ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

17 Μαρ 2010

Εκπαιδευτικό Υλικό για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Του Θανάση Νταραντούμη

εισαγωγή
• το ΕΥ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να
o καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του
o προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το υλικό (π.χ. με ασκήσεις και εργασίες)
o επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες
o αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδό του
o εμψυχώνει και ενθαρρύνει το σπουδαστή να συνεχίσει
o επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και το χρόνο, καθώς και ...

περιεχόμενα
 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών
 καθορισμός των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων
 καθορισμός των αναλυτικών περιεχομένων
 επιλογή διάφορων μορφών υλικού
 εξέταση υπάρχοντος υλικού
 ανάπτυξη 1ης έκδοσης υλικού
 ανάπτυξη υλικού αξιολόγησης
 πιλοτική δοκιμή
 αξιολόγηση
 ανάπτυξη βελτιωμένης έκδοσης
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικά ερωτήματα (1/2)
• προηγούμενη εκπαίδευση και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
• προηγούμενη εμπειρία σε εκπαίδευση από απόσταση
• ηλικία
• επαγγελματική απασχόληση
• οικογενειακή κατάσταση
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικά ερωτήματα (2/2)
• διαθέσιμος χρόνος για μελέτη
• κύριοι λόγοι για την παρακολούθηση των σπουδών
• υπάρχουν δίδακτρα?
• τι πρόσβαση μπορούν να έχουν σε μέσα και εγκαταστάσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν?
• πόσο εξοικειωμένοι είναι με τα διάφορα μέσα?
• τι είδους επικοινωνία μπορούν να έχουν με τους διδάσκοντες?
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικές αρχές (1/2)
• εάν ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη είναι σχετικά μικρός και κατακερματισμένος, τότε το υλικό θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει την απολύτως απαραίτητη έκταση, και να είναι και το ίδιο κατακερματισμένο σε μικρά κεφάλαια και ενότητες
• εάν υπάρχει προηγούμενη εκπαίδευση ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, τότε το υλικό θα πρέπει να αναφέρεται και να επικαλείται συχνά αυτήν την εμπειρία
• εάν η επικοινωνία με το διδάσκοντα προβλέπεται να είναι σχετικά αραιή, τότε το υλικό θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιo τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη επικοινωνίας (π.χ. να περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα)
1 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών – βασικές αρχές (2/2)
• εάν προβλέπονται δίδακτρα, τότε θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η χρήση δαπανηρών μορφών υλικού
• εάν οι φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι με κάποιο συνοδευτικό του υλικού (π.χ. αναζήτηση δεδομένων στο διαδίκτυο), τότε το υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα το οποίο θα κατατοπίζει πλήρως το φοιτητή για τον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης αυτού του μέσου (με αναλυτικές οδηγίες και συμβουλές)
2 καθορισμός διδακτικών στόχων
• καθορισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι φοιτητές από το υπό ανάπτυξη ΕΥ
• δηλαδή, τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να προσδοκά ο φοιτητής ότι θα έχει, όταν τελειώσει με τη μελέτη του ΕΥ
• μπορεί να γίνει
o από το δημιουργό του ΕΥ (συγγραφέα)
o από το χρήστη του υλικού (εκπαιδευτή)
3 καθορισμός αναλυτικών περιεχομένων
• αποφασίζονται
o με γνώμονα την ικανοποίηση των στόχων του προγράμματος σπουδών και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
o μετά από έρευνα που περιλαμβάνει εξέταση της βιβλιογραφίας, συζητήσεις με τους διδάσκοντες, άλλους εμπειρογνώμονες, κλπ
o λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών
o και φυσικά, οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς...
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού – κείμενο (1/2)
• είναι οικείο και αποδεκτό από όλους τους εκπαιδευόμενους
• ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καθορίσει άνετα το ρυθμό μελέτης του
• δεν απαιτείται κάποιο χρονοδιάγραμμα ή προγραμματισμός για την αποστολή του
• ο φοιτητής μπορεί να πλοηγηθεί εύκολα σε αυτό (αν φυσικά έχει σχεδιαστεί αποτελεσματικά)
• είναι φορητό...
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού – κείμενο (2/2)
• η παραγωγή και διανομή του έχει σχετικά μικρό κόστος
• είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την παράδοση μεγάλου όγκου ύλης
• είναι πολύ εύκολο να αναθεωρηθεί και να διορθωθεί
• μπορεί να παρουσιάσει ήχο και κίνηση
• η αλληλεπίδραση του χρήστη να είναι πολύ αποτελεσματική
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού - παράγοντες
• κόστος ανάπτυξης
• κόστος χρήσης
• εξοικείωση φοιτητών με διάφορα μέσα
4 επιλογή διαφόρων μορφών υλικού – απλές συμβουλές
• εξετάστε ποιο είναι το απλούστερο και φθηνότερο μέσο που μπορεί να είναι αποδεκτό
• μην προχωρήσετε σε επιλογή εναλλακτικής μορφής υλικού πριν καθορίσετε με ακρίβεια τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
• μην υιοθετείτε ένα μέσο απλά επειδή είναι διαθέσιμο
• μη θεωρείτε ότι ένα high-tech μέσο είναι κατ’ ανάγκη αποτελεσματικό
5 εξέταση υπάρχοντος υλικού (1/2)
• θα δημιουργήσουμε νέο υλικό?
• θα χρησιμοποιήσουμε υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό που δεν έχει αναπτυχθεί για εξ αποστάσεως εκπαίδευση?
• ή και τα δύο μαζί?
• πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορους παράγοντες, όπως το κόστος, ο χρόνος, κλπ
5 εξέταση υπάρχοντος υλικού (2/2)
• δίνεται η δυνατότητα επίτευξης των επιδιωκόμενων διδακτικών στόχων?
• απευθύνεται σε παρόμοιο πληθυσμό (π.χ. αναφορικά με την προηγούμενη εμπειρία)?
• είναι σύγχρονο ως προς την παρουσίαση, τις διδακτικές μεθόδους, κλπ?
• καλύπτει διάφορα θέματα με τη διάρκεια, βάθος, κλπ, που χρειάζεται?
• είναι δυνατό να αποκτηθούν τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης?
6 ανάπτυξη 1ης έκδοσης υλικού
• οδηγός μελέτης
o συμβουλές για το πως πρέπει να μελετηθεί το υλικό
o σαφή προσδοκώμενα αποτελέσματα
o κατατοπιστικές εξηγήσεις για τα δύσκολα σημεία
o ασκήσεις και δραστηριότητες, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις τους
o μελέτες περίπτωσης
o περιλήψεις
o υλικό για αυτοαξιολόγηση
7 υλικό αξιολόγησης φοιτητών
• περιλαμβάνει
o εργασίες αξιολόγησης
o κριτήρια βαθμολόγησης
o πρότυπες απαντήσεις των εργασιών αξιολόγησης
o οδηγοί σχολιασμού των εργασιών από τους διδάσκοντες
• περισσότερα σε άλλες διαλέξεις
8 πιλοτική δοκιμή
• για την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων πριν από την αξιολόγηση
9 αξιολόγηση του υλικού (1/2)
• δίνει το υλικό τη δυνατότητα στους φοιτητές να πετύχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα προσδοκώμενα αποτελέσματα?
• είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα διατυπωμένα με σαφή και ικανοποιητικό τρόπο?
• είναι η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται κατάλληλη και αποτελεσματική?
• εξυπηρετούν τα άλλα μέσα που τυχόν χρησιμοποιούνται τους σκοπούς για τους οποίους αναπτύχθηκαν?
• είναι ο χρόνος που προτείνεται (ή και που διαθέτουν οι φοιτητές) αρκετός για τη μελέτη της ύλης?
• δίνει το υλικό τη δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν αυτά που μαθαίνουν?
9 αξιολόγηση του υλικού (2/2)
• παρέχει το υλικό επαρκή και χρήσιμη ανατροφοδότηση στους φοιτητές σχετικά με τις προσπάθειές τους για πρακτική εφαρμογή των όσων μαθαίνουν?
• είναι το συνοδευτικό υλικό κατάλληλο και αποτελεσματικό?
• ανταποκρίνεται το υλικό στις ανάγκες και προσδοκίες των φοιτητών?
• καθοδηγεί το φοιτητή στη μελέτη του, και επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες?
• επιτρέπει στο σπουδαστή να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο και χρόνο, καθώς και στο ρυθμό μελέτης του?
10 ανάπτυξη βελτιωμένης έκδοσης
• βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης
• ο χρόνος και το κόστος επηρεάζεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
• και φυσικά, από τον αποτελεσματικό σχεδιασμό
• όσο πιο νωρίς αναγνωρίζουμε ένα σφάλμα, τόσο πιο εύκολο (και οικονομικό) είναι να το επανορθώσουμε
ανακεφαλαίωση
 μελέτη των χαρακτηριστικών των χρηστών
 καθορισμός των επιδιωκόμενων εκπαιδευτικών στόχων
 καθορισμός των αναλυτικών περιεχομένων
 επιλογή διάφορων μορφών υλικού
 εξέταση υπάρχοντος υλικού
 ανάπτυξη 1ης έκδοσης υλικού
 ανάπτυξη υλικού αξιολόγησης
 πιλοτική δοκιμή
 αξιολόγηση
 ανάπτυξη βελτιωμένης έκδοσης*
προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα
 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο
 κατατμημένη παρουσίαση της ύλης
 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
 δραστηριότητες και ασκήσεις
 τίτλοι και υπότιτλοι
 επίγνωση δυσκολιών
 αναφορές
1 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα (1/2)
• τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν το σημαντικότερο ίσως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• καθοδηγούν το φοιτητή στη μελέτη του, του δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσει μόνος του την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει, και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει την προσπάθειά του, δείχνοντας του την πορεία προς την ολοκλήρωση των σπουδών του
1 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα (2/2)


• η σύνθεση αποτελεσματικών και επωφελών για τους φοιτητές προσδοκώμενων αποτελεσμάτων απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική
2 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο (1/3)
• χρησιμοποιήστε απλή διατύπωση
• προσπαθήστε να γράψετε όπως θα μιλούσατε στους φοιτητές σας σε "δια ζώσης" διδασκαλία
• μην προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε τους αναγνώστες σας – σκοπός σας είναι να μάθουν από το κείμενό σας όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά, και με όσο το δυνατό λιγότερη βοήθεια από τον καθηγητή
• υιοθετήστε άμεσο και φιλικό προς τους φοιτητές ύφος γραφής
2 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο (2/3)
• έχετε υπόψη σας ότι η μόνη ίσως ευκαιρία για τους φοιτητές σας να καταλάβουν κάποια έννοια ή να αντιληφθούν τη σημασία κάποιου πράγματος είναι το σημείο στο οποίο εσείς αναφέρεστε σε αυτά – εξηγήστε τα με σαφήνεια και πληρότητα
• χρησιμοποιήστε απεικονίσεις όπου αυτές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα εκτενές τμήμα κειμένου
• τοποθετήστε επεξηγήσεις σημαντικών εννοιών, συνόψεις σημαντικών σημείων, περιγραφές διαδικασιών και, γενικότερα, ότι θέλετε να τονίσετε ιδιαίτερα, σε πλαίσια
2 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο (3/3)
• διαμορφώστε το κείμενό σας έτσι ώστε να διευκολύνετε τους φοιτητές τόσο κατά τις επαναλήψεις όσο και για την εύκολη ανεύρεση πληροφοριών – για το σκοπό αυτό
o συγκεντρώστε όλα τα σημαντικά σημεία κάθε κεφαλαίου στην αντίστοιχη σύνοψη
o τονίστε με έντονους χαρακτήρες τους όρους και τις έννοιες που αναφέρετε
o παραθέστε στην αρχή κάθε κεφαλαίου τις έννοιες κλειδιά για το τμήμα της ύλης που παρουσιάζετε
o εφοδιάστε το υλικό σας με κατάλογο αναλυτικό περιεχομένων, ευρετήριο όρων και γλωσσάρι
3 κατατμημένη παρουσίαση ύλης
• η κατατμημένη παρουσίαση τη ύλης (σχετικά μικρά κεφάλαια, μικρές σε έκταση ενότητες, λιγότερες λέξεις ανά σελίδα, κλπ) αποτελεί σαφές γνώρισμα του εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
• οι φοιτητές είναι στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι, με πολλές υποχρεώσεις - αναγκαστικά, ο χρόνος που μπορούν να διαθέσουν στη μελέτη τους είναι κατακερματισμένος
• η κατατμημένη παρουσίαση της ύλης τους βοηθά να καθορίσουν οι ίδιοι καλύτερα το ρυθμό της μελέτης τους
• επίσης, τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν, αφού ολοκληρώνουν ενότητες της ύλης, και αισθάνονται ότι προχωρούν
4 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (1/2)
• είναι από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, γενικά
• ζητούν από το φοιτητή να κάνει κάτι που σχετίζεται άμεσα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
• συνοδεύονται πάντα από τη σωστή απάντηση, και γενικότερα από την περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει οι φοιτητής
• η απάντηση συμπληρώνεται επίσης και από μια συζήτηση για πιθανές δυσκολίες και συχνά λάθη, καθώς και από συμβουλές, ώστε να εξαλειφθούν οι τυχόν αδυναμίες
4 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (2/2)

• οι ασκήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αυτοαξιολογηθούν πριν υποστούν κάποια επίσημη αξιολόγηση, και να ρυθμίσουν ανάλογα τις επιδόσεις τους
• όπως και στα προσδοκώμενα αποτελέσματα, η σύνθεση των ασκήσεων και των απαντήσεών τους απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική και προσπάθεια

5 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (1/3)
• στην παραδοσιακή εκπαίδευση όλοι οι διδάσκοντες, κατά την πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία, θεωρούν αυτονόητη τη συχνή χρήση παραδειγμάτων, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να καταλάβουν καλύτερα το μάθημα
• το υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση πρέπει να αναπληρώνει και σ’ αυτό το σημείο το διδάσκοντα, προσφέροντας πολλά παραδείγματα, ώστε να αντιληφθούν οι διδασκόμενοι το γνωστικό αντικείμενο, και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους
5 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (2/3)
• οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν στην ουσία εκτεταμένα παραδείγματα, που περιγράφουν κάποια πραγματική κατάσταση όπου εφαρμόζονται στην πράξη αυτά που μαθαίνει ο φοιτητής
• ακολουθεί κριτική ανάλυση, καθώς και περιγραφή εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης της κατάστασης
• οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν σημαντικό διδακτικό εργαλείο, βοηθώντας το φοιτητή να εμπεδώσει τις γνώσεις του και να κατανοήσει καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο, και συγκεκριμένα βοηθούν το φοιτητή να ...
5 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης (3/3)
• γνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι γνώσεις που αποκτά
• αποκτήσει θετική στάση απέναντι σε κάποια θεωρία ή πρακτική, γνωρίζοντας τη χρησιμότητα της εφαρμογής της
• αντιληφθεί τις δυσμενείς συνέπειες λανθασμένων ενεργειών ή εκτιμήσεων
• συνειδητοποιήσει τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων
• εμπεδώσει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των θεωριών
• αποκτήσει εμπειρία και κριτική σκέψη
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (1/4)
• το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό
• γι αυτό είναι απαραίτητο να προτείνει στο φοιτητή πολλαπλές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα – learning by doing
• το είδος των δραστηριοτήτων εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά των σπουδαστών
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (2/4)
• οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις
o προτείνουν στο φοιτητή να μελετήσει ένα ζήτημα, και να εμβαθύνει στον προβληματισμό σε σχέση με αυτό
o καλούν το φοιτητή να εφαρμόσει όσα έχει μάθει
o υποβοηθούν στην υπόμνηση και αξιοποίηση των εμπειριών του σπουδαστή, καθώς και στη διασύνδεσή τους με το θέμα που μελετά
o βοηθούν το φοιτητή να ελέγξει τις γνώσεις που απέκτησε
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (3/4)
• μπορούν να ζητούν από το φοιτητή
o να συγκεντρώνει και να συνοψίζει τα σημαντικότερα σημεία τμήματος της ύλης
o να εντοπίζει και να αναλύει έννοιες
o να αναλύει δεδομένα, πληροφορίες, πίνακες, διαγράμματα, κλπ
o να συγκρίνει διαφορετικές απόψεις
o να επεξεργαστεί βιβλιογραφικές αναφορές και να προβεί στη σύνθεσή τους
o να λύσει κάποιο πρόβλημα
o να εντοπίζει προβλήματα προς λύση
o να προτείνει ένα σχέδιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κάποιας κατάστασης
6 δραστηριότητες και ασκήσεις (4/4)
• μπορούν να ζητούν από το φοιτητή
o να εντοπίζει λάθη, εσφαλμένα επιχειρήματα ή αδυναμίες σε θεωρίες
o να επεξεργαστεί μελέτες περίπτωσης, διατυπώνοντας προσωπικές κρίσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης κάποιας κατάστασης
o να διατυπώνει τεκμηριωμένα δικές του σκέψεις για ένα ζήτημα
o να οικοδομήσει και να χρησιμοποιεί επιχειρήματα
o να ανατρέξει στην εμπειρία του, για να βρει καταστάσεις που είναι όμοιες με την παρούσα κατάσταση
o να ελέγξει κατά πόσο πέτυχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
7 τίτλοι και υπότιτλοι
• οι περισσότεροι ενήλικοι δε μελετούν σειριακά το υλικό (κεφάλαια), αλλά επιλέγουν τι θα μελετήσουν, και το "δρόμο" που θα ακολουθήσουν
• τα κριτήρια για τη σειρά είναι πολλά (ενδιαφέρον, σχέση με την αξιολόγηση, χρόνος, κλπ)
• οι επεξηγηματικοί τίτλοι βοηθούν το σπουδαστή να επιλέξει τη σειρά με την οποία θα μελετήσει το περιεχόμενο – να βρει το δρόμο του...
8 επίγνωση των δυσκολιών
• η σαφώς διατυπωμένη επίγνωση των δυσκολιών που πιθανά θα αντιμετωπίσει ο σπουδαστής σε διάφορα σημεία της εκπαίδευσης τον βοηθά να προσπαθήσει περισσότερο, χωρίς να απογοητεύεται
• έχοντας σαφώς αναφέρει στο σπουδαστή ότι κάποιο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αυτός θεωρεί τη δυσκολία δεδομένη και δεν την καταλογίζει στον εαυτό του
• παρόμοια σχόλια είναι χρήσιμο να συνοδεύουν ιδιαίτερα δύσκολες ασκήσεις και δραστηριότητες που προτείνονται στο κείμενο, καθώς και εργασίες αξιολόγησης
9 αναφορές (1/3)
• κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών, προτάσεις για περαιτέρω διάβασμα, οδηγίες για την ανεύρεση συμπληρωματικών οδηγιών
• κατατοπιστικές οδηγίες για τη σύνθεση της ύλης, όταν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικά μέσα
• συμβουλές για το πώς πρέπει να μελετηθεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό
• οι συμβουλές μπορούν να δοθούν κυρίως σε τρία σημεία...
9 αναφορές (2/3)
 στον οδηγό σπουδών
o προτείνει στο φοιτητή λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μελέτης
o περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, με συμβουλές για την αποτελεσματική παρακολούθησή του
o αναφέρει τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις που το πρόγραμμα σπουδών θέτει στους φοιτητές, με συμβουλές για να ανταποκριθούν καλύτερα
o πληροφορεί για το συνοδευτικό υλικό, και για τον τρόπο αξιοποίησής του
o αναφέρει λεπτομέρειες για τη διαδικασία αξιολόγησης
o παρέχει μια γενική περιγραφή της ύλης
9 αναφορές (3/3)
 στις εισαγωγικές παρατηρήσεις σε κάθε κεφάλαιο
o παρουσιάζονται οι στόχοι και η διάταξη της ύλης κάθε κεφαλαίου, πληροφορώντας το φοιτητή για τυχόν τμήματα της ύλης που πρέπει οπωσδήποτε να έχει μελετήσει πριν από κάθε κεφάλαιο
o παρουσιάζεται το συνοδευτικό υλικό που σχετίζεται με το κεφάλαιο, με συγκεκριμένες οδηγίες για την αξιοποίησή του
 στα διάφορα σχόλια μελέτης
o τα οποία ενσωματώνονται στο κείμενο, και παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες και συμβουλές
προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα
 σαφές, επεξηγηματικό και φιλικό κείμενο
 κατατμημένη παρουσίαση της ύλης
 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
 δραστηριότητες και ασκήσεις
 τίτλοι και υπότιτλοι
 επίγνωση δυσκολιών
 αναφορές
βιβλιογραφία
• Ματραλής Χ., Το Έντυπο Υλικό στην Εκπαίδευση από Απόσταση.
o Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ματραλής Χ. & Παναγιωτακόπουλος Χ., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Τόμος Γ’ – Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 1998.
γενικό σχήμα που θα χρησιμοποιήσουμε
καλό απόγευμα
για οτιδήποτε χρειαστεί
κτήριο “Θεοφράστειο”,
Θεοφράστου & Αλκαίου, 1ος Όροφος
daradoumis@aegean.gr


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...