ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

30 Αυγ 2010

Απάντηση του ΥΠΔΒΜΘ για το Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ


Ανακτήθηκε από pekap

ΠΡΟΣ: Πανελλλήνια Ένωση Καθηγητών
Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης

(μέσω e-mail)

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 53/7.6.2010 έγγραφο σας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2ζ) και η) του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 του ίδιου νόμου, στην αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. αποτιμάται με 2 μονάδες αν πρόκειται για επιμόρφωση επιπέδου 1 και με τρεις μονάδες αν πρόκειται για επιμόρφωση επιπέδου 2...

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ.πρωτ.Φ.353.1/7/63890/Δ1/3.6.2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 774 τ. Β΄) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης» για την πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. υποβάλλονται και μοριοδοτούνται βεβαιώσεις πιστοποίησης, οι οποίες ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.

Στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ (προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκδίδονται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.347/2003, 44/2005, 116/2006 και 146/2007 ) ως τρόποι απόδειξης χειρισμού Η/Υ ορίζονται εκτός των άλλων και τίτλοι σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ καθώς και τίτλοι σπουδών, βασικοί ή/και μεταπτυχιακοί, πανεπιστημιακής ή/ και τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα, τουλάχιστον, μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που κατέχουν κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους θεωρείται ότι έχουν πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες (γνώσεις και δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. ).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Παπαγεωργίου

Η σχετική ερώτηση προς το υπουργείο είναι εδώ:
Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 και Πιστοποιητικό Τ.Π.Ε. - επιπέδου 1


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...