ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

5 Οκτ 2010

Η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα

Πτυχιακή εργασία της κας. Καπαγιάννη Φωτεινής (21/12/2007)

Επιτομή:
Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί ένα πλατύτατο πεδίο, που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες άνθρωποι που θεωρούνται ενήλικες από την κοινωνία τους μαθαίνουν με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο. Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό της την παρουσίαση του επιστημονικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, περιγράφοντας τόσο την εξελικτική της πορεία, όσο και την τωρινή της υπόσταση. Αρχικά, παρουσιάζεται η εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τα τέλη του 1990 (οπότε και αναγνωρίστηκε διεθνώς η σημασία της), έως και σήμερα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια και το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζεται ο σκοπός και οι αρχές της. Ακολούθως, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των φορέων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των προγραμμάτων που αυτοί περιλαμβάνουν. Επιπρόσθετα, εξετάζονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά στον ενήλικο εκπαιδευόμενο, δηλαδή απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, οι τρόποι μάθησης που ο καθένας χρησιμοποιεί, καθώς και η μεθοδολογία της διδασκαλίας της Εκπαίδευσης των Ενηλίκων...

Adults’ education covers a very wide field that includes all of these aspects, through which men learn from their society how to leave and behave, in a specific and organized manner. The present study aims to present in more detail the scientific field of “Adult’s Education” in Greece, by describing both its evolutionary progress and its present state. Initially, the progress of “Adult’s Education” from the late 1990s, _when its importance as a scientific field was recognized_, until today is described, both in European and Greek level. The definition and the content of the field of “Adult’s Education”, as well as the laws under which it functions, are analyzed. In addition, the aim and the equities under which adults are educated are underlined and a description of the entities and their programs concerning “Adult’s Education” is given. Finally, all the matters that are related to the educated adults are being examined. This means that a clear image of adult’s characteristics, concerning the way in which they learn, in relation to the methodology of their education, are being presented.

Η πλήρης εργασία βρίσκεται εδώ:
http://hdl.handle.net/123456789/419


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...