ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

6 Οκτ 2010

Αποτελέσματα έρευνας για το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51

Του Μιχάλη Αϊβαλιώτη

Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με το μεθοδολογικό πλαίσιο και τη διαδικασία που θα γίνει η συλλογή των δεδομένων στη συγκεκριμένη εμπειρική έρευνα. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα είναι εκείνα που θα εφαρμοστούν σε επόμενο στάδιο της έρευνας.
Στη αρχή παρουσιάζονται οι στόχοι της εμπειρικής έρευνας και στην συνέχεια επαναδιατυπώνονται οι υποθέσεις της έρευνας έτσι ώστε να προκύπτουν μετρήσιμες μεταβλητές. Το μεθοδολογικό πλαίσιο και το δείγμα της έρευνας αναπτύσσετε στη συνέχεια με την απαραίτητη αιτιολόγηση. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων θα παρουσιαστεί στην συνέχεια όπως και η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της έρευνας Στο τέλος υπάρχουν τα συμπεράσματα της εργασίας αλλά και η σχετική βιβλιογραφία.
Στόχοι εμπειρικής έρευνας
Οι στόχοι της έρευνας είναι:

1. Η διερεύνηση της ποιότητας του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού της θεματικής ενότητας «Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη» ΕΚΠ51
2. Η διερεύνηση επάρκειας δραστηριοτήτων και της κατάλληλης ανατροφοδότησης στο εκπαιδευτικό υλικό της ίδιας θεματικής ενότητας «Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη» ΕΚΠ51
Υποθέσεις εργασίας
Οι υποθέσεις εργασίας διατυπώνονται εκ νέου σε σχέση με την αρχική τους καταγραφή έτσι ώστε οι εξαρτημένες μεταβλητές να είναι ευκολότερα μετρήσιμες και να συμπίπτουν με τα κριτήρια (Πιερρακέας, Ξένος, Πιντέλας σελ. 4) που χρησιμοποιήθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας.
1. Ο χωρισμός της ύλης του εξεταζόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε μικρές ενότητες αποσκοπεί στην σαφήνεια του περιεχομένου.
2. Η σωστή δομή του κάθε κεφαλαίου (με στόχους και εισαγωγή στην αρχή, συμπεράσματα στο τέλος και σύνδεση με τα υπόλοιπα κεφάλαια) αποσκοπεί στην σαφήνεια του περιεχομένου.
3. Η γλώσσα είναι κατάλληλη ώστε να υποκινεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων.
4. Τα παραδείγματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων για να υποκινούν το ενδιαφέρον τους..
5. Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι αρκετές ώστε να υποβοηθούν στην πορεία της μάθησης.
6. Οι δραστηριότητες που προκαλούν την αυτενέργεια του εκπαιδευομένου (δοκιμασίες, ερωτήσεις μνήμης, συνθετικές δραστηριότητες, εφαρμογές και ασκήσεις αξιολόγησης), πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ώστε να υποβοηθούν στην πορεία της μάθησης.
7. Η επάρκεια των ενοτήτων με δραστηριότητες και με την κατάλληλη ανατροφοδότηση (δοκιμασίες, ερωτήσεις μνήμης, συνθετικές δραστηριότητες, εφαρμογές και ασκήσεις αξιολόγησης) υποκινούν την πρωτοβουλία και την συμμετοχή στην πορεία της μάθησης.
Μεθοδολογικό πλαίσιο
Η ερευνητική πρόταση είναι ποσοτική επεξηγηματική μελέτη σφυγμομέτρησης.
Η έρευνα θα είναι σφυγμομέτρησης γιατί όπως αναλύεται στη σελίδα 345 (Bird M., Hammersley M., Gomm R. & Woods P., 1999) θα γίνει επιλογή δείγματος δεδομένων «που αποσκοπεί στο να παρέχει συγκρίσιμα δεδομένα και πληροφορίες που αντιστοιχούν σε μεγάλες ομάδες περιπτώσεων». Στις έρευνες σφυγμομέτρησης συμπεριλαμβάνονται ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις ως επί το πλείστον κλειστές ερωτήσεις, δηλαδή ερωτήσεις που απαντώνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πεπερασμένο αριθμό πληροφοριών.
Στη σελίδα 105 η Bell (1997) αναφέρει ότι καμία προσέγγιση δεν αποκλείει μια μέθοδο και οι μόνοι περιορισμοί σε μια έρευνα είναι ο διατεθειμένος χρόνος και η προθυμία των υποκειμένων της έρευνας. Στην έρευνα σφυγμομέτρησης μπορούμε να αναζητήσουμε την άποψη των χρηστών του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού πράγμα που δε θα μπορούσαμε να έχουμε με την ανάλυση περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέχθηκε.
Από τη στιγμή που επιλέχτηκε έρευνα σφυγμομέτρησης το μόνο που μένει είναι να επιλέξουμε το κατάλληλο εργαλείο για την συλλογή πληροφοριών. Η Bell (1997) σελίδα 121 αναφέρει ότι η συλλογή αυτή μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις ή παρατήρηση. Η ποσοτική μέθοδος του ερωτηματολογίου της έρευνας και η στατιστική τους ανάλυση στη συνέχεια επιλέχτηκε λόγω της ευκολίας συλλογής δεδομένων από ανθρώπους που είναι σε μεγάλες αποστάσεις από τον ερευνητή.
Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα θετικά και οι αδυναμίες που έχει ένα ερωτηματολόγιο μέσω ταχυδρομείου όπως αυτά είναι στη σελίδα 101 (Faulkner D., Swann J., Baker S., Bird M., Carty J., 1999)


Βέβαια η παραπάνω απόφαση έχει τις αρνητικές πτυχές που δεν έχει η συνέντευξη όπως ο αυξημένος κίνδυνος οι ερωτώμενοι να μην απαντήσουν σε μέρος ή το σύνολο του ερωτηματολογίου και ότι τα ερωτηματολόγια παρέχουν χαμηλότερης ποιότητας δεδομένα. Αντιθέτως κρίσιμα δεδομένα όπως η απόδοση των φοιτητών αντλούνται ευκολότερα από το απρόσωπο ερωτηματολόγιο..
Στη σελ. 348 (Bird M., κ.συν.., 1999) επισημαίνονται τα προβλήματα (όπως προβλήματα ανταπόκρισης ή επεξηγήσεων και αποσαφήνισης), που έχει η τεχνική που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη έρευνα και αυτά σχετίζονται με την αποστολή των ερωτηματολογίων με το ταχυδρομείο. Η λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι η προσπάθεια δημιουργίας όσο το δυνατό ερωτήσεων που δεν μπορούν να παρερμηνευτούν και η αποστολή στους ερωτώμενους συνοδευτικής επιστολής που να τους διευκρινίζει και να παραινεί. Για το ενδεχόμενο της παρερμηνείας ερωτήσεων έχει αντιμετωπιστεί και με την δοκιμαστική εφαρμογή του σε τρεις συναδέλφους που εξέφρασαν την άποψη τους για το ερωτηματολόγιο ανατροφοδοτώντας το σχεδιασμό του, όπως προτρέπει η Bell σελίδα 134 (1997) με ερωτήσεις του τύπου:
1. Πόση ώρα χρειαστήκατε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου;
2. Ήταν οι οδηγίες σαφής;
3. Υπήρξαν ερωτήσεις ασαφής ή αόριστες; Αν ναι, ποιες και γιατί;
4. Είχατε αντίρρηση στο ν’ απαντήσετε κάποιες απ’ τις ερωτήσεις;
Η μελέτη είναι επεξηγηματική γιατί όπως είναι φανερό από τις υποθέσεις της έρευνας αυτή προσπαθεί να εξηγήσει την σχέση ανάμεσα στην ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας και την απόδοση των φοιτητών που την παρακολουθούν.
Ερευνητική διαδικασία
Η ερευνητική διαδικασία προβλέπει σε αυτό το στάδιο της έρευνας την σύνταξη κατάλληλου ερωτηματολογίου και την αποστολή του με ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με μια συνοδευτική επιστολή.
Οι μεταβλητές που υπάρχουν στις ερευνητικές υποθέσεις χωρίζονται σε ανεξάρτητες και εξαρτώμενες και συμπεριλαμβάνονται στο επόμενο πίνακα:


Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα δικτύου που καταγράφει τη σχέση αιτίου – αιτιατού το οποίο διέπει την επιχειρηματολογίαεπιχειριματολογία της έρευνας και του θεωρητικού πλαισίου αυτής:
Ποιότητα στη δομή, στο περιεχόμενο, στις δραστηριότητες αλλά και στη ποσότητα των δραστηριοτήτων
Εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51
Σαφήνεια, υποκίνηση, ενδιαφέροντος και πρωτοβουλίας, υποβοήθηση πορείας μάθησης
Απόκλιση στην απόδοση των εκπαιδευομένων
Ποιότητα στη δομή, στο περιεχόμενο, στις δραστηριότητες αλλά και στη ποσότητα των δραστηριοτήτων
Εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51
Σαφήνεια, υποκίνηση, ενδιαφέροντος και πρωτοβουλίας, υποβοήθηση πορείας μάθησης
Απόκλιση στην απόδοση των εκπαιδευομένων Στο ερωτηματολόγιο προστέθηκε ο άξονας της γενικής εικόνας όπου οι ερωτώμενοι απαντούν συνολικά για το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν και μπορούν με μια ανοικτού τύπου απάντηση να κάνουν προτάσεις. Αυτό έγινε γιατί στην σελίδα 346 (Bird M., κ.συν.., 1999) αναφέρεται όμως ότι σκόπιμο είναι σε αυτές τις έρευνες να συμπεριλαμβάνονται χώρος για ελεύθερη απάντηση των ερωτώμενων, στη συνέχεια οι απαντήσεις αυτές πρέπει να κωδικοποιούνται και να καταλήξουμε στα δομημένα δεδομένα για ποσοτική ανάλυση.
Η απάντηση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση φόρμας για την διευκόλυνση των ερωτώμενων. Μετά την παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και την αποδελτίωση τους θα ακολουθήσει στατιστική ανάλυση δεδομένων και η επαλήθευση ή όχι των υποθέσεων της έρευνας. Τέλος θα συνταχθεί έκθεση που θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.
Ερευνητικό δείγμα
Σε μια μικρής κλίμακας έρευνα όπως είναι αυτή αλλά και λόγω έλλειψης πρόσβασης σε δεδομένα των φοιτητών του ΕΑΠ δεν μπορεί να γίνει μια έρευνα με πιθανοτικό δείγμα (δείγμα τυχαίο με αντιπροσώπηση ομάδων) ή τυχαίου δείγματος ή στρωματοποιημένου δείγματος. Τέτοιου είδους στρατηγική δειγματοληψίας δε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από αυτή την έρευνα. Το δείγμα που τελικά θα χρησιμοποιηθεί είναι ο πληθυσμός τριών τμημάτων της θεματικής ενότητας Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη του ΕΑΠ. Το δείγμα προτάθηκε από τον καθηγητή σύμβουλο του ερευνητή ώστε να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το σύνολο των φοιτητών του δείγματος υπολογίζεται περίπου στα εβδομήντα άτομα, αριθμός που δίνει ασφάλεια στην πραγματοποίηση της έρευνας και των απαιτήσεων της (ελάχιστο τριάντα ατόμων). Το δείγμα αυτό λέγεται «ευκαιριακό» ή «εύκολο» δείγμα, «άτομα εκείνα με τα οποία, ελλείψει επαρκούντος χρόνου και διαθέσιμων πόρων, μπορούμε να επικοινωνήσουμε αμέσως.» (Bird M., κ.συν.., 1999, σελ. 354)
Συλλογή δεδομένων
Όπως αναφέρθηκε και στην ερευνητική διαδικασία η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με ερωτηματολόγιο που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα υπάρχει συνημμένο η φόρμα του ερωτηματολογίου. Αντίστοιχα συνημμένο στην εργασία αύτη το ίδιο αρχείο «ερωτηματολόγιο». Στο σώμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα υπάρχει κείμενο που θα προτρέπει τους ερωτώμενους να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Το κείμενο αυτό είναι το παρακάτω:
«Συνάδελφε.
Λέγομαι ********* και είμαι φοιτητής στο τμήμα Α1 της θεματικής ενότητας «Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη» όπως και εσύ. Στα πλαίσια της τρίτης γραπτής μου εργασίας συνέταξα ερωτηματολόγιο για το εκπαιδευτικό υλικό της θεματικής ενότητας ΕΚΠ51. Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής σου στέλνω το ερωτηματολόγιο αυτό και σε παρακαλώ να μου το επιστρέψεις συμπληρωμένο μέσα σε δέκα ημέρες. Η έρευνα γίνεται σε τρία τμήματα της ΕΚΠ51 με την άδεια των αντίστοιχων καθηγητών- συμβούλων. Έχω ήδη δεσμευτεί ότι η ηλεκτρονική σου διεύθυνση δε θα χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους εκτός της έρευνας, αλλά επίσης θέλω να σε διαβεβαιώσω για την εχεμύθεια των απαντήσεων σου και ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικό έλεγχο και συνολική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο δεν χρειάζεται περισσότερο από πέντε λεπτά για την συμπλήρωση του και όπως ήδη θα ξέρεις είναι πολύ σημαντικό για την απρόσκοπτη συνέχιση της ερευνάς μου, γι’ αυτό μην αμελήσεις να αφιερώσεις τον χρόνο αυτό. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου για κάθε διευκρίνιση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και τηλεφωνικά στο κινητό:*********.
Σε ευχαριστώ για την συνεργασία σου.
***********Εκπαιδευτικός»
Αξιοπιστία της έρευνας
Σύμφωνα με την Bell (1997, σελ. 107) «Αξιοπιστία είναι ο βαθμός στον οποίο ένα τεστ ή μια διαδικασία παράγει ίδια αποτελέσματα κάτω από σταθερές συνθήκες σε όλες τις περιπτώσεις.» Στο ίδιο έργο προτείνονται ως «τέχνασματα» ελέγχου αξιοπιστίας η επαναχωρήγηση του ιδίου τεστ λίγο καιρό και η μέθοδος των εναλλακτικών τύπων, όπου δίνονται ισοδύναμες εκδοχές των ιδίων θεμάτων και τα αποτελέσματα συσχετίζονται. Η συγγραφέας επισημαίνει ότι οι παραπάνω μέθοδοι δε είναι πάντα εφικτές ή απαραίτητες και έχουν μειονεκτήματα, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των εναλλακτικών τύπων. Έτσι στο ερωτηματολόγιο στο τελευταίο τμήμα του με τίτλο «Γενική εικόνα του εκπαιδευτικού υλικού της ΕΚΠ51» υπάρχουν δύο ερωτήσεις που σκοπός τους είναι ο έλεγχος της αξιοπιστίας της έρευνας. Δηλαδή αν ο ερωτώμενος απαντήσει ότι δε θέλει τίποτα να αλλάξει στο εκπαιδευτικό υλικό δε θα είναι αξιόπιστος, αν στις παραπάνω ερωτήσεις εντοπίσει προβλήματα στη δομή ή στο περιεχόμενο ή στις δραστηριότητες του υλικού αυτού. Αντίστοιχος έλεγχος θα γίνει αν απαντήσει ότι πρέπει να αλλάξουν ορισμένα θέματα εάν αυτά που θα προτείνει συμπίπτουν με τις ελλείψεις που είχε επισημάνει παραπάνω.
Εγκυρότητα της έρευνας
Η Bell (1997) αναφέρει ότι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εγκυρότητα της έρευνας είναι η αξιοπιστία, ενώ στη σελίδα 79 (Bird M., κ.συν.., 1999) αναφέρεται ότι η εγκυρότητα έχει δύο κριτήρια την αληθοφάνεια και την αξιοπιστία, ενώ στη σελίδα 34 (Faulkner D. Κ.συν., 1999) αναφέρετε ότι «αν και μπορεί να έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε την αξιοπιστία των μεθόδων αυτό σε σημαίνει ότι θα οδηγηθείτε πάντοτε σε αληθινές ή έγκυρες πληροφορίες». Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί η εγκυρότητα της έρευνας πριν αυτή γίνει. Έχοντας όμως διασφαλίσει όπως περιγράφτηκε παραπάνω την αξιοπιστία της έρευνας και με την αληθοφάνεια των υποθέσεων που εξασφαλίζεται με την χρήση μεταβλητών που χρησιμοποιούν και άλλες έρευνες του θεωρητικού πλαισίου, έχει σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον υψηλή εγκυρότητα Μένει αυτή η εγκυρότητα να αποδειχτεί και με τα αποτελέσματα της έρευνας.
Συμπεράσματα
.Με αυτή την εργασία ολοκληρώνεται όλος ο θεωρητικός και μεθοδολογικός σχεδιασμός της έρευνας. Πρόκειται δηλαδή για μια πλήρη περιγραφή της διαδικασίας της έρευνας που θα ακολουθήσει. Το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται σε συνημμένο παράρτημα, θα σταλεί σε δείγμα που έχει προταθεί στον ερευνητή με συνοδευτικό κείμενο που προτρέπει τον φοιτητή να το συμπληρώσει και να το επιστρέψει. Στο ερωτηματολόγιο της άνω έρευνας έχουν συμπεριληφθεί ερωτήσεις ελέγχου της αξιοπιστίας. Επίσης αποδεικνύεται η εγκυρότητα που έχει εξασφαλιστεί κατά τη μέχρι στιγμή εξέλιξή της. Αυτό που θα ακολουθήσει τώρα είναι αποστολή των ερωτηματολογίων, η παροχή διευκρινήσεων, η συλλογή τους, ο στατιστικός τους έλεγχος και ανάλυση των δεδομένων. Τέλος θα γίνει η παρουσίαση των συμπερασμάτων της έρευνας.

Βιβλιογραφία

Bell J. (1997) Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας Αθήνα: Gutenberg
Bird M., Hammersley M., Gomm R. & Woods P. (1999) Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη εγχειρίδιο μελέτης Πάτρα: ΕΑΠ
Faulkner D., Swann J., Baker S., Bird M., Carty J. (1999) Εγχειρίδιο μεθοδολογίας Πάτρα: ΕΑΠ
Πιερρακέας Χ., Ξένος Μ. και Πιντέλας Π. Εκτίμηση – Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού Υλικού – Συμβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών – Σημεία Βελτίωσης. Διαθέσιμο στο δικυακό τόπο: http://www.eap.gr/news/EXAGGELIA_SYNEDRIOU/synedrio/html/sect4/39.htm
(12/1/2007)

Ερμηνεία ευρημάτων – Συμπεράσματα
Υποθέσεων
1. Το φύλλο των εκπαιδευομένων επηρεάζει την ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51. Στην υπόθεση αυτή από τα ευρήματα της έρευνα αποδεικνύεται ότι δεν σχετίζονται οι μεταβλητές (Χ2 =0,196>0,05 ).
2. Ο χωρισμός της ύλης του εξεταζόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε μικρές ενότητες αποσκοπεί στην σαφήνεια του περιεχομένου. . Στην υπόθεση αυτή πάλι δεν σχετίζονται οι μεταβλητές όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνα (Χ2 =0,329>0,05 ).
3. Η σωστή δομή του κάθε κεφαλαίου (με στόχους και εισαγωγή στην αρχή, συμπεράσματα στο τέλος και σύνδεση με τα υπόλοιπα κεφάλαια) αποσκοπεί στην σαφήνεια του περιεχομένου. . Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται εν’ μέρη από τα ευρήματα της έρευνα. Συγκεκριμένα υπάρχει συσχέτιση της σαφήνειας του περιεχομένου με την εισαγωγή και τα συμπεράσματα του υλικού (Χ2 =0,02<0,05, 2 ="0,013<0,05)" 2 ="0,123">0,05, Χ2 =0,753>0,05).
Όλες οι παρακάτω υποθέσεις επαληθεύουν την συσχέτιση της εξαρτημένης μεταβλητής με την ανεξάρτητη...
4. Η γλώσσα είναι κατάλληλη και υποκινεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. (Χ2 =0,01<0,05) 5. Τα παραδείγματα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και υποκινούν το ενδιαφέρον τους. (Χ2 =0,04<0,05) 6. Οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι αρκετές και υποβοηθούν στην πορεία της μάθησης. (Χ2 =0,000<0,05) 7. Οι δραστηριότητες (δοκιμασίες, ερωτήσεις μνήμης, συνθετικές δραστηριότητες, εφαρμογές και ασκήσεις αξιολόγησης), όταν είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων υποβοηθούν στην πορεία της μάθησης. (Χ2 =0,001<0,05) 8. Το πλήθος των δραστηριοτήτων (με την κατάλληλη ανατροφοδότηση δοκιμασίες, ερωτήσεις μνήμης, συνθετικές δραστηριότητες, εφαρμογές και ασκήσεις αξιολόγησης) υποκινούν την πρωτοβουλία των εκπαιδευομένων. (Χ2 =0,003<0,05) 9. Το πλήθος των δραστηριοτήτων (με την κατάλληλη ανατροφοδότηση δοκιμασίες, ερωτήσεις μνήμης, συνθετικές δραστηριότητες, εφαρμογές και ασκήσεις αξιολόγησης) υποκινούν την συμμετοχή των εκπαιδευομένων. (Χ2 =0,001<0,05) Ποιοτικών δεδομένων Οι ερωτήσεις που μπορούσαν οι ερωτώμενοι να απαντήσουν με ανοικτές και ελεύθερες απαντήσεις ήταν δύο η πρώτη (Β1) Γιατί δεν είναι δυνατό να μελετηθεί το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ51 στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα; Η δεύτερη είναι η (ΣΤ2) η οποία ερωτά Τι θα θέλατε να αλλάξει στο εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ51. Μετά από ανάλυση των απαντήσεων αυτών που βρίσκονται στο παράρτημα VI προκύπτουν τα παρακάτω κείμενα που συνοψίζουν τις απαντήσεις αυτές. Οι φοιτητές σε ποσοστό 76,7% (23) (παράρτημα VII 2) θεωρούν ότι δε μπορεί να μελετηθεί στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα Από αυτούς οι περισσότεροι που απάντησαν στη ανοικτού τύπου ερώτηση δηλώσαν. Η ύλη στο εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51 είναι θεωρητικά, πολύ μεγάλη, δυσνόητη, ασαφής με δύσκολες δραστηριότητες και κακή διατύπωση. Άλλα προβλήματα στο εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51 σε σχέση με το χρόνο είναι ότι σε αυτά δεν υπάρχει βοήθεια για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών της θεματικής ενότητας και έτσι διατίθεται χρόνος για μελέτη του υλικού και ξεχωριστός χρόνος για τις γραπτές εργασίες που έφτασε σε 30 ώρες εβδομαδιαίως!. Τέλος υπάρχει η εκτίμηση ότι το υλικό είναι μακριά από την ελληνική πραγματικότητα και ίσως θα έπρεπε να μοιραστεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη. Οι φοιτητές σε ποσοστό 90% (27) (παράρτημα VII 18) θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51 πρέπει να αλλάξει. Από αυτούς οι περισσότεροι που απάντησαν στη ανοικτού τύπου ερώτηση δηλώσαν. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51 πρέπει να ξαναγραφεί από τη αρχή ή να χρησιμοποιηθεί ελληνική βιβλιογραφία γιατί η μετάφραση ξενόγλωσσου υλικού δημιουργεί προβλήματα κυρίως στην προσαρμογή των παραδειγμάτων και των δραστηριοτήτων. Προτείνεται το νέο υλικό να είναι συνοπτικό με σαφήνεια και προσιτό ύφος και καλύτερη δομή και κυρίως να καθοδηγεί πρακτικά τον φοιτητή στην έρευνα. Τέλος ένας φοιτητής προτείνει απλά την επικαιροποίηση του υλικού ενώ ένας άλλος την διαίρεση του σε περισσότερα ακαδημαϊκά έτη. Στο ίδιο πνεύμα είναι και η απάντηση στο ερωτηματολόγιο που έλαβα από φοιτήτρια και παρατίθεται κάτω από τον πίνακα απαντήσεων στο παράρτημα VI όπου λόγω της κακής ποιότητας του υλικού η συνάδελφος επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει καθόλου το υλικό αυτό αλλά να αξιοποιήσει υλικό εκτός ΕΑΠ. Ποσοτικών δεδομένων Στο παράρτημα VII παρουσιάζονται 18 πίνακες που προκύπτουν από την επεξεργασία συχνότητας εμφάνισης των δεδομένων της έρευνας με το στατιστικό πακέτο SSPS. Τα αποτελέσματα αυτά θα συζητηθούν εδώ ενώ ήδη τα αποτελέσματα των πινάκων 1, 2 και 18 παρουσιάστηκαν παραπάνω. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51 έχει προβλήματα. Αναλυτικά το 86,7% (26) (πιν. 3) του δείγματος θεωρεί ότι οι στόχοι του κάθε κεφαλαίου δεν είναι σαφείς. Σχεδόν οι μισοί φοιτητές εντοπίζουν προβλήματα στην λειτουργικότητα της εισαγωγής και των συμπερασμάτων αντίστοιχα 46,7% (14) και 51,7% (15) (πιν. 4,5). Οι φοιτητές βρίσκονται διχασμένοι (50%-50% πίν. 6) για την σύνδεση των κεφαλαίων με τα υπόλοιπα. Αυτό πιθανός να σημαίνει ή ότι δεν είναι φανερή η σύνδεση των κεφαλαίων στο υλικό ή ότι απάντησαν επιπόλαια στην ερώτηση ή ίσως αυτό να δείχνει ότι δε κατανόησαν το ίδιο όλοι την ερώτηση. Τα προβλήματα του εκπαιδευτικού υλικού εντοπίζονται με παρόμοια ποσοστά 43,3% (13 πιν. 7) στην διατύπωση και στις βιβλιογραφικές αναφορές 34,5% (10 πιν. 9). Σε ποσοστό 34,5% (10 πιν. 8) βρίσκουν εντελώς ξένες στις προσωπικές τους εμπειρίες τα παραδείγματα του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και στις δραστηριότητες σε ποσοστό 48,3% (14 πίν. 10) θεωρεί ότι είναι ξένες με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Οι φοιτητές μοιράζονται σχεδόν ομοιόμορφα από 10,3% έως 27,6% στον πίνακα 11 που αφορά την επάρκεια των δραστηριοτήτων και ίσως αυτό να δικαιολογείται από τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ που υιοθετούν οι φοιτητές της θεματικής ενότητας (θεωρητικό, πρακτικό). Μεγάλο ποσοστό 66,7% (20 πίν. 12) θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό υλικό δεν έχει σαφές περιεχόμενο και σε 43,3% (13 πίν. 13) ότι δεν υποκινεί το ενδιαφέρον και με το ίδιο ποσοστό ότι δε συμβάλει στη μάθηση του αντικειμένου της θεματικής ενότητας. Ακόμα χειρότερα είναι τα ποσοστά στην καθόλου υποκίνηση πρωτοβουλίας των εκπαιδευομένων σε ποσοστό 40% (12 πίν. 15) και στην καθόλου υποκίνηση συμμετοχής τους σε ποσοστό 44,8% (13 πίν. 16). Όλα αυτά συνοψίζονται στις δύο επόμενες ερωτήσεις (δείχνονται σε γραφήματα παρακάτω) που δηλώνονται συνολικά 86,7% (26 πίν. 17) ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το υλικό και αυτό πρέπει να αλλάξει στα σημεία που επισημαίνονται στην ανοικτού τύπου ερώτηση που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Συμπεράσματα Η έρευνα Ηλιόπουλου (2006 σελ. 122) η πιο πρόσφατη έρευνα που είχε το ίδιο αντικείμενο με την παρούσα έρευνα χαρακτηριστικά αναφέρει: Μέτρια είναι η εικόνα του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού που προβάλλεται μέσα από τα συγκεκριμένα ερωτήματα που διερευνούν τη συμβατότητά του με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και μέσα από τα οποία φάνηκε ότι οι φοιτητές θεωρούν το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό της ΕΚΠ 51 «λίγο» έως «αρκετά» συμβατό με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό της θεματικής ενότητας Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό για αυτή. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε καμιά μεταβλητή δεν έχει θετικά αποτελέσματα στην έρευνα αυτή και απόλυτο είναι το ποσοστό 90% που ζητάει να αλλάξει το υλικό αυτό αφού δεν είναι ικανοποιημένο από αυτό. Όποτε αυτό γίνει σύμφωνα με την έρευνα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ελληνικό υλικό σαφές και συνοπτικό με καλή δομή και πρακτικό οδηγό για την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής έρευνα.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...