ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

19 Μαρ 2010

Tο μοντέλο «μεικτής» ηλεκτρονικής μάθησης


Από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 Το ΙΝ.ΕΠ. και τα Π.ΙΝ.ΕΠ. εφαρμόζουν μικτό μοντέλο ηλεκτρονικής μάθησης(blended learning) το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή μετωπική(F2F) εκπαίδευση, με εκείνη που βασίζεται σε υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.
 Τα επιμορφωτικά προγράμματα ολοκληρώνονται σε 3 φάσεις & είναι διάρκειας 35 ωρών κατανεμημένων από 5 έως 12 ημέρες ανάλογα με το είδος του προγράμματος.
...

ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Α’ φάση:
 Έναρξη, με F2F εκπαίδευση όπου:
 Παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος
 Εξηγούνται οι βασικές θεωρητικές έννοιες - περιεχόμενο
 Παρουσιάζονται τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης
 Δημιουργία ομάδων για εργασία
 Ενίσχυση δεσμών μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών
 Διάρκεια από 14 έως 35 ώρες Β’ φάση:
 Το κυρίως μέρος του προγράμματος, έχοντας ως μέσο:
 Σύστημα τηλεδιασκέψεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα
 Πλατφόρμα «σύγχρονης» τηλεκπαίδευσης
 Πλατφόρμα «ασύγχρονης» τηλεκπαίδευσης
 Διάρκεια από 21 έως 35 ώρες

 Α’ μέσο: Τηλεδιάσκεψη
 Σύνδεση(MCU) συστημάτων τηλεδιάσκεψης ΙΝ.ΕΠ.-Π.ΙΝ.ΕΠ. μέσω ευρυζωνικού δικτύου(ΣΥΖΕΥΞΙΣ) για audio/video & data διάσκεψη
 Εισηγητής σε μια από τις αίθουσες τηλεδιάσκεψης, υποστηριζόμενος από τεχνικό. Οι άλλες αίθουσες υποστηρίζονται επίσης από τεχνικούς.
 Αριθμός αιθουσών: 3
 Αριθμός εκπαιδευομένων: 20 ανά αίθουσα

Μοντέλο Α: σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Απαιτήσεις εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης


 Β’ μέσο: Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
 Χρήση πλατφόρμας σύγχρονης μάθησης-Centra Symposium
 Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν από απόσταση και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσω Η/Υ συνδεδεμένου στο διαδίκτυο, κάνοντας χρήση web κάμερας.
 Αριθμός εκπαιδευομένων: 20

Μοντέλο Β: Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
CentraOne 7.0 - Symposium

 Γ’ μέσο: Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
 Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μέσω κατάλληλα παραμετροποιημένης πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης(Moodle)
 Η μελέτη γίνεται στο χρόνο και στο ρυθμό που εξυπηρετεί τον κάθε εκπαιδευόμενο χωριστά
 Το εκπαιδευτικό υλικό είναι κρεμασμένο στην πλατφόρμα, σε μορφή ‘learning objects’
 Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης.
 Υπάρχει τεχνικός ο οποίος συνεργάζεται & υποστηρίζει εκπαιδευτή & εκπαιδευόμενουςΜοντέλο Γ: Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Γ’ φάση:
 Αξιολόγηση του προγράμματος:
 Από εκπαιδευτές
 Από εκπαιδευόμενους
 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων:
 Τεστ
 Μελέτες περίπτωσης
 Άλλοι τρόποι
 Διάρκεια: 1 έως 2 ώρες
 Τρόπος: F2F ή εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας

AΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΙΝ.ΕΠ. - Π.ΙΝ.ΕΠ.
 Αύξηση ρυθμού κατάρτισης Δ.Υ. - αναβάθμιση προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης
 Ενίσχυση συνεργατικής μάθησης
 Κατάργηση περιορισμών τόπου & χρόνου
 Συμμετοχή ειδικών-συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορους τομείς
 Δυνατότητα επιμόρφωσης ΑΜΕΑ


Κόστος προγραμμάτων σe online-learning
 Δύο κατηγορίες για κοστολόγηση:
 Σταθερά κόστη
 Διοικητικός χρόνος
 Βοηθητική υποστήριξη
 Εξοπλισμός
 Υποστήριξη δικτύου
 Υποστήριξη από Servers Μεταβλητά κόστη(εξαρτώμενα από τον αριθμό επαναλήψεων των προγραμμάτων):
 Αμοιβή εισηγητών
 Αμοιβή τεχνικών
 Εκπαιδευτικό υλικό
 Έξοδα ταχυδρομείου


Κόστη που μετρώνται στα προγράμματα των ΙΝ.ΕΠ. – Π.ΙΝ.ΕΠ.:
 Αμοιβή Εισηγητών & Τεχνικών
 Έξοδα μετακινήσεων – διαμονών
 Έξοδα Courier
 Έξοδα αναπαραγωγής υλικού
 Αναλώσιμα
 CateringΔεν υπολογίζονται κόστη που σχετίζονται με:
 Τεχνικό εξοπλισμό(Servers, H/Y, κάμερες κ.α.)
 Τηλεδιάσκεψη (υποστηρίζεται από ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’)
 Πλατφόρμα Σύγχρονης Εκπαίδευσης(υποέργο8 ΚτΠ)
 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης( Ανοικτού κώδικα)
 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (έως τώρα χωρίς δαπάνη)Δημήτριος Τσιμάρας
Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝ.ΕΠ.
:2131306410
Ε-mail: dtsimaras@ekdd.gr
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΜΕΤΡΙΚΕΣ E-LEARNING
 TC (Classroom)-TC (e-Learning)=TS from e-learning ,
όπου TC=total costs και TS=total savings (εξοικονόμηση)
 Break Even analysis: υπολογίζει ακριβώς το σημείο από το οποίο αρχίζει το e-learning project εξοικονομεί χρήματα για την επιχείρηση
 Cost/Benefit Ratio: αναλογία που αντικατοπτρίζει την απόδοση κάθε μονάδας χρήματος που επενδύεται
 Return on Investment (ROI): απεικόνιση συνολικής απόδοσης της επένδυσης σε ποσοστό «%»
 Internal Rate of Return – IRR: υπολογίζει το συνολικό εσωτερικό επιτόκιο που αποδίδει η επένδυση. Βοηθάει στη σύγκριση με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους.
ΜΕΤΡΙΚΕΣ ROI OF LEARNING
 TACP - TACNP = PNS
 TCT / number of students = CPS
Εκφράζει το συνολικό κόστος ανά εκπαιδευόμενο
 TB (in $) * 100 / TTC = ROI
Η απόδοση του εκπαιδευτικού προγράμματος «%»
 BCR = Program benefits / Program costs
Αναλογία απόδοσης
 Payback Period = Investment / Benefits-Investment Months
«Πότε η αρχική μου επένδυση θα καλυφθεί οικονομικά από τις μελλοντικές οικονομικές εισροές;»ΤΑ 4+1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Reaction and Planned Action
 Learning
 Job Application Kirkpatrick (1975)
 Business Results

 Return on Investment (ROI) J.J. Phillips (1996)
«Η απεικόνιση των κερδών σε χρηματικές μονάδες, που απορρέουν από την εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης» .
ΜΟΝΤΕΛΟ ROI
ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ
 π.χ. οργανωσιακή δέσμευση, αίσθημα αδικίας, βελτίωση επικοινωνίας, μείωση συγκρούσεων, ανύψωση ηθικού εργαζομένων
 Δεν μπορούν να αποδοθούν σε χρηματικές μονάδες.
 Εξίσου σημαντικά με τα μετρήσιμα.
 Εντοπισμός (4 τρόποι)
 Ποιοτικά δεδομένα, υποστηρικτικά στοιχεία
 Μετατροπή τους σε χρηματικές μονάδες μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορη.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...