ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

8 Μαρ 2010

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων


Από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού

Βιβλιογραφία Εκπαίδευσης Eνηλίκων


ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Επιμέλεια Φωτεινή Πολίτη

Βεργίδης Δ., (2004), Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα: επιτεύγματα και Δυσλειτουργίες, Αθήνα, Α διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων : http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/vergidis.pdf.
Καραλής Θ., Η εκπαίδευση Ενηλίκων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Th_Karalis_1.pdf
Κόκκος Α., Η Εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Προσδιορισμός του πεδίου, τάσεις, πολιτικές: http://www.eap.gr/programmes/ekp/ekp64/docs/Al_Kokkos_2.pdf
...

Κόκκος Α., (2004), Οι κοινωνικές διαθέσεις απέναντι στην τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων: η περίπτωση της Ελλάδας, Αθήνα, διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων :
http: //www.adulteduc.gr/Scripts/Files/kokkos.pdf.
Βεργίδης, Δ. (επιμ.) (2003), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην Εξειδίκευση Στελεχών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Douglas Τ, (1997) . Η επιβίωση στις ομάδες : βασικές αρχές της συμμετοχής στις ομάδες, Ελληνικά Γράμματα , Αθήνα 1997
Jarvis P. (2003), Adult and continuing education: theory and practice, - 2η έκδ. Ανατυπωμένη, Routledge, London; New York
Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2002), Εκπαίδευση Ενηλίκων Τεύχος Α΄ Γενικά Εισαγωγικά Θέματα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Κόκκος A. (2005) Εκπαίδευση ενηλίκων : ανιχνεύοντας το πεδίο
Μεταίχμιο, Αθήνα
Κόκκος Α. (1999) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης,
οι Συντελεστές, ΕΑΠ, Πάτρα.
Κόκκος, Α., (1998) Αρχές Μάθησης Ενηλίκων. Στο: Ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, τόμος Β, Πάτρα : ΕΑΠ σελ. 19-51.
Κόκκος Α. (επιμ.) (2002), Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μεταίχμιο, Αθήνα.
Μάρδας, Γ. Δ. (2002), Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία του Συστήματος Δια Βίου Εκπαίδευσης, Παπαζήσης, Αθήνα.
Rogers J. (1989), Adults learning, Open University Press, Milton Keynes; Philadelphia (3η έκδ).
Rogers J. (2001), Adults learning, Open University Press, Buchingham; Philadelphia (3η έκδ).
Πολέμη - Τοδούλου Μ. (2005), Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα
Σιπητάνου, Α.(1998), Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: η Διαχρονικότητα και οι Μεταλλαγές του Προβλήματος. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη
Σιπητάνου, Α. (2005), Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση. Μια κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση. Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Sharan B. Merriam, Rosemary S. Caffarella (1999) , Learning in adulthood: a comprehensive guide, Jossey-Bass Publishers, San Francisco
Williams E. (1996) So...you want to teach adults?, Pippin Publishing, Ontario

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιμέλεια Φωτεινή Πολίτη


Βαϊκούση Δ., Βαλάκας Ι., Κόκκος Α., Τσιμπουκλή Α., Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Ομάδα Εκπαιδευομένων, τ. Δ, Πάτρα, ΕΑΠ σελ. 199-214.
Γαλάνης, Γ. Ν. (1993), Ψυχολογία της (επι)μόρφωσης ενηλίκων: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Παπαζήσης, Αθήνα
Courau S., Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο
Καψάλης, Α. & Παπασταμάτης, Α. (2000), Εκπαίδευση Ενηλίκων Τεύχος
Β Διδακτική Ενηλίκων. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σχέσεις Διδασκόντων - Διδασκομένων, τ. Β, Πάτρα, ΕΑΠ,
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999), Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
Πολέμη - Τοδούλου Μ. (2005), Η αξιοποίηση της ομάδας στην εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα
Rogers A., Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο,
Noye, D. & Piveteau, J. (1999), Πρακτικός οδηγός του εκπαιδευτή, (μτφρ Ε. Ζέη), Μεταίχμιο, Αθήνα
Jarvis, P. (2004), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση: θεωρία και πράξη, (μτφρ. Α. Μανιάτη). Μεταίχμιο, Αθήνα

Και από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Βόλου
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ


Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλίππου, Δ. (2003), 205 Βιωµατικές ασκήσεις για εµψύχωση οµάδων, ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης, Αθήνα: Καστανιώτη.
Βαϊκούση, Δ., Βαλάκας, Ι., Κόκκος, Α., Τσιµπουκλή, Α. (1999), Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Οµάδα Εκπαιδευοµένων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Βαλάκας, Ι. (2006), "Εκπαιδευτικά Μέσα και Εκπαιδευτικός Χώρος", Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, τόµος ΙΙI, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
Βεργίδης, Δ. & Καραλής, Θ. (2004), "Τυπολογίες και Στρατηγικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" , Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2, 11-16.
Γιαννακοπούλου, Ε. (2006), "Σχεδιασµός Διδακτικής Ενότητας", Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, τόµος ΙΙI, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
Κόκκος, Α. & Λιοναράκης, Α. (1998), Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Τόμος Β. Σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Κόκκος, Α. (2005), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκος, Α. (επιµέλεια) (2005), "Η εναρκτήρια συνάντηση", Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές - Θεωρίες Κατάρτισης, Τόµος Ι. Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
Κόκκος, Α. (2005), Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο.
Ναυρίδης, Κ. (2005), Ψυχολογία των Οµάδων: Κλινική ψυχοδυναµική προσέγγιση, Αθήνα: Παπαζήσης.
Πολέµη-Τοδούλου, Μ. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Η Αξιοποίηση της Οµάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τόµος ΙΙΙ, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο.
Χασάπης, Δ. (2000), Σχεδιασµός, Οργάνωση, Εφαρµογή και Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας, Αθήνα: Μεταίχµιο.
Courau, S. (2000), Τα Βασικά Εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχµιο.
Douglas, T. (1997), Η επιβίωση στις Οµάδες: Βασικές Αρχές της Συµµετοχής σε Οµάδες, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.
Jacques, D. (2004), Μάθηση σε Οµάδες: Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν οµάδες ενήλικων εκπαιδευοµένων, Αθήνα: Μεταίχµιο.
Jarvis, P. (2004), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Keegan, D. (2000), Βασικές Αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο
Mezirow, J. (2007), Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Noy, D. & Piveteau, J. (1999), Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή, Αθήνα: Μεταίχµιο.
Race, Ph. (1999), 500 Πρακτικές Συμβουλές για την Ανοικτή και Ευέλικτη Εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Rogers, A. (2002), Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Brookfield, S. (1986), Understanding and Facilitating Adult Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.
Brookfield, S. (1995), "Adult Learning: An Overview", Tuinjman, A. (επιμέλεια), International Encyclopedia of Education, Οξφόρδη: Pergamon Press.
Cross, P. K. (1981), Adults as Learners: Increasing Participation and Facilitating Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.
Dewey, J. (1938), Experience and Education, Νέα Υόρκη: Collier Books.
Federighi, P., Bax, W. & Bosselaers, L. (επιμέλεια) (1999), Unesco Glossary of Adult Learning in Europe, European Association for the Education of Adults (EAEA) Hamburg: Unesco.
Griffin, C. (1987), Adult Education and Social Policy, Λονδίνο: Croom Helm.
Hiemstra, R. (επιμέλεια) (1991), Creative environments for effective adult learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey - Bass.
Jarvis, P. (1987), Adult Learning in the Social Context, Λονδίνο: Croom Helm.
Jarvis, P. (1998), Adult and Continuing Education: Theory and Practice, 2η Έκδοση, Λονδίνο: Routledge.
Knowles, M.S. (1978), The Adult Learner: A Neglected Species, 2Edition, Χιούστον: Gulf.
Mezirow, J. (1991), Transformative Dimensions of Adult Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.
Rogers, A. (1996), Teaching Adults, 2η Έκδοση, Φιλαδέλφεια: Open University Press.
Silberman, M. (1998), Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips, Σαν Φρανσίσκο: Jossey Bass.
Tennant, M. (1997), Psychology and Adult Learning, 2Edition, Λονδίνο: Routledge.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...