14 Ιουν 2013

Τα μαθησιακά στυλ ως κυρίαρχος παράγοντας σχεδιασμού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού


Απόσπασμα από τη μεταδιδακτορική έρευνα της Αδαμαντίας Σπανακά

Η επιστημονική θέση της παρούσας μεταδιδακτορικής έρευνας
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ερευνητών βρίσκεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης. Είναι γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί έρευνες από πληθώρα οπτικών σε αυτόν τον χώρο. Ωστόσο, έρευνες για το πώς υιοθετείται ο σχεδιασμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα μαθησιακά στυλ των εκπαιδευομένων είναι ελάχιστες. Με αυτό το θέμα ασχολείται η παρούσα έρευνα.
Με δεδομένο λοιπόν ότι τα μαθησιακά και διδακτικά στυλ αποτελούν κάποιους από τους κυρίαρχους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους σχεδιαστές προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η προτεινόμενη έρευνα στοχεύει στην διατύπωση αρχών σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού με βάση το μοντέλο του Kolb για τα μαθησιακά στυλ, θέτοντας ως βασικό κορμό του εκπαιδευτικού υλικού τις προσεγγίσεις των West και Λιοναράκη.
Σε αυτή την προσπάθεια κι εφόσον όπως αναφέρει ο Β. Μακράκης «η επιστήμη δεν ερευνά μόνο, αλλά και κατασκευάζει τον κόσμο που ερευνά», η ερευνήτρια λειτουργεί με στόχο η μεταδιδακτορική αυτή έρευνα να είναι:
  • συνθετική
  • περισσότερο κριτική παρά ιδεολογική
  • σαφής ως προς το περιεχόμενο
  • αντικειμενική, χωρίς όμως τη θετικιστική τύφλωση για τις ανθρώπινες αξίες, σύμφωνα με τον Α. Λιοναράκη.

Σκοπός και στόχοι της έρευνας...Για να διαβάσετε ολόκληρο το απόσπασμα, πατήστε εδώ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

13 Ιουν 2013

Σχεδιασμός και αξιολόγηση στρατηγικών συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενες από την τεχνολογία στα πλαίσια της θεωρίας ανάπτυξης κινήτρων του J. Keller


Διπλωματική εργασία της Ελευθερίας Μιχαήλ Αλεξανδρή
Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων


Περίληψη:
Οι συναισθηματικοί παράγοντες μάθησης (affective factors) αποτελούν μια εξίσου σημαντική συνισταμένη με τους γνωστικούς παράγοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως μάλιστα διαπιστώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, η αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση, καθώς ευρήματα ερευνών αποδεικνύουν ότι ο συγκινησιακός παράγοντας (affect) είναι περίπλοκα συνδυασμένος με τη σκέψη και άλλες σημαντικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η λήψη αποφάσεων και η δημιουργικότητα. Η παρούσα εργασία διερευνά το σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών ανάπτυξης κινήτρων (motivation) των εκπαιδευομένων, εφαρμόζοντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε περιβάλλοντα που υλοποιούν σενάρια συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενα από την τεχνολογία (CSCL). Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ερευνητική διαδικασία με στόχο να εντοπίσει τη μεθοδολογία εκείνη που θα επιτρέψει στον εκπαιδευτικό να ενισχύει τα κίνητρα των εκπαιδευομένων με τη χρήση των ΤΠΕ. Στόχος της εργασίας είναι να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν διδακτικές στρατηγικές, σε περιβάλλον που θα υποστηρίζεται από την τεχνολογία, στα πλαίσια συνεργατικού σεναρίου και να ερευνηθεί αν αναπτύσσουν τα κίνητρα των μαθητών. Ταυτόχρονα για τις ανάγκες της εργασίας σχεδιάστηκε ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο υποστηρίζει ένα συνεργατικό σενάριο (script) που ακολουθεί τη στρατηγική Jigsaw ως εκπαιδευτική προσέγγιση. Το περιεχόμενο του τεχνολογικά υποστηριζόμενου σεναρίου αφορά το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Β΄ Λυκείου. Παράλληλα μέσω ενός συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle) το ηλεκτρονικό υλικό υποστηρίχθηκε και παρασχέθηκε στους μαθητές. Το περιβάλλον το οποίο σχεδιάστηκε το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό υλικό στηρίχθηκε στο εργαλείο συγγραφής ηλεκτρονικού υλικού Course Lab.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία...

της Ελευθερίας Μιχαήλ Αλεξανδρή, πατήστε εδώ

Ανακτήθηκε από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

12 Ιουν 2013

Το παιχνίδι, µια άλλη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας


Τ
ου ∆ηµήτρη Γερµανού

(Καθηγητής Τµήµατος Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ)
∆ηµοσιεύθηκε στο Χατζηκαµάρη, Π., Κοκκίδου, Μ. (επιµ.), (2004).
Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

ΜΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ
Το παιδί παίζει όποτε βρίσκει την ευκαιρία, στις πιο διαφορετικές, ακόµα και στις πιο αναπάντεχες συνθήκες. Ένα παιχνίδι µπορεί να ξεκινήσει προγραµµατισµένα, ύστερα από συµφωνία των παικτών, αλλά και αυθόρµητα, κάτω από την έµπνευση της στιγµής και την επίδραση των παραγόντων του υλικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, και να επεκταθεί σε οποιοδήποτε θέµα, µε οποιαδήποτε µορφή. Συχνά µοιάζει να είναι µια απρόβλεπτη δραστηριότητα που δεν υπακούει σε κανόνες, µε µόνη εξαίρεση τους δικούς του εσωτερικούς κανονισµούς. Μοιάζει, επίσης, να µην έχει στόχους άλλους εκτός από τη διασκέδαση και τη χαλάρωση του παιδιού που παίζει. Γι’ αυτό συχνά δε θεωρείται «σοβαρό» και, ιδίως στο ελληνικό σχολείο, αντιµετωπίζεται ως ένα αναγκαίο κακό, ένα υποχρεωτικό διάλειµµα ανάµεσα σε δυο χρόνους µάθησης, οι οποίοι αποτελούν την κατεξοχήν «χρήσιµη» παιδική δραστηριότητα. Ωστόσο, δεν είναι έτσι. Πίσω από µια φαινοµενικά άτυπη ή / και άναρχη µορφή δραστηριότητας βρίσκεται µια συνεκτική εσωτερική οργάνωση, που δίνει στο παιχνίδι ένα σαφή και ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Σύµφωνα µε τον Roger Caillois, έναν από τους πιο αξιόλογους µελετητές του θέµατος, το παιχνίδι είναι µια δραστηριότητα ελεύθερη, η οποία παύει να υπάρχει µόλις πάρει το χαρακτήρα υποχρέωσης ή ενταχθεί σε µια παραγωγική σκοπιµότητα.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το...κείμενο του Δημήτρη Γερμανού, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

11 Ιουν 2013

‘ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ’ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ


Ε
ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Αειφόρου Ανάπτυξης (http://www.diavima.edu.gr) σε συνεργασία με το Køge Business College της Δανίας και με την υποστήριξη του Δήμου Ιθάκης θα πραγματοποιήσει τον Ιούλιο του 2013 ‘Θερινό Πανεπιστήμιο’ στην Ιθάκη, με θέμα:
Ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής έκφρασης και ομαδικής εργασίας στην εκπαίδευση

Απευθύνεται
Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε κάθε άτομο που επιθυμεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις γνώσεις του.
Σκοπός...Οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν ικανότητες ομαδικής εργασίας και ικανότητες δημιουργικής σκέψης και έκφρασης βασισμένης στο λόγο (δημιουργική γραφή, αφήγηση), στην εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο, animation, ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους), στην εικαστική (κολάζ, ζωγραφική) και στη θεατρική έκφραση. Επίσης να καταστούν ικανοί να χειρίζονται σύγχρονα και ευέλικτα ψηφιακά εργαλεία παρουσίασης WEB 2.0 (προγράμματα ψηφιακής έκδοσης εντύπων κ.ά.). Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν μπορούν να αξιοποιηθούν: 
 στις ερευνητικές εργασίες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
 στην υλοποίηση, στη διαμόρφωση των τελικών προϊόντων και στην παρουσίαση Project σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες 
 στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την αγωγή υγείας, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την τοπική ιστορία και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες
 στην ευέλικτη ζώνη 
 στην καθημερινή διδακτική πράξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
 στην εκπαίδευση ενηλίκων, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και στη μη τυπική εκπαίδευση
Το νησί της Ιθάκης, ο απόλυτος προορισμός
Η Ιθάκη, γνωστή σε όλο τον κόσμο από τον πολυμήχανο Οδυσσέα, φιλοξενεί για έκτη χρονιά το ‘Θερινό Πανεπιστήμιο’. Τα γραφικά χωριά και οι περιοχές που συνδέονται με την Οδύσσεια, οι πολυάριθμες παραλίες με τα βαθυγάλαζα νερά και οι εναλλαγές των τοπίων συναρπάζουν τον επισκέπτη. Νησί με αμέτρητους συμβολισμούς, εμπνέει ποιητές, λογοτέχνες και καλλιτέχνες. Πρωτεύουσα είναι το Βαθύ, μία αρχοντική κωμόπολη παραδοσιακής αρχιτεκτονικής χτισμένη στο Ομηρικό λιμάνι του Φόρκυνα. 
Ιδανικό μέρος για ένα καλοκαιρινό διάλειμμα από το άγχος και το θόρυβο της σύγχρονης ζωής. Ιδανικό μέρος για να αρχίσετε τις διακοπές σας! 
Εκπαίδευση και διακοπές 
Συνδυάζοντας την εκπαίδευση με τις διακοπές στην Ιθάκη, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες για να γνωρίσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Προσφέρονται:
• Πεζοπορική διαδρομή στο μονοπάτι του Λουδοβίκου Σαλβαδόρ
• Πεζοπορική διαδρομή σε εφτανησιώτικα εκκλησάκια στο Βαθύ
• Επίσκεψη-ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη του Μορφωτικού Κέντρου 
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλούν: α) κατάλογος ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων με πολύ μειωμένες τιμές για το Θερινό Πανεπιστήμιο, και β) πληροφορίες για τρόπους μετάβασης στην Ιθάκη και οικονομικότερα μέσα μετακίνησης ανάλογα με τον τόπο αναχώρησης. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους θα έχουν πολύ μειωμένες τιμές σε εστιατόρια. 
Ενότητες μαθημάτων (εργαστηριακά μαθήματα)
1η ενότητα: Αναπτύσσοντας ικανότητες για ομαδική εργασία (άσκηση προσομοίωσης)
Οι συμμετέχοντες εισάγονται στην έννοια της ικανότητας/δεξιότητας και μέσω της διδακτικής τεχνικής της προσομοίωσης εστιάζουν στις ικανότητες που απαιτούνται από τα άτομα προκειμένου να εργαστούν αποτελεσματικά σε μικρές ομάδες, όπως είναι η ικανότητα προσεκτικής ακρόασης, υποστήριξης της γνώμης του άλλου και έκφρασης διαφωνίας/διαφορετικής άποψης.
• Διασαφήνιση των όρων ικανότητα/δεξιότητα. Ποιες ήταν οι ικανότητες/δεξιότητες-κλειδιά σε διαφορετικές εποχές (π.χ. βιομηχανική εποχή, σημερινή εποχή); 
• Πώς τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες για να εργάζονται σε ομάδες; Μέγεθος-σύνθεση-συνοχή-στόχοι της ομάδας. Ποιος ο ρόλος των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην ομαδική εργασία; Συμβολή των ρόλων στη διεργασία της ομάδας.
• Ποιες ικανότητες πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό, ένα σύγχρονο εκπαιδευτή ενηλίκων και γενικότερα το σύγχρονο εργαζόμενο; 
• Πώς επιλύονται οι συγκρούσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ομαδική εργασία; Ποιες συμπεριφορές χαρακτηρίζουν μια αποτελεσματική ομάδα; 

2η ενότητα: Καλλιεργώντας τη δημιουργική σκέψη και έκφραση 
Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες, εργάζονται στο πεδίο και αξιοποιούν το περιβάλλον για να προσεγγίσουν και να επεξεργαστούν διαθεματικά και μέσω του λόγου (δημιουργική γραφή, αφήγηση), της εικόνας (φωτογραφίες, βίντεο) , της εικαστικής (κολάζ, ζωγραφική) και της θεατρικής έκφρασης, έννοιες Γεωγραφίας, Ιστορίας, Γλώσσας, Μαθηματικών, Φυσικής, Οικονομίας, Πληροφορικής, Αγωγής του Πολίτη, και άλλων μαθημάτων.
• Δημιουργική σκέψη (“Think outside the box”) / Αναπλαισίωση (Φωτίζουμε προβλήματα με νέους όρους για εξεύρεση νέων λύσεων)
• Αξιοποίηση του τοπίου ως πηγής μάθησης, δημιουργικής σκέψης, έρευνας και έκφρασης / Τεχνικές δημιουργικής γραφής, αφήγησης, δημιουργίας φωτο-ιστοριών, θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικής έκφρασης
• Εμβάθυνση στη καλλιέργεια της ομαδικής δημιουργικότητας, από το έργο τέχνης του ΕΝΟΣ στο έργο τέχνης της ΟΜΑΔΑΣ και αντίστροφα 

3η ενότητα: Το ντοκιμαντέρ και η εκπαιδευτική ταινία στην εκπαίδευση
Οι συμμετέχοντες αξιοποιούν την κινηματογραφική γλώσσα και εξειδικευμένες δυνατότητες της τεχνικής του animation για να δημιουργήσουν ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους χρησιμοποιώντας τα προϊόντα δημιουργικής έκφρασης από την εργασία στο πεδίο (φωτογραφίες, κείμενα, σκίτσα κ.λπ.). Κάθε ομάδα παρουσιάζει το δικό της ντοκιμαντέρ/εκπαιδευτική ταινία. Ειδικότερα αναπτύσσονται θέματα που αφορούν:
• Το σενάριο: Βασικές αρχές και δημιουργία σεναρίου ντοκιμαντέρ (σύνοψη σεναρίου, δημιουργία κειμένων: αφήγηση-μονόλογοι-διάλογοι).
• Τεχνικές λήψης-animation: Βασικές αρχές της κινηματογραφικής γλώσσας / Εικονογράφηση του σεναρίου / Αποτύπωση του σεναρίου σε ειδικά πρότυπα (storyboard) σε μια πρώτη προσπάθεια σύνδεσης του λόγου με την εικόνα / Υλοποίηση του σεναρίου, ηχογράφηση των κειμένων, δημιουργία της συνεχόμενης κίνησης-animation με βάση το εικονογραφημένο σενάριο.
• Μοντάζ: Βασικές αρχές (Εργαλεία και διαδικασία του ψηφιακού μοντάζ ).
Συγχρονισμός εικόνας και ήχου στο windows movie maker 
4η ενότητα: Οι σύγχρονες τεχνολογίες (WEB 2.0) ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης 
Οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα στάδια δημιουργίας μιας εντυπωσιακής παρουσίασης με το Prezi και μιας διαδραστικής αφίσας με το Glogster. Μαθαίνουν να βάζουν κείμενο, εικόνες και βίντεο, αντιλαμβάνονται πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία για την παρουσίαση μαθητικών εργασιών. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα «προϊόντα» του δεύτερου εργαστηριακού μαθήματος δημιουργικής έκφρασης με τη μορφή παρουσίασης σε Prezi ή διαδραστικής αφίσας σε Glogster, στις υπόλοιπες ομάδες.
• Οδηγίες δημιουργίας μιας παρουσίασης με το Prezi και μιας αφίσας με το Glogster 
• Εξοικείωση και πειραματισμός στο περιβάλλον των δύο εργαλείων WEB 2.0 
• Ένθεση κειμένου, εικόνων και ήχου
• Δημιουργική παρουσίαση με Prezi ή Glogster των «προϊόντων» δημιουργικής έκφρασης κάθε ομάδας
Καθημερινά, αμέσως μετά τη λήξη των εργαστηριακών μαθημάτων, θα ακολουθούν διαλέξεις, προβολές και συζήτηση.
Μέθοδος διδασκαλίας-Διδάσκοντες
Βιωματική διδασκαλία και εργασία σε μικρές ομάδες με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Οι διδάσκοντες είναι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και συγγραφείς. Μεταξύ αυτών η Ελένη Σβορώνου, M.Sc., συγγραφέας, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης WWF-Ελλάς, η Βιβή Βασάλα, καθηγήτρια-σύμβουλος στο ΕΑΠ, ο Θανάσης Καραλής, αν. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Δρ. Σπύρος Σιάκας, εκπαιδευτικός-σκηνοθέτης, η Μαρία Γκιρτζή, καθηγήτρια-σύμβουλος στο ΕΑΠ.
Ημερομηνίες διεξαγωγής-Διάρκεια
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 1-7 Ιουλίου στο Βαθύ της Ιθάκης. Τα εργαστηριακά μαθήματα αρχίζουν στις 9.00, ολοκληρώνονται στις 13.30 και διαρκούν τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. Η έναρξη των εργασιών γίνεται το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλ. πριν την έναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν φάκελο με εκπαιδευτικό υλικό. Διάρκεια: 30 ώρες βιωματικά εργαστήρια και διαλέξεις στην ΙΘΑΚΗ και 70 ώρες μελέτη του υλικού και εκπόνηση εργασίας (προαιρετικά). Συνολική διάρκεια προγράμματος: 30 (μόνο δια ζώσης, ΙΘΑΚΗ), 100 ώρες (δια ζώσης και εξ αποστάσεως).
Διάρκεια-Συνδρομή-Πιστοποιητικό συμμετοχής
Η συνδρομή στοιχίζει 160 Ευρώ για εγγραφές μέχρι 16/06/2013. Μετά τις 16 Ιουνίου και εφόσον υπάρχουν θέσεις η συνδρομή είναι 200 Ευρώ. Συνδρομές που προκαταβάλλονται δεν επιστρέφονται σε περίπτωση ακύρωσης. 
Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Διαδικασίες συμμετοχής 
Για την εγγραφή σας συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την με e-mail στο info@diavima.edu.gr Πληροφορίες: 00306985641418 και 00306975515476 (9.00-17.00) 00306985641418 (17.00-21.00).
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στείλτε την αίτηση με e-mail, στη διεύθυνση: info@diavima.edu.gr 

Ονοματεπώνυμο: 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Τηλέφωνα (κινητό και σταθερό) και e-mail:
Ειδικότητα: 
Σχολείο ή Οργανισμός Εργασίας: 
Σημειώστε μόνο τις ημερομηνίες που επιθυμείτε: 2-5 3-6 4-7 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

10 Ιουν 2013

Δωρεάν Scorms σε φορείς που διαθέτουν πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων


Σ
τα πλαίσια του Ευρωπαϊκού επιδοτούμενου έργου Barefoot Trainer, το ΚΕΚ Άποψη έχει αναπτύξει μία εξαιρετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων με τίτλο μαθήματος «Τεχνολογίες στην εκπαίδευση - εκπαίδευση εκπαιδευτών» - Understanding the theories -How adults learn.


Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα πλήθος από ενσωματωμένα Scorms τα οποία διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ σε όποιον φορέα έχει δική του εκπαιδευτική πλατφόρμα (Moodle, sumtotal, Blackboard etc.) αρκεί να τα χρησιμοποιήσει για εκπαιδευτική και μη-εμπορική χρήση.

Για τι δυνατότητα απόκτησης των Scorms ...θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με το ΚΕΚ Άποψη και συγκεκριμένα με την κα. Σοφία Τσιορτού στο email sofia@tsiortos.com

Εάν σας ενδιαφέρει η απόκτηση των scorms ελάτε σε επαφή με την κα. Τσιορτού και παρακαλώ να αναφέρετε την πηγή της ενημέρωσής σας.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...