμε πριν την έναρξη της πρώτης online συνάντησης να έχετε αποστείλει (σε φωτοαντίγραφα με ταχυδρομική επιστολή ή σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τα παρακάτω:

1. απόδειξη κατάθεσης λογαριασμού της πρώτης δόσης (να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα και ο κωδικός του έργου* περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους επιλεγέντες)

2. αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών/πτυχίου

3. φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/6 έως 20/9/2015 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα την βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το συνεργάτη του προγράμματος, κ. Γεώργιο Δαμασκηνίδη (damaskinidis@hotmail.com), τηλ. επικοινωνίας 6947521216.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...