ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

24 Φεβ 2013

Ευρωπαϊκές έρευνες και εκθέσεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων - EU studies and reports on adult learning


Ανακτήθηκε από το Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14

Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 καθορίζει τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-20. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα κράτη μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς:
Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης
Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά τους ενηλίκους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τους.
Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και της παρακολούθησής της

Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο βασίζεται στην Ανακοίνωση του 2006 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, και το Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2008-10 που ακολούθησε. Βασίζεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση ΕΚ 2020 από τη σκοπιά της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των στόχων της για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση αποφοίτων στην τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να δείτε τις ευρωπαϊκές έρευνες και εκθέσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων...

Για να δείτε τις ευρωπαϊκές έρευνες και εκθέσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...