29 Μαΐ 2010

«Η μελέτη του φαινομένου της μάθησης: κοινωνιολογικές και υπαρξιακές προσεγγίσεις»


Πρόσκληση από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων διοργανώνει επιστημονική συνάντηση με θέμα:

«Η μελέτη του φαινομένου της μάθησης: κοινωνιολογικές και υπαρξιακές προσεγγίσεις»

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κορυφαίος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων
Prof. Peter Jarvis
Σάββατο 5 Ιουνίου 2010
11:00 π.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θέρμης

Η ανθρώπινη μάθηση αποτελεί ένα από τα πλέον συναρπαστικά πεδία επιστημονικής αναζήτησης και φιλοσοφικού προβληματισμού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι για το συγκεκριμένο φαινόμενο έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες που άλλοτε συγκλίνουν και ...

άλλοτε αποκλίνουν μεταξύ τους. Στην διάλεξη-συζήτηση που οργανώνει η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων ο καθηγητής Peter Jarvis θα αναφερθεί στο φαινόμενο της μάθησης σε μια προσπάθεια κατανόησης της πολυπλοκότητας αλλά και της πολυμορφίας του. Η συγκεκριμένη παρουσίαση γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως και αποτελεί το αποτέλεσμα της μακρόχρονης θεωρητικής ερευνητικής και εμπειρικής ενασχόλησης του καθηγητή Peter Jarvis με το φαινόμενο της μάθησης.


Κόστος συμμετοχής : Για τα Μέλη της ΕΕΕΕ 25 Ευρώ. Για τα μη Μέλη 35 Ευρώ.
Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα e-mail: koulaouzides@the.forthnet.gr και dim.andritsakou@gmail.com.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Μαΐ 2010

ΕΠΕΙΓΟΝ: ESA Human Spaceflight. Θερινό εργαστήριο για καθηγητές δευτεροβάθμιας


Ανακτήθηκε από http://epy.gr

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος – European Space Agency (ESA), και συγκεκριμένα η Διεύθυνση "Human Space flight", ανακοίνωσε το πρώτο θερινό εργαστήριο για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών - μελών ESA, 28-30 Ιουνίου 2010 στις εγκαταστάσεις ESTEC στην Ολλανδία.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Ιουνίου 2010.
Αναλυτικές πληροφορίες και η φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
(http://www.esa.int/esaHS/education.html).
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Μαΐ 2010

«Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»


ΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το έργο «Ο Σχεδιασµός και η Υλοποίηση Προγραµµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών και Στελεχών ∆ια Βίου Μάθησης»
απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.∆.ΕΚ.Ε.), εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στους Άξονες: «ΑΠ 7», «ΑΠ 8», «ΑΠ 9» και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους...

Βασικός σκο̟ός του Έργου είναι η συνεχής αναβάθµιση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των στελεχών της δια βίου µάθησης µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προγραµµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης και του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κατά την τρέχουσα ̟ερίοδο Μάιος-Ιούλιος (2010) θα ̟ραγµατο̟οιηθούν 25ωρα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Για κάθε 25ωρο πρόγραµµα προβλέπονται 10 ώρες που πραγµατοποιούνται από απόσταση και 15 ώρες που πραγµατοποιούνται µέσω δύο (2) συντονιστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων (διάρκειας 8 ωρών η πρώτη και 7 ωρών η δεύτερη), κατά την διάρκεια των οποίων δεν επιτρέπεται να απουσιάζουν οι συµµετέχοντες. Ο ανώτερος αριθµός συµµετεχόντων σε κάθε τµήµα ανέρχεται στα 20 άτοµα. ∆ικαίωµα συµµετοχής στα τµήµατα έχουν οι υπάλληλοι της Γ.Γ.∆.Β.Μ, τα στελέχη του Ι.∆.ΕΚ.Ε., οι Εκπαιδευτές
Προγραµµάτων και οι Επιµορφωτές Ν.Ε.Λ.Ε.


Προγράµµατα Εκπαίδευσης
1. Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Σ∆Ε (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 12.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 26.06.2010 (10:00-17:00)
2. Επιµόρφωση Στελεχών ∆ιεύθυνσης (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 19.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 03.07.2010 (10:00-17:00)
3. Επιµόρφωση Στελεχών Παροχής Συµβουλευτικών Υπηρεσιών (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 26.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 10.07.2010 (10:00-17:00)
4. Επιµόρφωση Εκκαιδευτών και Στελεχών για Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες (25 ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 19.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 03.07.2010 (10:00-17:00)
5. Επιµόρφωση Εκκαιδευτών στις Εξελίξεις της Τεχνολογίας ανά Τοµέα Ειδικοτήτων (25
ώρες)
1η Συνάντηση Σάββατο 26.06.2010 (10:00-18:00)
2η Συνάντηση Σάββατο 10.07.2010 (10:00-17:00)
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα συµπλήρωσης και αποστολής µίας µόνο αίτησης για το τρέχον
διάστηµα (Ιούνιος - Ιούλιος) και επιλογής µέχρι δύο προγραµµάτων στην ίδια Περιφέρεια.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σε δύο προγράµµατα είναι να µη συµπίπτουν οι
ηµεροµηνίες των Συντονιστικών Εκπαιδευτικών Συναντήσεων. Η συµπλήρωση της αίτησης
γίνεται ηλεκτρονικά και αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (ekesap.kmakedonia2@gmail.com).
Η αίτηση του για το Περιφερειακού πρόγραµµα Στελέχους βρίσκεται στην Κεντρικής ιστοσελίδα του Μακεδονίας Ι∆ΕΚΕ
http://www.ideke.edu.gr/press_news.asp?id=827
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30/05/2010

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των προγραµµάτων 25 ωρών, οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν Πιστοποιητικό Ε̟ιµόρφωσης (Ν. 3369/2005).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία µε την κ. Φωτεινή Τρίµµη που είναι αρµόδια για τον διοικητικό συντονισµό των προγραµµάτων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...