2 Μαρ 2013

Βιβλιοµετρική Ανάλυση - Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ


Των ∆ρ. Εύης Σαχίνη, ∆ρ. Νένας Μάλλιου και ∆ρ. Νίκου Χούσου

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
Αθήνα 2012

Αντικείµενο της βιβλιοµετρικής ανάλυσης είναι η καταγραφή και επεξεργασία δεδοµένων που σχετίζονται µε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και η εξαγωγή των σχετικών «βιβλιοµετρικών δεικτών», όπως ο αριθµός των δηµοσιεύσεων, οι αναφορές σε αυτές από άλλες δηµοσιεύσεις (citations), ο συσχετισµός τους µε συγκεκριµένους φορείς, επιστηµονικά πεδία, κ.λπ. Οι µελέτες που στηρίζονται στη βιβλιοµετρική ανάλυση αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια στο διεθνή χώρο. Οι βιβλιοµετρικοί δείκτες µέτρησης της ερευνητικής δραστηριότητας συµβάλλουν στη διαµόρφωση µιας κατά το δυνατόν αντικειµενικά µετρήσιµης εικόνας των συστηµάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας. Χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση ερευνητικών οργανισµών, οµάδων και ερευνητών, καταγράφουν τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται η επιστηµονική κοινότητα, αποτυπώνουν τα νέα ερευνητικά πεδία που αναδύονται καθώς και τα επιστηµονικά δίκτυα που δηµιουργούνται για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών στόχων...


Για να δείτε/κατεβάσετε ολόκληρη την έρευνα, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Μαρ 2013

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2η ημέρα)


Α
πό 28 Φεβρ. ως 1 Μαρτίου πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη η Εναρκτήρια Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων.

Τα θέματα που θα συζητηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης είναι τα ακόλουθα:
• Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως μέσο αντιμετώπισης της κρίσης: η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βελτίωση των προσόντων
• Η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ατζέντας με στρατηγικές συνεργασίες: ο ρόλος των βασικών εταίρων
• Εντοπισμός και προσέλκυση ομάδων-στόχου: Ο ρόλος των βασικών εταίρων στην αύξηση της ελκυστικότητας και της συμμετοχής στις δράσεις Διά Βίου Μάθησης
• Η Περιφερειακή διάσταση της Διά Βίου Μάθησης – στρατηγικές συμπράξεις
• Ανίχνευση αναγκών για την εκπαίδευση ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο
• Συνέργεια πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη: το μεγάλο στοίχημα
• Η εφαρμογή της Ατζέντας στην Περιφέρεια και η επίτευξη των στόχων της ΕΚ2020
Στην εκδήλωση σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κύριος Γιάννης Μπουτάρης, ο εκτελών χρέη Διευθυντή του CEDEFOP, κύριος Christian Lettmayr, και η Συντονίστρια της Πράξης «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Διά Βίου Μάθηση 2012-2014», κυρία Τίνα Τσουμάρα από την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης συντονιστές των θεμάτων συζήτησης θα είναι η Γενική Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης, κυρία Ελένη Καραντζόλα, η Τμηματάρχης του τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας της ΓΓΔΒΜ, κυρία Μάγδα Τρανταλλίδη, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης για τη Διά Βίου Μάθηση, κύριος Αντώνης Καρούμπης, καθώς και η κυρία Ελένη Χοντολίδου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο κύριος Βασίλης Δαγδιλέλης από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της Εναρκτήριας Εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων...
Ζωντανή κάλυψη της "Εναρκτήριας εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση και
Κατάρτιση Ενηλίκων" Θεσσαλονίκη, 28/2 – 1/3/2013
Στον ιστοχώρο του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης 
(http://sdethess.gr/) μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την Εναρκτήρια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση΄

Ευχαριστώ τη συνάδελφο Χριστίνα Ζουρνά για την ενημέρωση
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Φεβ 2013

Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα


Σ
το πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2012 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα - 2012.

H Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), ως επιτελικός φορέας της ΔΒΜ, επιχειρεί με την Ετήσια Έκθεση για τη Διά Βίου Μάθηση και για πρώτη φορά σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, μια αρχική καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων δράσεων ΔΒΜ που αναπτύσσονται από το σύνολο σχεδόν του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και από σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως η ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
H Έκθεση αυτή έχει τώρα συμπληρωθεί με στοιχεία φορέων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την αρχική σύνταξή της ή δεν είχαν ενσωματωθεί κατά την 1η έκδοση και πλέον η νέα έκδοση βρίσκεται σε διαδικασία αναπαραγωγής.
Η Νέα Έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για τη Διά Βίου Μάθηση - 2012 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στο...

δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. (Το κείμενο της 1ης έκδοσης θα το βρείτε εδώ).
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Φεβ 2013

Οδηγός Εκπαιδευτή για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών Σ.Υ.Υ. ... ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Σ.Υ.Υ.


Πρόγραμμα Σπουδών 240 ωρών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας συντάχθηκε για να σας δώσει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να κατανοήσετε καλύτερα το έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί. Παρουσιάζονται στοιχεία της μεθοδολογίας υλοποίησης του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα των πρόσωπο με πρόσωπο εκπαιδευτικών συναντήσεων, το εκπαιδευτικό υλικό και η διαδικασία με την οποία θα αξιολογηθούν οι εκπαιδευόμενοι σας. Κύριος στόχος του οδηγού αυτού είναι να σας βοηθήσει να οργανώστε καλύτερα ως εκπαιδευτές-σύμβουλοι το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των στελεχών συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών...

Για να κατεβάσετε τον οδηγό του ΕΚΕΠΙΣ, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

26 Φεβ 2013

Οδηγός για εκπαιδευτές «ηλεκτρονικής μάθησης» (e-Learning)


Τ
ου Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη (Ειδ. Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Είναι περιττό να αναλύσουμε τη χρησιμότητα του e-Learning στη σύγχρονη προσέγγιση της δια βίου μάθησης και κατάρτισης. Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι και στην ηλεκτρονική μάθηση σημαντικοί παράγοντες και μεταβλητές της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι δύο συνιστώσες του ανθρώπινου παράγοντα: «εκπαιδευτής» και «εκπαιδευόμενος» και όχι τα LMS (Learning Management Systems), τα Authoring Tools, και γενικότερα τα εργαλεία πληροφορικής, μέσω των οποίων δημιουργείται περιεχόμενο και διενεργείται η εκπαιδευτική διαδικασία (e-learning). Αυτά θα πρέπει να θεωρούνται πλέον δεδομένα.

Δεν υποτιμούμε τις λύσεις που προσφέρει η εκπαιδευτική τεχνολογία στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης όμως και το καλύτερο τεχνολογικά αυτοκίνητο δεν κινείται εάν δεν υπάρχει οδηγός. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής μάθησης ο «οδηγός» είναι ο «εκπαιδευτής», σε αντίθεση ενδεχομένως με τις συμβατικές μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου απουσιάζει η χρήση των νέων τεχνολογιών και τον ρόλο του «οδηγού» αναλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό.

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες ο εκπαιδευτής ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να στηριχθεί είναι οι εξής:

(α) Edutainment = Education + Entertainment. Η εκπαίδευση μέσω e-Learning πρέπει να είναι ενδιαφέρουσα και εντέλει ψυχαγωγική, σε μεγαλύτερο βαθμό από την παραδοσιακή εκπαίδευση στην τάξη.

(β) To improve not to prove: Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων δεν έχει στόχο να αποδείξουν ότι γνωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά να βελτιώσουν τις ικανότητες τους και να αναπτύξουν νέες, πράγμα που δεν θα μπορούσαν το ίδιο εύκολα να επιτύχουν στην παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο του Κωνσταντίνου Μπουρλετίδη, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

25 Φεβ 2013

Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης


Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Ιανουάριος 2011

Ταυτότητα έρευνας:
PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8)
Μέλος WAPOR, ESOMAR, ΣΕΔΕΑ, ΠΕΣΣ

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων
και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Γενικός πληθυσμός 18 ετών και άνω

Πανελλαδική

Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 3.004 άτομα και το
πραγματοποιηθέν σε 3.050 άτομα

23/12/2010 - 18/1/2011

Ακολουθήθηκε η μέθοδος της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας

Για τα αποτελέσματα της έρευνας και σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%,
το τυπικό σφάλμα υπολογίζεται σε +/- 1,8 %

Εργάστηκαν 46 ερευνητές και 2 επόπτες
...

Για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας, πατήστε εδώ


Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

24 Φεβ 2013

Ευρωπαϊκές έρευνες και εκθέσεις για την Εκπαίδευση Ενηλίκων - EU studies and reports on adult learning


Ανακτήθηκε από το Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14

Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 καθορίζει τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-20. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα κράτη μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς:
Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας
Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της Κατάρτισης
Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων
Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον αφορά τους ενηλίκους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον τους.
Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και της παρακολούθησής της

Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο βασίζεται στην Ανακοίνωση του 2006 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, και το Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2008-10 που ακολούθησε. Βασίζεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση ΕΚ 2020 από τη σκοπιά της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των στόχων της για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την αύξηση αποφοίτων στην τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να δείτε τις ευρωπαϊκές έρευνες και εκθέσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων...

Για να δείτε τις ευρωπαϊκές έρευνες και εκθέσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων, πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...